ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 626.82:631.6

Březen 1993

Hydromeliorace
ZÁVLAHOVÉ TRUBNÍ SÍTĚ

ČSN 75 4306


 

 

 

Amelioration. Irrigation pipe networks

Amélioration. Réseaus de conduites d`irrigation.

Melioration. Bewässerungsrohrnetze

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

 

 

 

1.

Předmět normy

3

 

 

 

2.

Termíny a definice

3

 

 

 

3.

Základní požadavky

3

 

 

 

4.

Podklady pro navrhování

3

4.1

Územní poměry

3

4.2

Zemědělsko-výrobní podklady

3

4.3

Geologický a pedologický průzkum

3

4.4

Geodetické podklady

4

 

 

 

5.

Zásady pro navrhování

4

5.1

Polohové řešení

4

5.2

Hydraulické výpočty

4

5.3

Potrubí a jeho příslušenství

5

5.4

Uložení potrubí

6

5.5

Objekty na trubních sítích

7

5.6

Ochrana proti korozi

8

5.7

Ochrana životního prostředí

8

 

 

 

6.

Zásady pro výstavbu

8

6.1

Manipulace a skladování

8

6.2

Zemní práce

8

6.3

Montáž potrubí

9

6.4

Zkoušení trubních řadů

10

6.5

Dokončovací práce

10

6.6

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

11

 

 

 

Příloha

 

 

 

A Orientační tabulky závlahových trubních sítí

12

 

 

 

 

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 01 3473 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy hydromeliorací

ČSN 03 8370 Snížení korozního účinku bludných proudů na úložná zařízení

ČSN 03 8374 Zásady protikorozní ochrany podzemních kovových zařízení

ČSN 03 8375 Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo ve vodě proti korozi

ČSN 03 8376 Zásady pro stavbu ocelových potrubí uložených v zemi. Kontrolní měření z hlediska ochrany před korozí

ČSN 03 8377 Jakost pasivní ochrany podzemních kovových zařízení. Zkouška pórovitosti ochranných povlaků vysokým napětím

 

© Federální úřad pro normalizaci a měření
32112


Strana 2

ČSN 34 3089 Předpisy pro obsluhu závlahových postřikovačů rostlin v blízkosti elektrických venkovních vedení

ČSN  42 0022 Asfaltové izolace trubek od DN 50

ČSN  64 0090 Skladování výrobků a plastů

ČSN  73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy

ČSN  73 0036 Seismické zatížení staveb

ČSN  73 0039 Navrhování objektů na. poddolovaném území

ČSN  73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia

ČSN  73 6611 Tlakové skúšky vodovodného a závlahového potrubia (v revizi)

ČSN  73 6961 Křížení a souběhy melioračních zařízení s komunikacemi a podzemními vedeními

ČSN  75 0140 Vodní hospodářství. Názvosloví hydromeliorací

ČSN  75 0434 Potřeba závlahové vody při doplňkové závlaze (připravuje se)

ČSN  75 5401 Navrhovanie vodovodných potrubí

 

Další souvisící normy

ČSN 72 3131 Azbestocementové tlakové rúry a spojky

ČSN 73 0090 Zakládání staveb. Geologický průzkum pro stavební účely

ČSN 75 5402 Výstavba vodovodných potrubí

ČSN 75 7143 Jakost vody pro závlahu

ČSN 83 0615 Požadavky na jakost vody dopravované potrubím.

 

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon)

Zákon č. 262/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb.

Zákon č. 138/1973 Sb. o vodách (Vodní zákon)

Zákon č. 124/1976 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ a ČBÚ č. 324/1990 Sb. a vyhláška SÚBP a SBÚ c. 324/1990 Zb., o bezpečnosti práce technických zařízeních při stavebních pracích

 

Nahrazení předchozí normy

Tato norma nahrazuje ČSN 73 6951 Závlahové trubní sítě z 13. 5. 1980. Obsah normy byl aktualizován s ohledem na vývoj v oblasti navrhování, vybavení a provádění závlahových trubních sítí, na vývoj trubních materiálů a jejich ochrany a s ohledem na požadavky ochrany životního prostředí.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

kód deskriptoru/znění deskriptoru: RCM.U/zavlažovací soustavy, HGO/zavlažování, HQN/zavlažovací zařízení, NLC/potrubí, NLF/potrubní systémy, RCE.G/zemní práce, RBJ/projektování, LBH.D/označování

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Hydroprojekt, Praha, IČO 45 274576 - Ing. Jaroslav Pasler

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Ludmila Kratochvílová


Strana 3

1 Předmět  normy

 

Norma platí pro navrhování a výstavbu stabilních závlahových trubních sítí. Nevztahuje se na povrchová potrubí podrobných závlahových zařízení a na gravitační závlahová potrubí s volnou hladinou. V seismických oblastech, v poddolovaném a svážném území se tato norma použije s přihlédnutím k ČSN 73 0036:1973 a ČSN 73 0039:1989.

 -- Vynechaný text --