ČESKÁ NORMA

ICS 13.060.40

Červen 1996

Jakost vod
METODY ODBĚRŮ BIOLOGICKÝCH VZORKŮ
Pokyny pro odběr vzorků makrozoobentosu
ruční síťkou (ISO 7828:1985)

ČSN
EN 27 828

75 7703

 

 

 

Water quality.  Methods of biological sampling. Guidance on handnet sampling of aquatic benthic macro-invertebrates (ISO 7828:1985)

Qualité de l'eau. Méthodes d'échantillonnage biologique. Guide pour le prélèvement  des macro-invertébrés benthiques  à l'épuisette (ISO 7828:1985)

Wassergüte.  Methoden für biologische Probenentnahme. Richtlinien für die Probenentnahme mit Handnetz von aquatischen benthischen Makroinvertebraten (ISO 7828:1985)

 

Tato národní norma je identická s EN 27828:1994 a je vydána se souhlasem

 

CEN

Rue de Stassart 36

B-1050 Bruxelles

Belgium

 

This national standard is identical with EN 27828:1994 and is published with the permission of

 

CEN

Rue de Stassart 36

B-1050 Bruxelles

Belgium

 

Národní předmluva

 

Norma obsahuje národní přílohu NA.

 

Souvisící normy

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 75 0170 Vodní hospodářství. Názvosloví jakosti vod

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Hydroprojekt, a. s., IČO 45274576, Ing. Jiří Dalešický

Technická normalizační komise: TNK 104 Jakost vod

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák

 

© Český normalizační institut, 1996
19689


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 27828

EUROPEAN STANDARD

Leden 1994

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 543.3

 

Deskriptory: water, quality, water tests, bioassay, sampling, sampling equipment, invertebrates, fishing nets, meshes

 

Jakost vod METODY ODBĚRU BIOLOGICKÝCH VZORKŮ Pokyny pro odběr vzorků makrozoobentosu ruční síť kou  (ISO 7828:1985)

 

Water quality Methods of biological sampling. Guidance on handnet sampling of aquatic benthic macro-invertebrates (ISO 7828:1985)

Qualité de l'eau Méthodes d'échantillonnage biologique. Guide pour le prélèvement  des macro-invertébrés benthiques à l'épuisette (ISO 7828:1985)

Wassergüte Methoden für biologische Probenentnahme. Richtlinien für die Probenentnahme mit Handnetz von aquatischen benthischen Makroinvertebraten (ISO 7828:1985)

 

Tato evropská norma byla přijata CEN 1994-01-14. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky vnitřních předpisů CEN, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji lze na vyžádání obdržet v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyce, přeložená členem CEN do vlastního jazyka, za kterou temto člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: Rue de Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 4

Předmluva

Na návrh Ústředního sekretariátu CEN rozhodl Technický sbor předložit normu ISO 7828:1985 „Jakost vod.

Metody odběru biologických vzorků. Pokyny pro odběr vzorků makrozoobentosu ruční síťkou" k formálnímu hlasování. Výsledek formálního hlasování byl kladný.

Této evropské normě musí být udělen status národní normy bu" zveřejněním identického textu nebo jejím schválením k přímému používání do července 1994. Do července 1994 musí být zrušeny konfliktní národní normy.

V souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou následující země povinny zavést tuto evropskou normu:

Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

POZNÁMKA K PŘEVZETÍ - Text mezinárodní normy ISO 7828:1985 byl schválen CEN jako evropská norma bez modifikace.

 

0 Úvod

Ruční síťka k odběru bentosu je všestranně použitelné vzorkovací zařízení k odběru makrozoobentosu a může být použita v mnoha různých typech mělkých vod. Popisované metody vzorkování ruční síťkou vyhovují pro kvalitativní odběry. Ruční síťkou nelze odebrat vzorky vztahující se k jednotce plochy dna. Je však možné zavést pravidla umožňující stanovení relativní abundance (četnost výskytu) taxonů zastoupených ve vzorku, ale výsledky je třeba interpretovat opatrně.

 

1 Předmět normy

Tato norma specifikuje vybavení a úkony při vzorkování makrozoobentosu ruční síťkou v mělkých vodách (až do hloubek kolem 1,5 m), které jsou dosažitelné bu" broděním nebo ze břehu, případně z lo"ky.

 

Popisované úkony jsou použitelné při odběru vzorků ze všech dosažitelných vodních habitatů v řekách, potocích, rybnících, ústích řek a při březích jezer. Poskytují data prezenci, absenci, diverzitě a relativní abundanci taxonů v závislosti na vynaloženém úsilí při vzorkování a použité velikosti síta.

 -- Vynechaný text --