ČESKÁ NORMA

MDT 628.242:628.21

Srpen 1995

STOKOVÉ SÍTĚ
A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

ČSN 75 6101


 

 

 

Sewerage networks and connections

Réseaux d'égouts et branchements aux égouts

Kanalisationsnetze und Anschlubkanäle

 

Články 4.1.3, 4.4.1.4, 4.4.1.5, 4.6.23, 4.6.24, 4.8.9, 4.10.12.4, 7.1.5.9, 7.1.5.10 a 8.1. této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazné na základě požadavku Ministerstva zemědělství ČR.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

2

1

Předmět normy

5

2

Termíny a definice

5

3

Všeobecně

6

4

Navrhování stokových sítí

6

4.1

Zásady zpracování projektu

6

4.2

Druhy odpadních vod

7

4.3

Výpočet množství odpadních vod

8

4.4

Návrh stokové sítě

13

4.5

Vztah k vodnímu recipientu

17

4.6

Směrové a výškové vedení stok

17

4.7

Tvary a rozměry stok

19

4.8

Materiál stok

23

4.9

Zákládání stok

25

4.10

Objekty na stokové síti

25

4.11

Velké objekty

30

5

Navrhování kanalizačních přípojek

31

5.1

Zásady pro navrhování

31

5.2

Napojení kanalizačních přípojek

32

6

Zvláštní způsoby odkanalizování

33

6.1

Všeobecné podmínky

33

6.2

Podtlaková (vakuová) kanalizace

33

6.3

Tlaková kanalizace

34

7

Stavba stok a objektů na stokové síti

35

7.1

Stavba stok

35

7.2

Stavba objektů na stokové síti

37

8

Stavba kanalizačních přípojek

37

9

Zvláštní opatření na kanalizaci

38

10

Uvedení do provozu

38

Příloha A Souvisící právní a jiné předpisy

39

© Český normalizační institut
17564


Strana 2

Předmluva

 

Citované normy

 

ČSN 01 3463 Výkresy inžinierských stavieb. Výkresy kanalizácie

ČSN 13 2000 Litinové tlakové trouby a tvarovky. Přehled a schematické značky

ČSN 13 2100 Rúry a tvarovky zo sivej liatiny. Prehľad

ČSN EN 124 Poklopy a nástavce pro dopravní a pěší zóny. Konstrukční zásady, zkoušení, označování (13 6301)

ČSN 13 8740 Drenážne rúrky z plastov. Spoločné ustanovenia

ČSN 38 6410 Plynovody a přípojky s vysokým a velmi vysokým tlakem

ČSN 38 6413 Plynovody a přípojky s nízkým středním tlakem

ČSN 65 0204 Dálkovody hořlavých kapalin

ČSN 65 0208 Dálkovody hořlavých zkapalněných uhlovodíkových plynů

ČSN 70 1805 Výrobky z taveného čediče. Společná ustanovení

ČSN 72 1001 Pomenovanie a opis hornín v inžinierskej geológii

ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby

ČSN 72 1006 Kontrola zhutnenia zemín a sypanín

ČSN 72 2430 - 1-2-3-4-5 Malty pro stavební účely

ČSN 72 2627 -1-2 Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Část 1: Cihly kanalizační - rovnoběžky. Část 2: Cihly kanalizační - klíny

ČSN 72 2632-1 Vápenopískové prvky pro svislé konstrukce. Vápenopískové cihly plné (VCP)

ČSN 72 2699 Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Trativodky

ČSN 72 3132 Azbestocementové rúry, spojky a tvarovky pre kanalizáciu

ČSN 72 3150 Betonové prefabrikáty. Železobetonové trouby. Společná ustanovení

ČSN 72 3162 Betonové prefabrikáty. Betonové trouby. Společná ustanovení

ČSN 72 3163 Betonové prefabrikáty. Betonové trouby pro dešťové odpadní vody. Technické požadavky

ČSN 72 3164 Betonové trouby pro splaškové odpadní vody. Technické požadavky

ČSN EN 295-1 Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro odpadní a stokovou kanalizaci. Část 1: Požadavky (72 5201)

ČSN EN 295-2 Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro odpadní a stokovou kanalizaci. Část 2: Kontrola jakosti a odběr vzorků (72 5201)

ČSN EN 295-3 Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro odpadní a stokovou kanalizaci. Část 3: Zkušební postupy (72 5201)

ČSN 73 0036 Seizmická zatížení staveb

ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce

ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území. Základní ustanovení

ČSN 73 0090 Zakládání staveb. Geologický průzkum pro stavební účely

ČSN 73 0212-4 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 4: Liniové stavební objekty

ČSN 73 0422 Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů

ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy

ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů

ČSN 73 1209 Vodostavebný beton

ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí


Strana 3

ČSN P ENV 206 Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kriteria hodnocení (73 2403)

ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ČSN 73 6201 Projektování a prostorové uspořádání mostních objektů

ČSN 73 6522 Vodné hospodárstvo. Názvoslovie kanalizácií

ČSN 73 6716 Skúšanie vodotesnosti stôk

ČSN 73 6760 Vnútorná kanalizácia

ČSN 73 6820 Úpravy vodních toků

ČSN 73 6822 Křížení a souběhy vedení a komunikací s vodními toky

ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží

ČSN 75 4210 Hydromeliorace. Odvodňovací kanály

ČSN 75 5401 Vodárenstvo. Navrhovanie vodovodných potrubí

ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

ČSN 75 6221 Čerpacie stanice odpadových vôd

ČSN 75 6230 Kanalizační podchody pod dráhou a pozemní komunikací

ČSN 75 6401 Čistírny městských odpadních vod

ČSN 75 7241 Kontrola odpadních a zvláštních vod

 

