ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13. 060. 00

Prosinec 1997

Jakost vod - Stanovení arsenu Metoda atomové absorpční spektrometrie (technika hydridů)

ČSN

EN ISO 11969

75 7403

Water Quality - Determination of arsenic - Atomic absorption spectrometric method (hydride technique) Qualité de l'eau - Dosage de l'arsenic - Méthode par spectrométrie d'absorption atomique (technique hydrure) Wasserbeschaffenheit - Die Bestimmung von Arsen - Atom-absorption-spektrometrische Methode (Hydrid Technik)

Tato norma je identická s evropskou normou EN ISO 11969: 1996. Evropská norma EN ISO 11969: 1996 má status české technické normy.

This standard is identical with the European Standard EN ISO 11969: 1996. The European Standard EN ISO 11969: 1996 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN EN ISO 11969 (75 7403) z března 1997.

© Český normalizační institut, 1997

26510


ČSN EN ISO 11969

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 11969: 1996 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ISO 11969 z března 1997 převzala EN ISO 11969: 1996 schválením к přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

ISO 5667-1: 1980 zavedena v ČSN EN 25667-1 Jakost vod - Odběr vzorků - Část 1: Pokyny pro návrh programu odběru vzorků (75 7051)

ISO 5667-2: 1991 zavedena v ČSN EN 25667-2 Jakost vod - Odběr vzorků - Část 2: Pokyny pro způsoby odběru vzorků (75 7051)

ISO 5667-3: 1985 zavedena v ČSN EN ISO 5667-3 Jakost vod - Odběr vzorků - Část 3: Pokyny pro konzervaci vzorků a manipulaci s nimi (75 7051)

Další souvisící normy

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích ČSN 73 6510 Vodní hospodářství. Základní vodohospodářské názvosloví ČSN 75 0170 Názvosloví jakosti vod

Vypracování normy

Zpracovatel: Hydroprojekt, a. s., IČO 452 74 576, Ing. Jiří Dalešický

Technická normalizační komise: TNK 104 Jakost vod

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák

2


ČSN EN ISO 11969

EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

EN ISO 11969

Červenec 1996

ICS 13. 060. 00

Deskriptory: water, quality, water pollution, water tests, chemical analysis, determination of content, arsenic, atomic absorption spectrometric method

Jakost vod - Stanovení arsenu -

Metoda atomové absorpční spektrometrie (technika hydridů)

(ISO 11969: 1996)

Water Quality - Determination of arsenic -

Atomic absorption spectrometric method (hydride technique)

(ISO 11969: 1996)

Qualité de l'eau - Dosage de l'arsenic Méthode par spectrométrie d'absorption atomique (technique hydrure) (ISO 11969: 1996)

Wasserbeschaffenheit - Die Bestimmung von Arsen - Atom-absorption-spektrometrische Methode (Hydrid Technik) (ISO 11969: 1996)

Tato evropská norma byla přijata CEN 1996-06-28. Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoli modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji lze na vyžádání obdržet v Ústředním sekretariátu CEN nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyce, přeložená členem CEN do vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B - 1050 Brussels

3


ČSN EN ISO 11969

Předmluva

Text mezinárodní normy ISO 11969: 1996 byl připraven technickou komisí ISO/TC 147 "Jakost vod" ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 230 "Rozbor vod", sekretariáty obou jsou v DIN.

Tato evropská norma obsahuje 4 informativní přílohy a jednu přílohu ZA.

Této evropské normě se nejpozději do ledna 1997 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením к přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do ledna 1997.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou následující země povinny zavést tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

POZNÁMKA К PŘEVZETÍ - Text mezinárodní normy ISO 11969: 1996 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

POZNÁMKA - Normativní odkazy na mezinárodní publikace jsou uvedeny v příloze ZA (normativní).

POZOR - Arsen a jeho sloučeniny jsou toxické s prokazatelnými karcinogenními účinky na člověka. Je nutno vyhnout se sebemenší expozice vdechnutím a požitím. Ve všech případech možné expozice působení arsenu a jeho sloučenin musí být používány osobní ochranné prostředky.

1 Předmět normy

Tato norma určuje metodu stanovení arsenu, i organicky vázaného, v pitných, podzemních a povrchových vodách, v koncentračním rozsahu od 1 μg/l do 10 μg/l.

Při vyšších koncentracích arsenu je nutno vzorek vhodně zředit.

4