ČESKÁ NORMA

13.060.20

Červenec 1994

Vodárenství. Navrhování úpraven pitné vody

ČSN 75 5201


75 5201

 

 

 

Water supply branch. Design of drinking water treatement plants

Gestion d'approvisionnement en eau. Projection des stations de traitement d'eau potable

Wasserversorgungswesen. Projektierung der Trinkwasseraufbereitungsanlagen

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

1

1

Předmět normy

5

2

Termíny a definice

5

3

Všeobecné požadavky

5

4

Kapacita úpravny vody

5

5

Zdroje vody pro úpravu na vodu pitnou

6

6

Návrh technologie úpravy vody

7

7

Návrh dávkování chemikálií

8

8

Návrhové parametry technologických procesů úpravy vody

9

9

Územní řešení úpravny vody

10

10

Stavebně technické řešení

11

11

Strojnětechnologické zařízení

11

12

E1ektrotechnickézařízení

12

13

Návrh úpravárenských jednotek a objektů

13

14

Řízení úpravny vody

16

15

Bezpečnost práce a pracovní prostředí

17

16

Požární bezpečnost

17

 

Předmluva

 

Citované normy

 

ČSN 01 5030 Stanovení zrnitosti sítovým rozborem

 

ČSN 01 5111 Vzorkování sypkých a zrnitých materiálů

 

ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění

 

ČSN 33 2310 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro elektrická zařízení v různých prostředích

 

ČSN 33 3210 Elektrotechnické předpisy. Rozvodná zařízení. Společná ustanovení

 

ČSN 33 3220 Elektrotechnické předpisy. Společná ustanovení pro elektrické stanice

 

ČSN 33 3240 Elektrotechnické předpisy. Stanoviště výkonových transformátorů

 

ČSN 34 1010 Elektrotechnické předpisy ČSN. Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím

 

ČSN 34 1610 Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách

 

ČSN 36 0410 Osvětlení místních komunikací

 

© Český normalizační institut, 1994
16397


Strana 2

ČSN 36 0450 Umělé osvětlení vnitřních prostorů

 

ČSN 36 0451 Umělé osvětlení průmyslových prostorů

 

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. Část 1-4

 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení

 

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb. Požární vodovody

 

ČSN 73 6815 Vodohospodářská řešení vodních nádrží

 

ČSN 75 0130 Vodní hospodářství. Názvosloví ochrany vod a procesů změn jakosti vody

 

ČSN 75 0150 Vodní hospodářství. Názvosloví vodárenství

 

ČSN 75 0170 Vodní hospodářství. Názvosloví jakosti vod

 

ČSN 75 3310 Odkaliště

 

ČSN 75 5050 Chlorové hospodářství ve vodohospodářských provozech (v návrhu)

 

ČSN 75 5301 Vodárenské čerpacie stanice

 

ČSN 75 7111 Jakost vod. Pitná voda

 

ČSN 75 7214 Jakost vod. Surová voda pro úpravu na pitnou vodu

 

ČSN 83 0615 Požadavky na jakost vody dopravované potrubím

 

ČSN 83 0905 Ochrana vody před znečištěním ze skládek. Společná ustanovení

 

Další souvisící normy

 

ČSN 01 1304 Veličiny, jednotky a značky v akustice

 

ČSN 01 1390 Měření mechanického kmitání

 

ČSN 01 1600 Názvosloví akustiky

 

ČSN 01 1603 Hluk, metody měření. Obecné požadavky

 

ČSN 01 1611 Hluk, zvukové izolační kryty. Metody měření vložného útlumu

 

ČSN 01 3462 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vodovodu

 

ČSN 06 1008 Požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla

 

ČSN 33 0300 Elektrotechnické předpisy. Druhy prostředí pro elektrická zařízení

 

ČSN 33 2050 Elektrotechnické předpisy. Uzemnění elektrických zařízení

 

ČSN 33 2610 Elektrotechnické předpisy. Akumulátorové a nabíjecí stanice a stanoviště akumulátorů

 

ČSN 33 3080 Elektrotechnické předpisy. Kompenzace indukčního výkonu statickými kondenzátory

 

ČSN 33 3231 Elektrotechnické předpisy. Trojfázové rozvodny pro napětí do 52 kV

 

ČSN 35 0019-1 Elektrické stroje točivé. Zkouška měření hluku

 

ČSN 38 9100 Ruční hasicí přístroje

 

ČSN 44 1315 Skladování tuhých paliv

 

ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady

 

ČSN 72 1202 Sklářské písky tavné. Jakost

 

ČSN 72 1203 Křemenné písky technické

 

ČSN 73 0531 Ochrana proti hluku v pozemních stavbách

 

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty

 

ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektů osobami

 

ČSN 73 0821 Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí


Strana 3

ČSN 73 0823 Požárně technické vlastnosti hmot. Stupeň hořlavosti stavebních hmot

 

ČSN 73 0824 Požární bezpečnost staveb. Výhřevnost hořlavých látek

 

ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb. Změny staveb

 

