ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.30                                                                                                                      Červenec 2008

Podlahy - Společná ustanovení

ČSN 74 4505

 

Floors - Common Regulations

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 74 4505 z června 1994.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

81326


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 4

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 7

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 8

4          Technické požadavky........................................................................................................................................................ 10

4.1       Charakteristiky viditelného povrchu............................................................................................................................... 10

4.2       Stálobarevnost................................................................................................................................................................... 10

4.3       Rovinnost povrchu vrstvy.................................................................................................................................................. 10

4.4       Místní rovinnost povrchu................................................................................................................................................... 11

4.5       Přímost spár....................................................................................................................................................................... 11

4.6       Tloušťka vrstvy potěru....................................................................................................................................................... 11

4.7       Rozměrová stálost............................................................................................................................................................ 12

4.8       Mechanická odolnost a stabilita..................................................................................................................................... 12

4.9       Tvrdost povrchu a odolnost proti opotřebení................................................................................................................ 13

4.10     Odolnost proti kontaktnímu namáhání.......................................................................................................................... 13

4.11     Tepelně technické vlastnosti........................................................................................................................................... 13

4.12     Působení vody a vlhkosti.................................................................................................................................................. 13

4.13     Akustické vlastnosti........................................................................................................................................................... 13

4.14     Chemické a biologické vlastnosti.................................................................................................................................. 14

4.15     Požární bezpečnost........................................................................................................................................................... 14

4.16     Elektrické a magnetické vlastnosti................................................................................................................................. 14

4.17     Skluznost............................................................................................................................................................................. 15

4.18     Hygienické požadavky....................................................................................................................................................... 15

5          Podlahy v bytové a občanské výstavbě.......................................................................................................................... 15

5.1       Návrh podlahy.................................................................................................................................................................... 15

5.2       Provádění............................................................................................................................................................................ 16

6          Průmyslové podlahy.......................................................................................................................................................... 17

6.1       Návrh průmyslové podlahy.............................................................................................................................................. 17

6.2       Provádění............................................................................................................................................................................ 19

6.3       Povrchové úpravy............................................................................................................................................................... 19

6.4       Oprava vad.......................................................................................................................................................................... 20

7          Zkoušení............................................................................................................................................................................. 20

7.1       Charakteristika viditelného povrchu............................................................................................................................... 20

7.2       Stálobarevnost................................................................................................................................................................... 20

7.3       Rovinnost vrstvy................................................................................................................................................................. 20

7.4       Místní rovinnost vrstvy....................................................................................................................................................... 20

7.5       Přímost spár....................................................................................................................................................................... 20

7.6       Tloušťka vrstvy................................................................................................................................................................... 20

7.7       Pevnost v tlaku a pevnost v tahu za ohybu.................................................................................................................... 21

7.8       Pevnost v tahu povrchových vrstev.................................................................................................................................. 21

7.9       Přídržnost povrchové úpravy............................................................................................................................................ 21

7.10     Odolnost proti dlouhodobě působícímu statickému zatížení.................................................................................... 21


Strana 3

Strana

7.11     Tvrdost povrchu.................................................................................................................................................................. 21

7.12     Odolnost proti opotřebení................................................................................................................................................ 21

7.13     Tepelný odpor, tepelná jímavost, difúze a kondenzace............................................................................................. 21

7.14     Vlhkost................................................................................................................................................................................. 21

7.15     Nasákavost......................................................................................................................................................................... 22

7.16     Vzduchová a kročejová neprůzvučnost.......................................................................................................................... 22

7.17     Činitel odrazu světla.......................................................................................................................................................... 22

7.18     Lesk plochy......................................................................................................................................................................... 22

7.19     Odolnost proti biologickým vlivům.................................................................................................................................. 22

7.20     Elektrické a magnetické vlastnosti................................................................................................................................. 22

7.21     Reakce na oheň................................................................................................................................................................ 22

7.22     Požární odolnost................................................................................................................................................................ 22

7.23     Skluznost............................................................................................................................................................................. 22


Strana 4

Předmluva

Všeobecně

V některých normách, na které se tato norma odvolává, je pro napětí nebo pevnost použita jednotka N/mm2. Tato norma používá jednotku MPa podle soustavy SI. Vztah mezi jednotkami je MPa = N/mm2.

