ČESKÁ NORMA

ICS 13.060.30

Srpen 1996

Čistírny odpadních vod
pro více než 500 ekvivalentních obyvatel

ČSN 75 6401


 

 

 

Sewage Treatment Plants for more then 500 of population equivalents

Stations d'épuration des eaux residuaires dépassant 500 équivalent-habitants

Kläranlagen bei Anschlußwerten ab 500 Einwohnergleichwerten

 

Články 4.5, 5.6, 5.7, 5.14, 6.2.2.2, 8.1.4, 8.2.1.1, 8.2.2.1, 8.2.3.12, 8.2.3.14, 12.1.4, 12.2.2.19, 12.2.3.5, 13.1, 13.5, 13.6, 13.11, 13.15, 13.17, 14.9., 15.1, 15.2 a 15.5 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 sb., O československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 sb., Na Základě požadavku ministerstva zemědělství české republiky závazné. Články 5.8, 5.9, 14.8, 17.3, 17.9, 17.10 a 17.12 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 sb., O československých technických normách, Ve znění zákona č. 632/92 sb., Na základě požadavku ministerstva zdravotnictví české republiky závazné. Výjimky ze závazných ustanovení této normy může na žádost povolit Ministerstvo zemědělství České republiky a Ministerstvo zdravotnictví České republiky.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

2

1

Předmět normy

5

2

Termíny, definice a značky

5

3

Všeobecně

7

4

Podklady pro návrh čistírny

8

5

Pokyny pro navrhování

11

6

Předčištění

12

7

Primární sedimentace

15

8

Biologické čištění

17

9

Separace biologického kalu v dosazovacích nádržích

22

10

Další stupně čištění odpadních vod

24

11

Desinfekce odpadních vod

25

12

Kalové hospodářství

25

13

Stavební a provozní část

29

14

Strojně-technologická zařízení

31

15

Měření a řízení

32

16

Elektrotechnická zařízení

32

17

Bezpečnost a hygiena práce, požární bezpečnost

33

Příloha A (normativní)

Zneškodnění splaškových odpadních vod a kalů ze župm a septiků v čistírně odpadních vod

35

Příloha B (informativní)

Souvisící právní a jiné předpisy

36

 

Ó Český normalizační institut, 1996
19926


Strana 2

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 27 0140  Jeřáby a zdvihadla. Projektování a konstruování. Část 1. až 6.

ČSN 27 0141  Zdvihací a tažná zařízení s ručním pohonem. Kladkostroje, zvedáky, vrátky. Projektování, konstruování, výroba a provoz. Část 1 a 2

ČSN 33 0300   Elektrotechnické předpisy. Druhy prostředí pro elektrická zařízení

ČSN 332000-4-41 Elektrotechnické předpisy. Elektrické zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-5-54   Elektrotechnické předpisy. Elektrické zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2310   Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro elektrická zařízení v různých prostředích

ČSN 33 2320   Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro elektrická zařízení v místech s nebezpečím výbuchu  hořlavých par a plynů

ČSN 33 3225   Uzemnění v elektrických stanicích

ČSN 34 1390   Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před bleskem

ČSN 34 1610   Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách

ČSN 36 0004   Umělé světlo a osvětlování. Všeobecná ustanovení

ČSN 36 0008   Oslnění, jeho hodnocení a zábrana

ČSN 36 0410   Osvětlení místních komunikací

ČSN 36 0450   Umělé osvětlení vnitřních prostorů

ČSN 36 0451   Umělé osvětlení průmyslových prostorů

ČSN 38 1981   Ochranné a pracovní pomůcky pro elektrické stanice

ČSN EN 295-1   Kameninové trouby, tvarovky a spoje pro odpadní a stokovou kanalizaci. Část 1: Požadavky (72 5201)

ČSN EN 295-2   Kameninové trouby, tvarovky a spoje pro odpadní a stokovou kanalizaci. Část 3: Zkušební postupy (72 5201)

ČSN 73 0802   Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty

ČSN 73 0873   Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou

ČSN 73 6510   Vodní hospodářství. Základní vodohospodářské názvosloví

ČSN 73 6522   Vodné hospodárstvo. Názvoslovie kanalizácií

ČSN 73 6824   Malé vodní nádrže

ČSN 75 0130   Vodní hospodářství. Názvosloví ochrany vod a procesů změn jakosti vod

ČSN 75 0170   Vodní hospodářství. Názvosloví jakosti vod

ČSN 75 0905   Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží

ČSN 75 5911   Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

ČSN 75 6101   Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN 75 6221   Čerpacie stanice odpadových vôd

ČSN 75 6402   Malé čistírny odpadních vod (v revizi)

ČSN 75 6415   Plynové hospodářství čistíren odpadních vod

ČSN 75 6601   Strojně-technologická zařízení čistíren odpadních vod. Všeobecné požadavky

ČSN 75 6909   Zkoušky vodotěsnosti stok

ČSN ISO 5667-10   Jakost vod. Odběr vzorků. Část 10: Odpadní vody (75 7051)

ČSN 75 7241   Kontrola odpadních a zvláštních vod

ČSN 83 0905   Ochrana vody před znečištěním ze skládek. Společná ustanovení


Strana 3

ČSN 83 8030   Skládkování odpadů. Základní podmínky pro navrhování a výstavbu

 

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003   Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 13 0072   Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny

ČSN EN 124   Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy. Konstrukční zásady, zkoušení, označování, řízení jakosti (13 6301)

ČSN 33 1500   Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

ČSN 332000-6-61 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 6: Revize. Kapitola 61: Postupy při výchozí revizi

ČSN 33 200-1   Elektrotechnické předpisy. Základní ustanovení pro elektrická zařízení

