PŘEDBĚŽNÁ NORMA

MDT 624.01:626/627

Srpen 1993

NAVRHOVÁNÍ ZEMNÍCH KONSTRUKCÍ
HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ

ČSN P  75 0290


 

 

 

Design of waterworks earth structures

La conception des structures en terre des ouvrages hydrotechniques

Projektierung der Erdkonstruktionen der hydrotechnischen Anlagen

 

Tato předběžná norma je výsledkem normalizační činnosti, který se z objektivních důvodů prozatím nevydává jako norma.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

1

1

Předmět normy

2

2

Názvosloví a značky

3

3

Všeobecně

3

3.1

Podmínky statického výpočtu

3

3.2

Návrhové situace

4

3.3

Význam zemní konstrukce

4

4

Podklady výpočtu

5

4.1

Inženýrskogeologický průzkum

5

4.2

Základová půda

5

4.3

Materiály zemní konstrukce

6

4.4

Zatížení

6

5

Vyšetřování spolehlivosti zemní konstrukce

6

5.1

Zásady výpočtu

6

5.2

Mezní stav stability polohy

7

5.3

Mezní stav vzniku havarijních trhlin

7

5.4

Mezní stav přetvoření

8

5.5

Mezní stav filtrační stability

8

5.6

Zatěžovací stavy

8

6

Kontrola předpokladů výpočtu

9

 

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 01 1001 Matematické značky (doporučená)

ČSN 01 1010 Zapisování a zaokrouhlování čísel

ČSN 01 1300 Zákonné měřicí jednotky

ČSN 01 1301 Veličiny, jednotky a rovnice. Společná ustanovení

ČSN 01 1302 Veličiny a jednotky v mechanice tuhých a poddajných těles

ČSN 01 1303 Veličiny a jednotky v mechanice tekutin a termomechanice

ČSN 72 1001 Pomenovanie a popis hornín v inžinierskej geológii

 

Ó Federální úřad pro normalizaci a měření
32170


Strana 2

ČSN 73 0020  Názvosloví spolehlivosti stavebních konstrukcí a základových půd

ČSN 73 0031  Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro výpočet

ČSN 73 0033  Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro zatížení a účinky

ČSN 73 0035  Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN 73 0036  Seismická zatížení staveb

ČSN 73 1001  Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy

ČSN 73 6503  Zatížení vodohospodářských staveb vodním tlakem

ČSN 73 6515  Vodní hospodářství. Názvosloví hydrotechniky. Vodní nádrže a zdrže

ČSN 73 6824  Malé vodní nádrže

ČSN 73 6850  Sypané přehradní hráze

ČSN 75 0250  Zatížení konstrukcí vodohospodářských objektů

 

Další souvisící normy

ČSN 01 0102  Názvosloví spolehlivosti v technice

ČSN 73 0030  Písmenné značky veličin pro navrhování staveb

ČSN 73 0039  Navrhování objektů na poddolovaném území. Základní ustanovení.

ČSN 73 0090  Zakládání staveb. Geologický průzkum pro stavební účely

ČSN 73 6510  Vodní hospodářství. Základní vodohospodářské názvosloví

ČSN 73 6512  Vodní hospodářství. Názvosloví hydrotechniky. Vodní toky

ČSN 73 6515  Vodní hospodářství. Názvosloví hydrotechniky. Vodní nádrže a zdrže

ČSN 73 6516  Vodní hospodářství. Názvosloví hydrotechniky. Přehrady

ČSN 73 6530  Vodní hospodářství. Názvosloví hydrologie

ČSN 73 6532  Vodní hospodářství. Názvosloví hydrogeologie

ČSN 73 6814  Navrhování přehrad. Hlavní parametry a vybavení

ČSN 73 6820  Úpravy vodních toků

ČSN 75 3310  Odkaliště

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

EC 7 (Eurocode 7) Geotechnics

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: RCM/vodní stavby, RBJ/projektování, CKC/statika, ALD/konstrukční výpočet, EDS/inženýrská geologie, AIL/spolehlivost, CKN/CKO/zatížení

 

Vypracování normy

Zpracovatel: AQUATIS, a. s., IČO 463 475 26, Ing. Zdeňka Fenclová

Technická normalizační komise: TNK č. 41 Geotechnika

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Ludmila Kratochvílová

 

1 Předmět normy

 

Tato norma platí pro vyšetřování spolehlivosti zemních konstrukcí všech druhů hydrotechnických objektů, pokud není zvláštními normami stanoveno jinak.


Strana 3

2 Názvosloví a značky

 -- Vynechaný text --