ČESKÁ NORMA

MDT 628.1:001.4

Únor 1994

Vodní hospodářství
NÁZVOSLOVÍ VODÁRENSTVÍ

ČSN 75 0150


 

 

 

Water management. Terminology of water supply.

Gestion des eaux. Terminologie de l'approvisionnement en eau.

Wasserwirtschaftstätigkeit. Nomenklatur vom Wasserversorgung.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

1

1

Předmět normy

2

2

Všeobecné a základní pojmy

2

3

Odběr a jímání vody

8

4

Úprava vody

13

4.1

Všeobecné pojmy

13

4.2

Cezení, předúprava a míchání vody

15

4.3

Agregace a separace

16

4.4

Čiření a usazování vody

17

4.5

Filtrace, filtry, filtrační hmoty a zařízení

18

4.6

Technologické postupy a zařízení úpravy vody

22

4.7

Chemické hospodářství

25

4.8

Kalové hospodářství

26

5

Doprava

27

5.1

Všeobecné pojmy

27

5.2

Čerpání vody

29

5.3

Vodovodní potrubí, řady a rozvodné sítě

29

5.4

Vodovodní trouby a armatury

31

5.5

Vodovodní přípojky

34

6

Akumulace vody

34

6.1

Všeobecné pojmy

34

6.2

Druhy konstrukcí a účelů vodojemů

35

Abecední rejstřík českých termínů

37

Abecední rejstřík slovenských termínů

41

 

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 56 7858 Kojenecká voda

ČSN 56 7859 Stolní voda

ČSN 72 1209 Filtrační písky. Jakost

ČSN 73 6532 Vodní hospodářství. Názvosloví hydrologie

ČSN 75 5401 Vodárenstvo. Navrhovanie vodovodných potrubí

CŠN 75 7111 Jakost vod. Pitná voda

 

Ó Český normalizační institut, 1993
15340


Strana 2

Další souvisící normy

ČSN 73 6501 Vodní hospodářství. Základní vodohospodářské názvosloví

ČSN 73 6512 Vodní hospodářství. Názvosloví hydrotechniky. Vodní toky

ČSN 73 6516 Vodní hospodářství. Názvosloví hydrotechniky. Přehrady

ČSN 73 6522 Vodní hospodářství. Názvoslovie kanalizácii

ČSN 73 6530 Vodní hospodářství. Názvosloví hydrologie

ČSN 75 0000 Vodní hospodářství. Soustava norem ve vodním hospodářství. Základní ustanovení

ČSN 75 0123 Vodní hospodářství. Názvosloví hydrotechniky. Jezy

ČSN 75 0128 Vodní hospodářství. Názvosloví využití vodní energie

ČSN 75 0129 Vodní hospodářství. Názvosloví vodních cest

ČSN 75 0130 Vodní hospodářství. Názvosloví ochrany vod a procesů změn jakosti vody

ČSN 75 0140 Vodní hospodářství. Názvosloví hydromeliorací

ČSN 75 0142 Vodní hospodářství. Názvosloví protierozní ochrany půdy

ČSN 75 0170 Vodní hospodářství. Názvosloví jakosti vod

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6521 Vodní hospodářství. Názvosloví vodárenství z 12. 8. 1983 v celém rozsahu.

 

Změny proti předchozí normě

Norma byla přepracována s přihlédnutím k poznatkům o dosavadním praktickém využití terminologie s cílem vytvořit základní názvoslovnou normu, od níž by se odvíjely ostatní normy vodárenství. V normě jsou uvedeny definice ke všem termínům a cizojazyčné ekvivalenty v angličtině, francouzštině, němčině a ruštině.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: DJJ.P/voda, GH/vodárenské inženýrství, LBB.H/názvosloví, LBB.HC/definice, LBB.HF/slovník, LBM.B/slovníky, LBM.M/jazyky, LBB.MEF/anglický jazyk, LBB.MCB/francouzský jazyk, LBB.MEB/německý jazyk, LBB.MGB/ruský jazyk

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Hydroprojekt Praha, IČO 45274576 - Ing. Vladimír Beneš

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Ludmila Kratochvílová

 

1 Předmět normy

Tato norma určuje základní termíny a jejich definice ve vodárenství. Termíny jsou rozdělené do jednotlivých oddílů a kapitol. i. Všechny termíny uvedené v této normě je nutno považovat v souladu s názvem za termíny vodárenské, i když to není u nich vždy přímo uvedeno. Víceslovné termíny je možné v praxi zjednodušit, pokud to neohrozí srozumitelnost textu.

 -- Vynechaný text --