Změny proti předchozím normám

V porovnání s předcházející normou, je v textu zcela nově doplněna kapitola zaměřená na průmyslové podlahy. Významným způsobem byly upraveny technické požadavky na podlahové konstrukce, a to především pokud se týče rovinnosti a mechanických vlastností. V kapitole 3 byly doplněny některé základní termíny, naopak řada nadbytečných termínů byla vypuštěna.

Obdobné mezinárodní normy

DIN 18560-1 Estriche im Bauwesen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen, Prüfung und Ausführung

DIN 18560-2 Estriche im Bauwesen - Teil 2: Estriche und Heizestriche auf Dämmschichten (schwimmende Estriche)

DIN 18560-3 Estriche im Bauwesen - Teil 3: Verbundestriche

DIN 18560-4 Estriche im Bauwesen - Teil 4: Estriche auf Trennschicht

DIN 18560-7 Estriche im Bauwesen - Teil 7: Hochbeanspruchbare Estriche (Industrieestriche)

BS 4592-1 Industrial type flooring, walkways and stair treads. Specification for open bar gratings

BS 4592-2 Industrial type flooring, walkways and stair treads. Specification for expanded metal grating panels

BS 4592-3 Industrial type flooring, walkways and stair treads. Specification for cold formed planks

BS 4592-4 Industrial type flooring, walkways and stair treads. Specification for glass reinforced plastic open bar gratings

BS 4592-5 Industrial type flooring, walkways and stair treads. Specification for solid plates in steel, aluminium and glass reinforced plastics

BS 8204-1 Screeds, bases and in situ floorings. Concrete bases and cement sand levelling screeds to receive floorings. Code of practice

BS 8204-2 Screeds, bases and in situ floorings. Concrete wearing surfaces. Code of practice

BS 8204-3 Screeds, bases and in situ floorings. Polymer modified cementitious levelling screeds and wearing screeds. Code of practice.

BS 8204-4 Screeds, bases and in situ floorings. Cementitious terrazo wearing surfaces. Code of practice

BS 8204-5 Screeds, bases and in situ floorings. Mastic asphalt underlays and wearing surfaces. Code of practice

BS 8204-6 Screeds, bases and in situ floorings. Synthetic resin floorings. Code of practice

BS 8204-7 Screeds, bases and in situ floorings. Pumpable self-smoothing screeds. Code of practice

Porovnání s mezinárodními normami

Členění i technické požadavky navazují na obdobné výše citované zahraniční normy, a to zejména DIN 18560.

Souvisící ČSN

ČSN EN 1264-1 (06 0315) Podlahové vytápění - Soustavy a komponenty - Část 1: Definice a značky

ČSN EN 1264-2 (06 0315) Podlahové vytápění - Soustavy a komponenty - Část 2: Výpočet tepelného výkonu

ČSN EN 1264-3 (06 0315) Podlahové vytápění - Soustavy a komponenty - Část 3: Projektování

ČSN EN 1264-4 (06 0315) Podlahové vytápění - Soustavy a komponenty - Část 4: Montáž

ČSN EN 14342 (49 2109) Dřevěné podlahoviny - Charakteristiky, posuzování shody a označení

ČSN EN 13226 (49 2130) Dřevěné podlahoviny - Parketové vlysy s perem a/nebo drážkou

ČSN EN 13488 (49 2132) Dřevěné podlahoviny - Mozaikové parkety

ČSN EN 13227 (49 2133) Dřevěné podlahoviny - Lamparkety z rostlého dřeva


Strana 5

ČSN EN 13228 (49 2134) Dřevěné podlahoviny - Prvky krycích podlah včetně parketových bloků, s obvodovým spojem, z rostlého dřeva

ČSN EN 13489 (49 2136) Dřevěné podlahoviny - Vícevrstvé parketové dílce

ČSN EN 13629 (49 2137) Dřevěné podlahoviny - Spojované dílce z rostlého listnatého dřeva

