ČESKÁ NORMA

ICS 13.060.40; 71.040.40

Leden 1996

Jakost vod
STANOVENÍ VÁPNÍKU
Odměrná metoda s EDTA

ČSN
ISO 6058

75 7417

 

 

 

Water quality. Determination of calcium content. EDTA titrimetric method

Qualité de ľ eau. Dosage du calcium. Méthode titrimétrique ľ EDTA

Wasserbeschaffenheit. Bestimmung des Calciumgehaltes. Massanalytisches Verfahren mit EDTA

 

Tato norma obsahuje ISO 6058:1984.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 385-1  dosud nezavedena

ISO 5667-1  zavedena v ČSN EN 25667-1 Jakost vod. Část 1: Pokyny pro návrh programu odběru vzorků (75 7051)

ISO 5667-2  zavedena v ČSN EN 25667-2 Jakost vod. Část 2: Pokyny pro způsoby odběru vzorků (75 7051)

ISO 5667-3  zavedena v ČSN EN 25667-3 Jakost vod. Část 3: Pokyny pro konzervaci vzorků a manipulaci s nimi (75 7051)

 

Další souvisící normy

ČSN 01 8003  Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 75 0170  Vodní hospodářství. Názvosloví jakosti vod

ČSN ISO 6059  Jakost vod. Stanovení sumy vápníku a hořčíku. Odměrná metoda s EDTA (75 7384)

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje oddíly A částí 5 a 6 ČSN 83 0520 ze 17. 12. 1975 a oddíly A částí 16 a 17 ČSN 83 0530 z 27. 10. 1978.

 

Změny proti předchozím normám

Princip stanovení zůstává stejný, metoda je zpracována formou samostatné normy použitelné pro různé typy vod.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Hydroprojekt, a. s., IČO 45274576, Ing. Jiří Dalešický

Spolupráce: RNDr. Jiří Chalupa, DrSc., konzultant, IČO 14980495

Vodní zdroje GLS, Praha, a. s., IČO 45273171, Mgr. Alena Čapková

Vysoká škola chemickotechnologická, Praha, IČO 022756, Prof. Ing. Pavel Pitter, DrSc.

Technická normalizační komise: TNK 104 Jakost vod

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák

 

Ó Český normalizační institut, 1995
18885


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

Jakost vod

ISO 6058

STANOVENÍ VÁPNÍKU

První vydání

Odměrná metoda s EDTA

1984-06-01


 

MDT 543.3:543.24:546.41

 

Deskriptory: water, quality, chemical analysis, determination of content, calcium, volumetric analysis

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování, před jejich přijetím jako mezinárodních norem Radou ISO.

Mezinárodní norma ISO 6058 byla připravena technickou komisí ISO/TC 147, Jakost vod; text normy byl rozeslán členům ISO v lednu 1983.

 

Norma byla schválena členy ISO těchto zemí:

 

Austrálie        SRN                     Nový Zéland

Rakousko         Maďarsko                Norsko

Belgie           Indie                   Polsko

Brazílie         Írán                    Rumunsko

Kanada           Irák                    JAR

Čína             Itálie                  Španělsko

Československo   Japonsko                Švédsko

Dánsko           KLDR                    Švýcarsko

Finsko           Korejská republika      Thajsko

Francie          Nizozemsko              Spojené království

                                         SSSR

 

Žádný člen ISO nevyslovil nesouhlas s tímto dokumentem.

 

1  Předmět normy

 

Tato norma specifikuje odměrnou metodu s použitím kyseliny ethylendiamintetraoctové (EDTA)1) k stanovení koncentrace vápníku v podzemní, povrchové a pitné vodě. Metodu lze také použít pro surové vody hromadného zásobování obyvatelstva a průmyslu za předpokladu, že obsah těžkých kovů nebude rušit stanovení.

Metoda se nehodí pro mořskou vodu nebo jiné vody s vysokou koncentrací solí. Metoda dovoluje stanovit vápník v koncentracích od 2 mg/l do 100 mg/l (0,05 mmol/l až 2,5 mmol/l).

 

_______________

1)  NÁRODNÍ POZNÁMKA - Obchodní název disodné soli v ČR je Chelaton 3.


Strana 4

Vzorky vody s obsahem vápníku více než 100 mg/l musí být ředěny.

 -- Vynechaný text --