MDT: 628. 312. 66            ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNI NORMA             Schválena; 4. 1. 1991

ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD Z POVRCHOVÝCH ÚPRAV KOVŮ A PLASTŮ

ČSN 75 6505

Обезреживанме сточных вод при поверхностной обработке металлических и пластмассовых изделий

Тreatment of waste water from metal and plastic finishing

Tato norma stanoví zásady pro navrhování1), výstavbu a provoz zařízení pro zneškodňování odpadních vod z povrchových úprav kovů a plastů, příp, dalších materiálů2).

I. NÁZVOSLOVÍ

1.    Neutralizačne-srážecí proces - souhrn pochodů odstraňujících toxické a ostatní závadné látky z odpadních vod z povrchových úprav, založený na úpravě hodnoty pH, redox potenciálu, na srážení, koagulaci, sorpci a na sedimentaci

2.    Dočištění odpadních vod z povrchových úprav- proces, odstraňující zbytkové obsahy znečisťujících látek po neutralizaci odpadních vod a sedimentaci vzniklého kalu, založené na filtraci, adsorpci, selektivní výměně iontů apod.

1) Návrhy rekonstrukce stávajících neutralizačních stanic posuzuje příslušný vodohospodářský orgán, podle technologické spolehlivosti zneškodnění Jednotlivých druhů odpadních vod a k celkové bezpečnosti provozu neutralizační stanice.

2) Povrchové úpravy ve smyslu této normy zahrnují veškeré postupy předúpravy a úpravy kovů, plastů a dalších materiálů, jejich galvanické či bezproudové pokovování, postupy odstraňující zbytky solí použité v tepelné úpravě, oplachy vodou, postupy používané pro nanášení nátěrových hmot či smaltů, postupy pro odstraňování povlaků kovů, smaltů a nátěrových hmot Pokud odpadní vody z povrchových úprav kovů obsahují ropné látky, postupuje se podle ČSN 83 0917.

Nahrazuje ČSN 83 0809 z 13. 1. 1976

Účinnost od: 1. 8. 1991

31261