ČESKÁ NORMA

ICS 13.060.30

Březen 1997

Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních
přípojek - Část 1 : Všeobecně a definice

ČSN
EN 75 2-1

75 6110

 

 

 

Drain and sewer systems outside buildings - Part 1: Generalities and definitions

Réseaux d'évacuation et d'assainissement à l'extérieur des bâtiments - Partie 1: Généralités et définitions

Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden Teil 1: Allgemeines und Definitionen

 

Tato norma je identická s EN 752-1:1995 a je vydána se souhlasem CEN, rue de Stassart 36, B - 1050 Brussels.

 

This standard is identical with EN 752-1:1995 and is published with the permission of CEN, rue de Stassart 36, B - 1050 Brussels.

 

Národní předmluva

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazují články 7, 8, 9, 10, 16, 24, 27, 37, 38, 39, 40, 63, 71, 88, 100, 101, 102, 105, 110, 117, 126, 134  v ČSN 73 6522 z 10. června 1983 a články 2.2 až 2.6 v ČSN 75 6101 ze srpna 1995

 

Změny proti předchozím normám

ČSN EN 752-1 je stručnější než ČSN 73 6522 a obsahuje pouze termíny všeobecné a z oboru stokování

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Hydroprojekt a. s., Praha, IČO 45274576, Ing. Petr Špalek

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. arch. Jana Kašová

 

Ó Český normalizační institut, 1997
21526


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 752-1

EUROPEAN STANDARD

Listopad 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 13.060.30

 

Deskriptory:sanitation, water removal, buildings, exterior, definitions, generalities

 

Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 1: Všeobecně a definice

 

Drain and sewer systems outside buildings - Part 1: Generalities and definitions

Réseaux d'évacuation et d'assainissement à l'extérieur des bâtiments - Partie 1: Généralités et définitions

Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden - Teil 1: Allgemeines und Definitionen

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-11-11. Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

1

Předmět normy

4

2

Normativní odkazy

4

3

Definice

5

4

Zdroje dodatečných informací

8

 

Předmluva

 

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 165 „Kanalizace" jejíž sekretariát je v DIN. Této evropské normě se nejpozději do května 1996 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do května 1996.

Tato část je první z řady částí normy pro funkční požadavky na venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek, které jsou převážně provozovány jako gravitační. Tato norma sestává z těchto sedmi částí:

 

Část 1   Všeobecně a definice

Část 2   Požadavky

Část 3   Navrhování

Část 4   Hydraulické výpočty a hlediska ochrany životního prostředí

Část 5   Sanace

Část 6   Čerpací stanice

Část 7   Údržba a provoz

 

Při návrhu této části normy byl brán ohled na další souvisící návrhy norem, zvláště prEN 476 „Všeobecné požadavky na stavební části pro odvodňovací potrubí, kanalizační přípojky a stokové sítě gravitačních systémů".

Podle jednacího řádu CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

1   Předmět normy

 

Tato evropská norma platí pro systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek, které jsou provozovány především jako gravitační, od místa, kde odpadní vody opouštějí budovu popř. dešťový svod ze střechy, nebo kde vtékají do dešťové vpusti, až po místo kde vytékají do čistírny odpadních vod nebo do vodního recipientu.

Stoky a kanalizační přípojky pod budovou jsou do systému zahrnuty, jen pokud nejsou součástí vnitřní kanalizace budovy.

Tato část pojednává o všeobecných požadavcích a definuje termíny, které se vztahují k funkčním požadavkům systémů venkovních stokových sítí a kanalizačních přípojek. Tyto definice nejsou uvažovány jako zákonné definice.

 -- Vynechaný text --