ČSN 34 1050   Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro kladení silových elektrických vedení

ČSN 34 1410   Elektrická zařízení v podzemí

ČSN 34 3100   Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních

ČSN 46 5735   Průmyslové komposty

ČSN 73 0090   Zakládání staveb. Geologický průzkum pro stavební účely

ČSN 73 1001   Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy

ČSN 73 1201   Navrhování betonových konstrukcí

ČSN 73 1208   Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů

ČSN 73 2001   Projektování betonových staveb

ČSN 73 3050   Zemné práce. Všeobecné ustanovenia

ČSN 73 6005   Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 6110   Projektování místních komunikací

ČSN 73 6660   Vnitřní vodovody

ČSN 73 6760   Vnitřní kanalizace

ČSN 73 7505   Sdružené trasy městských vedení technického vybavení

ČSN 75 5050   Chlorové hospodářství ve vodohospodářských provozech

ČSN 75 6081   Žumpy

ČSN 75 6406   Odvádění a čištění odpadních vod ze zdravotnických zařízení

ČSN 75 6551   Čištění odpadních vod s obsahem ropných látek

ČSN 75 7220   Jakost vod. Kontrola jakosti povrchových vod

ČSN 75 7221   Jakost vod. Klasifikace jakosti povrchových vod

ČSN 75 7301   Jakost vod. Všeobecné požadavky na fyzikální a chemické metody stanovení složení a vlastností vod

ČSN 83 0540   Chemický a fyzikální rozbor odpadních vod

ČSN 83 0550   Fyzikálně chemický rozbor kalů

ČSN 83 0901   Ochrana povrchových vod před znečištěním. Všeobecné požadavky

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

DIN 4045   Abwassertechnik; Begriffe (Čištění odpadních vod; pojmy)

ATV A 106   Merkblatt für die Planung eines Klärwerkes (Norma pro projektování čistíren)


Strana 4

ATV A 126   Grundsätze für die Abwasserbehandlung in Kläranlagen nach dem Belebungsverfahren mit gemeinsamer Schlammstabilisierung bei Anschlubwerten zwischen 500 und 10 000 Einwohnerwerten (Zásady pro nakládání s odpadními vodami na aktivačních čistírnách se společnou stabilizací kalu od 500 do 10 000 obyvatel)

ATV A 131   Bemessung von einstufigen Belebungsanlagen ab 5 000 Einwohnerwerten (Dimenzování jednostupňových aktivačních čistíren nad 5 000 obyvatel)

ATV A 135   Grundsätze für die Bemessung von Tropfkörpern und Tauchkörpern mit Anschlußwerten über

500 Einwohnergleichwerten (Zásady dimenzování biofiltrů a ponořených filtrů pro kapacitu nad 500 ekvivalentních obyvatel)

ATV A 201   Grundsätze für die Bemessung, Bau und Betrieb von Abwasserteichen für kommunales Abwasser (Zásady dimenzování, výstavbu a provoz biologických rybníků pro splaškové vody)

ATV A 257   Grundsätze für die Bemessung von Abwasserteichen und zwischengeschalteten Tropf oder Tauchkörpern (Zásady dimenzování biologických rybníků a předřazených zkrápěných a ponořených filtrů pro čištění odpadních vod)

ATV M 255   Geruchsemissionen aus Abwasseranlagen (Zápachy kanalizačních zařízení)

ATV M 256   Einsatz von Betriebsmeßeinrichtungen auf Kläranlagen (Použití měřící techniky na čistírnách)

BSI 8005   Sewerage (Kanalizace), Part 1, 1987

BSI 6297   Code of practice for design and installation of sewerage treatment works and cesspools (Zásady pro navrhování a výstavbu čistíren a septiků)

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 75 6401 z března 1994 v celém rozsahu.

 

Změny proti předchozí normě

Proti původní normě ČSN 75 6401:1994, která řešila obor čištění odpadních vod pro kategorii zdrojů celkového znečištění nad 300 kg BSK5 za den (pro více než 5 000 EO), jsou do této revidované normy zapracovány nejnovější poznatky z tohoto oboru i pro malé zdroje celkového znečištění od 30 kg BSK5 za den do 300 kg BSK5 za den (od 500 EO do 5000 EO). Byly provedeny úpravy doporučovaných návrhových parametrů objektů čistíren odpadních vod podle závěrů nejnovějších výzkumů a sledování provozovaných zařízení v tuzemsku i v zahraničí. Byla doplněna ustanovení o nových technologických postupech čištění odpadních vod (nitrifikace, denitrifikace, filtrace biologicky vyčištěné vody, kalové hospodářství), o orientačních hodnotách znečištění, účinnosti čištění a dalších.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Hydroprojekt a. s., Praha, IČO 45274576, Ing. Petr Špalek, Ing. Miroslav Kos, CSc., Ing. Karel Sýkora, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Hana Králová


Strana 5

1   Předmět normy

 

Tato norma platí pro navrhování čistíren odpadních vod (dále jen čistíren) z malých sídlišt, čistíren městských odpadních vod a odpadních vod obdobného charakteru, kde velikost zdroje celkového znečištění vyjádřeného biochemickou spotřebou kyslíku (BSK5) je větší než 30 kg za den (pro více než 500 ekvivalentních obyvatel - EO). Norma neplatí pro navrhování čistíren s výrazně odlišnými koncentracemi hlavních složek znečištění a pro navrhování čistíren kde velikost zdroje celkového znečištění je menší než 30 kg BSK5 za den (do 500 EO)1). Dále neplatí pro navrhování plynového hospodářství čistíren (viz

12.2.2.21) a čerpacích stanic odpadních vod1).

 -- Vynechaný text --