Další souvisící normy

 

ČSN 01 3460 Výkresy inženýrských staveb. Společné požadavky na výkresy inženýrských staveb ČSN 01 3480 Výkresy stavebních konstrukcí. Společné požadavky na výkresy stavebních konstrukcí ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí

ČSN 13 0020 Potrubí. Technické předpisy

ČSN 13 6350 Kanalizačná liatina. Vidlicové stúpadlo do šachiet

ČSN 13 6351 Kanalizačná liatina. Kapsové stúpadlo do šachiet

ČSN 64 3041 Plasty. Rúry a tvarovky z polyetylénu

ČSN 64 3212 Plasty. Rúry z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC) pre tlakové potrubia. Technické požiadavky ČSN 72 3000 Výroba a kontrola betonových stavebních dílců. Společná ustanovení

ČSN 72 3129 Betonové a železobetonové trouby. Podmínky pro užití

ČSN 72 3149 Navrhovanie betónových rúr

ČSN 72 3151 Betonové prefabrikáty. Zkoušení betonových a železobetonových trub

ČSN 72 3155 Betonové rúry. Spoločné ustanovenia

ČSN 72 3156 Skúšanie betonových rúr

ČSN 73 0005 Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě. Základní ustanovení

ČSN 73 0038 Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách

ČSN 73 0220 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Navrhování přesnosti stavebních objektů ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení

ČSN 73 1002 Pilotové základy


Strana 4

ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí

ČSN 73 1215 Betónové konštrukcie. Klasifikácia agresívnych prostredí

ČSN ISO 1920 Zkoušení betonu. Rozměry, povolené odchylky a použití zkušebních těles (73 1317) ČSN ISO 4012 Beton. Stanovení pevnosti v tlaku zkušebních těles (73 1317)

ČSN 73 1321 Stanovení vodotěsnosti betonu

ČSN 73 1821 Zakládání staveb. Stanovení ulehlosti písků dynamickou penetrační zkouškou ČSN 73 2031 Zkoušení stavebních objektů, konstrukcí a dílců. Společná ustanovení

ČSN 73 2256 Utěsňování potrubí. Utěsňování kameninového kanalizačního potrubí asfaltem ČSN 73 6203 Zatížení mostů

ČSN 73 6709 Kanalizace a čistírny odpadních vod ze zdravotnických zařízení

ČSN 73 7501 Navrhování konstrukcí ražených podzemních objektů. Společná ustanovení

ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských vedení technického vybavení

ČSN 75 0250 Zatížení konstrukcí vodohospodářských objektů

ČSN 75 5402 Vodárenstvo. Výstavba vodovodných potrubí

ČSN 75 6261 (návrh) Dažďové nádrže

ČSN 75 6402 Malé čistírny odpadních vod

ČSN 75 7220 Jakost vod. Kontrola jakosti povrchových vod

ČSN 75 7301 Jakost vod. Všeobecné požadavky na fyzikální a chemické metody stanovení složení a vlastností vod

ČSN 83 0917 Ochrana vody před ropnými látkami. Kanalizace a čištění zaolejovaných vod

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

BSI 8005 Sewerage (Kanalizace)

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6701 z 25.4.1983 a ČSN 73 6714 z 2.11.1981 v plném rozsahu.

 

Změny proti předchozí normě

Při zpracování normy byly uplatněny poznatky a zkušenosti z dosavadního používání normy. Bylo upřesněno stanovení maximálního průtoku splaškových vod, výpočtový postup průtoku dešťových vod, napojení přípojek do stok, rozměry šachet, navrhování odlehčovacích komor a dešťových nádrží.

 

Nově bylo zavedeno použití tlakové a beztlakové kanalizace. Zároveň byly do normy zahrnuty dešťové vpustě a tvary a rozměry stok ze zrušených norem ČSN 73 6713 a ČSN 73 6714.

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Hydroprojekt, a. s. Praha, IČO 45274576 Ing. Petr Špalek

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Český normalizační institut: Ing. Alena Hofmanová


Strana 5

1   Předmět normy

 

Tato norma platí pro navrhování, posuzování, výstavbu a sanaci gravitačních stokových sítí, a kanalizačních přípojek měst, obcí, sídlišť, rozptýlené zastavby, průmyslových a zemědělských závodů, drobných provozů, sportovních areálů, dopravních staveb a jiných objektů, pokud pro ně neplatí jiné normy1). Pro tlakovou a podtlakovou stokovou síť norma neplatí všeobecně, jen v uvedených jednotlivých ustanoveních.

 

Dále norma platí pro navrhování a výstavbu dešťových vpustí sloužících k odvádění dešťových odpadních vod z pozemních komunikací2) a jiných ploch do stokové sítě.

 

Norma platí i pro navrhování vnitřních příčných profilů a rozměrů stok městských a průmyslových stokových sítí jednotné i oddílné stokové soustavy bez ohledu na stavební materiál a způsob výstavby nebo sanace stok.

 

Norma neplatí pro otevřené nebo zakryté záchytné a silniční příkopy, rigoly, propustky, potrubím vedené vodní toky a otevřené nebo zakryté žlaby v čistírnách odpadních vod.

 -- Vynechaný text --