ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 627.5/.8:

Schválena: 23.2.1987

VÝPOČET ÚČINKŮ VLN NA STAVBY
NA VODNÍCH NÁDRŽÍCH A ZDRŽÍCH

ČSN 75 0255


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Calculation of wave effects on waterworks

 

Tato norma platí pro určování parametrů oscilačních vln vyvolaných větrem a jejich působení na vodohospodářské stavby a jiné stavební objekty (dále jen stavby) a na břehy nádrží a zdrží. Norma neplatí pro vlny jiného původu, např. pro vlny translační (povodňové, rázové aj.) nebo pro vlny vyvolané plavidly, seismickými účinky, sesuvy apod.

Složitější případy, v normě neobsažené, se řeší speciálními výpočty nebo výzkumem.

Zatížení stavebních konstrukcí a objektů působené vlnami je ve smyslu ČSN 73 0033 zatížením nahodilým krátkodobým a jeho hodnoty určené podle této normy jsou hodnotami normovými. Součinitel spolehlivosti zatížení se bere, pokud nestanoví normy pro navrhování příslušných konstrukcí a objektů jinak, roven 1,0.

 

I. NÁZVOSLOVÍ A ZNAČKY

 

1. Oscilační vlna - vlna, vzniklá kmitáním vodních částic v uzavřených drahách, kdy nedochází k přemísťování vody ve vodorovném směru.

2. Translační vlna - vlna, při jejímž postupu dochází k přemísťování vodních částic ve směru jejího postupu.

3. Větrová vlna - oscilační vlna, vzniklá působením větru na vodní hladinu.

4. Postupová vlna - oscilační vlna, jejíž viditelný tvar na hladině vody se přemísťuje vodorovným směrem.

5. Odražená vlna - oscilační vlna, která vzniká částečným nebo úplným odražením vlny od stavby s lícem širším, než je polovina délky vlny.

6. Interferovaná vlna - oscilační vlna, která se tvoří skládáním postupových vln s vlnami odraženými od stavby s lícem širším, než je polovina délky vlny


Nahrazuje ČSN 73 6500
ze 14.11.1980

Účinnost od:
1.4.1988

31249-- Vynechaný text --