ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 627.42

Schválena: 15.2.1991

KILOMETRÁŽ VODNÍCH TOKŮ A NÁDRŽÍ

ČSN 75 2120


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Mileage of water streams and storages

 

Tato norma platí pro navrhování a provádění kilometráže přirozených i umělých vodních toků včetně plavebních kanálů (dále jen vodních toků), jezových zdrží a vodních nádrží. Pro hraniční a mezinárodní toky platí norma pokud není v rozporu s platnými mezinárodními nebo mezistátními dohodami.

U plavebních kanálů a sledovaných vodních cest1) se lze od jednotlivých ustanovení normy odchýlit po dohodě se státní plavební správou.

 

I. VŠEOBECNĚ

 

1. Kilometráž vodního toku, jezové zdrže nebo vodní nádrže je délkové dělení jejich osy, které se zakresluje do mapového podkladu, vytyčuje se v terénu a stabilizuje se osazením kilometrovníků (staničníků, tabulí, značek).

Kilometráž umožňuje určování polohy míst a objektů na toku, zdrži nebo nádrži staničením, tj. číselným údajem vzdálenosti od počátku kilometráže. Kilometráž slouží vodohospodářským orgánům, správcům vodních toků a jiným orgánům a organizacím pro potřeby evidence, údržby, výstavby apod.

 

2. Návrh kilometráže se zpracovává na mapovém podkladu v měřítku 1: 500 až 1: 5 000 podle rozsahu zájmového území. Návrh musí obsahovat situaci s vyznačením osy toku, zdrže nebo nádrže, jejím staničením a staničením objektů a profilů podle čl. 7 a 22.

 

_______________

1) Zákon č. 26/1964 Sb., ve znění zákona č. 126/1974 Sb., a vyhláška č. 137/1974 Sb.


Nahrazuje ON 73 6826
z 30.6.1965

Účinnost od:
1.1.1992

31250-- Vynechaný text --