ČSN 73 0837 Požární bezpečnost staveb. Jednotlivé a řadové garáže

 

ČSN 73 0844 Požární bezpečnost staveb. Sklady

 

ČSN 73 0872 Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

 

ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb. Navrhování elektrické požární signalizace

 

ČSN 73 6510 Vodní hospodářství. Základní vodohospodářské názvosloví

 

ČSN 73 6522 Vodné hospodárstvo. Názvosloví kanalizací

 

ČSN 73 6532 Vodní hospodářství. Názvosloví hydrogeologie

 

ČSN 73 6614 Zkoušky zdrojů podzemní vody

 

ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských vedení technického vybavení

 

ČSN 75 3415 Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování

 

ČSN 75 5401 Vodárenstvo. Navrhovanie vodovodných potrubí

 

ČSN 75 5402 Vodárenstvo. Výstavba vodovodných potrubí

 

ČSN 75 5411 Vodárenství. Vodovodní přípojky

 

ČSN 75 7211 Jakost vod. Pitná voda. Kontrola jakosti při dopravě, akumulaci a distribuci

 

ČSN 75 7212 Jakost vod. Kontrola jakosti vod při úpravě na pitnou vodu

 

ČSN 75 7220 Jakost vod. Kontrola jakosti povrchových vod

 

ČSN 75 7221 Jakost vod. Klasifikace jakosti povrchových vod

 

ČSN 83 0901 Ochrana povrchových vod před znečištěním. Všeobecné požadavky

 

Souvisící právní předpisy

 

Zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon)

 

Zákon České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství ve znění zákona České národní rady č. 49/1982 Sb., zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 23/1992 Sb., v úplném znění zákona České národní rady č. 458/1992 Sb.

 

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb. a zákona č. 262/1992 Sb.

 

Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí

 

Zákon č. 86/1992 Sb., o péči o zdraví lidu, (úplné znění pro ČR, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

 

Nařízení vlády ČSSR č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství, ve znění nařízení vlády ČSSR č. 91/1988 Sb. a zákona České národní rady č. 281/1992 Sb.

 

Nařízení vlády ČR č. 171/1992 Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod

 

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSSR č. 6/1977 Sb., o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod

 

Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČSR č. 13/1977 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

 

Příloha k vyhlášce ministerstva zdravotnictví ČSR č. 13/1977 Sb., pod č. 41/1977 sb. Hygienické předpisy o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací


Strana 4

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 97/1982 Sb. a vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 551/1990 Sb.

 

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 554/1990 Sb.

 

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb. a vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 207/1991 Sb.

 

Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČR č. 76/1991 Sb.,  o požadavcích na omezování radonu a dalších přírodních radionuklidů

 

Směrnice Českého geologického úřadu č. 1/1975 o přípravě, provádění a vyhodnocování prací inženýrskogeologického průzkumu

 

Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR č. 46/1978 sb. Hygienické předpisy, o hygienických požadavcích na pracovní prostředí

 

Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR č. 48/1978 sb. Hygienické předpisy, o hygienických požadavcích na plasty a předměty z plastů přicházející do styku s poživatinami

 

Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR č. 51/1979 sb. Hygienické předpisy, o základních hygienických zásadách pro stanovení, vymezení a využívání ochranných pásem vodních zdrojů určených k hromadnému zásobování pitnou a užitkovou vodou a pro zřizování vodárenských nádrží

 

Metodické opatření ministerstva zdravotnictví č. 52/1979 sb. Hygienické předpisy, ke stanovení, měření a hodnocení nejvyšších přípustných koncentrací škodlivin v pracovním ovzduší.

 

Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR č. 58/1981 sb. Hygienické předpisy o zásadních hygienických požadavcích, o nejvyšších přípustných koncentracích nejzávažnějších škodlivin v ovzduší a o hodnocení stupně jeho znečistění.

 

Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR č. 66/1985 sb. Hygienické předpisy, kterými se doplňují směrnice č. 46/1978 sb. Hygienické předpisy, o hygienických požadavcích na pracovní prostředí

 

Zásady pro klasifikaci zásob podzemních vod - Věstník ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR, částka 17/1980/RO

 

Zásady pro roční a víceleté hospodaření s vodou v jednotlivých povodích - Věstník ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 23/1981

 

Zásady oproti předchozí normě

 

Touto normou se řeší problematika obsažená v ON 75 5201 Navrhování úpraven pitné vody z 5. 1. 1989. Norma byla upravena podle poznatků získaných v průběhu jejího používání a ve vazbě na nové normy a předpisy.

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Hydroprojekt Praha, IČO 4227 4576 - Ing. Vladimír Beneš

 

Zpracovatel přílohy A: ELEKT, spol. s r. o., Karlovy Vary, IČO 1822 7228 - Ing. Eliška Gernerová

 

Technická normalizační komise: TNK 94 Vodárenství

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ludmila Kratochvílová


Strana 5

1 Předmět normy

 

Tato norma platí pro navrhování nových a pro rekonstrukci provozovaných úpraven pitné vody.

 -- Vynechaný text --