MDT 626/627. 2: 624. 042 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 4. 12. 1990

ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH OBJEKTŮ

ČSN 75 0250

Нагрузки на конструкции гидротехнических сооружений

Loading of hydrotechnical structures

Tato norma platí pro stanovení stálých a nahodilých zatížení a jejich kombinací pro konstrukce vodohospodářských objektů hydrotechnických, hydroenergetických, melioračních a zdravotně-inženýrských (dále jen konstrukce). Norma navazuje na ČSN 73 0031 a ČSN 73 0033.

1 NÁZVOSLOVÍ A ZNAČKY

1. 1  Názvosloví

1. 1. 1  Názvosloví použité v této normě je v souladu s ČSN 73 0020.

1. 1. 2  Montážní zatížení - nahodilé zatížení, vyplývající z tíhy a rozmístění prvků technologického zařízení při jeho montáži nebo opravě.

1. 1. 3   Kombinace zatížení - souhrn několika současně působících zatížení.

1. 2  Značky

1. 2. 1 V této normě jsou použity tyto hlavní značky: ψc              součinitel kombinace zatížení,

Yn               součinitel účelu,

Yf               součinitel spolehlivosti zatížení,

Yfu              součinitel extrémního zatížení,

Yfs              součinitel provozního zatížení.

2 VŠEOBECNĚ

2. 1 U konstrukcí vodohospodářských objektů se musí počítat se zatížením ve stadiu výstavby, popř. montáže, ve stadiu provozu a dále také při revizích a opravách technologického zařízení i vlastního objektu a při výměnách technologicky funkčních zařízení nebo náplní.

Účinnost od: 1. 1. 1992

31248