MDT 643. 3: 628. 3            ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA          Schválena: 10. 8. 1987

Jakost vod

CHEMICKÝ A FYZIKÁLNÍ ROZBOR KALŮ Stanovení hořčíku

ČSN 757928

Химический и физический анализ илов. Определение магния

Chemical and physical analysis of sludges Determination of magnesium

Tato norma platí pro stanovení hořčíku v kalech z čistíren odpadních vod veřejných kanalizací

a)  titrační metodou

b)  metodou atomové absorbční spektrometrie

Při rozboru je nutno dodržet ustanovení ČSN 83 0550, části 1 a 2.

A. TITRAČNÍ METODA Podstata zkoušky

1.   Titrační chelatomebrické stanovení hořčíku je založeno na společné titraci vápníku a hořčíku disodnou solí kyseliny ethylendiamintetr octové (Chelaton 3), která s těmito ionty tvoří v amoniakálním prostředí při hodnotě pH kolem 10 pevné komplexy. Vymizení těchto iontů je indikováno barevnou změnou indikátoru. Od spotřeby titračního činidla se odečte spotřeba na stanovení vápníku zjištěná metodou A - ČSN 75 7927.

Rozsah užití

2.   Metoda se užije ke stanovení hořčíku při hmotnostním zlomku v sušině kalu nad 1, 0 g/kg.

Úprava a uchování vzorků před rozborem

3.   Vzorky kalů ke stanovení hořčíku se nekonzervují. Ke stanovení se bere homogenizovaný vzorek kalu, předem vysušený při 105 °0. Takto připravený vzorek se rozemele nebo rozetře a beze zbytku prosije přes síto o průměru ok 0, 2 mm1). Před vlastním stanovením je třeba vzorek znovu vysušit při 105 °C.

1) V případě použití vzorku též pro stanovení těžkých kovů ze společného výluhu připraveného podle čl. 8a) ČSN 76 7923 z roku 1987 je třeba tyto operaco provádět tak, aby vzorek nepřišel do styku se stanovovaným kovem.

Účinnost od: 1. 8. 1988

31284