ČSN EN 13810-1 (49 2139) Desky na bázi dřeva - Plovoucí podlahy - Část 1: Specifikace užitných vlastností a požadavky

ČSN P ENV 12872 (49 2605) Desky na bázi dřeva - Návod k použití nosných desek na podlahy, stěny a střechy

ČSN EN 12058 (72 1871) Výrobky z přírodního kamene - Podlahové a schodišťové desky - Požadavky

ČSN EN 13454-1 (72 2485) Pojiva, kompozitní pojiva a průmyslově vyráběné maltové směsi pro podlahové potěry ze síranu vápenatého - Část 1: Definice a požadavky

ČSN EN 1344 (72 2615) Cihelné dlažební prvky - Technické požadavky a zkušební metody

ČSN EN 13748-1 (72 3209) Teracové dlaždice - Část 1: Teracové dlaždice pro vnitřní použití

ČSN EN 13748-2 (72 3209) Teracové dlaždice - Část 2: Teracové dlaždice pro venkovní použití

ČSN EN 14411 (72 5109) Keramické obkladové prvky - Definice, klasifikace, charakteristiky a označování

ČSN 72 5191 Keramické obkladové prvky - Stanovení protiskluznosti.

ČSN 1366-6 (73 0857) Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 6: Zdvojené a dutinové podlahy

ČSN 74 4507 (74 4507) Odolnost proti skluznosti povrchu podlah - Stanovení součinitele smykového tření

ČSN EN 13213 (74 4508) Dutinové podlahy

ČSN EN 12825 (74 4509) Zdvojené podlahy

ČSN 74 6930 (74 6930) Podlahové rošty ocelové. Společná ustanovení

ČSN 91 7816 (91 7816) Podlahové krytiny. Polyvinylchloridové podlahoviny bez podkladu. Společná ustanovení

ČSN 91 7817 (91 7817) Podlahové krytiny. Polyvinylchloridové podlahoviny s podkladem. Společná ustanovení

ČSN EN 649 (91 7850) Pružné podlahové krytiny - Homogenní a heterogenní polyvinylchloridové podlahové krytiny - Specifikace

ČSN EN 650 (91 7851) Pružné podlahové krytiny - Polyvinylchloridové podlahové krytiny s podkladem z juty nebo z polyesterového rouna nebo s vrstvou polyesterového rouna s polyvinylchloridovým podkladem - Specifikace

ČSN EN 651 (91 7852) Pružné podlahové krytiny - Polyvinylchloridové podlahové krytiny s pěnovou vrstvou - Specifikace

ČSN EN 652 (91 7853) Pružné podlahové krytiny - Polyvinylchloridové podlahové krytiny s podkladem na bázi
korku - Specifikace

ČSN EN 653 (91 7854) Pružné podlahové krytiny - Lehčené polyvinylchloridové podlahové krytiny - Specifikace

ČSN EN 654 (91 7855) Pružné podlahové krytiny - Polotuhé polyvinylchloridové dlaždice - Specifikace

ČSN EN 655 (91 7856) Pružné podlahové krytiny - Dlaždice s podkladem ze slisovaného korku s polyvinylchloridovou nášlapnou vrstvou - Specifikace

ČSN EN 688 (91 7864) Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro korková linolea

ČSN EN 14041 (91 7883) Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Podstatné vlastnosti

ČSN CEN/TS 14472-1 (91 7886) Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Projekt, příprava a instalace -
Část 1: Všeobecně

ČSN CEN/TS 14472-2 (91 7886) Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Projekt, příprava a instalace -
Část 2: Textilní podlahové krytiny

ČSN CEN/TS 14472-3 (91 7886) Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Projekt, příprava a instalace -
Část 3: Laminátové podlahové krytiny

ČSN CEN/TS 14472-4 (91 7886) Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Projekt, příprava a instalace -
Část 4: Pružné podlahové krytiny


Strana 6

Souvisící právní předpisy

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících
žívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění vyhlášky 492/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu,
ve znění pozdějších předpisů.

Vypracování normy

Zpracovatel: Betonconsult s.r.o. IČ 27366774, Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., Ing. Petr Tůma, Ph.D.

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 7

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje požadavky pro navrhování, provádění a zkoušení podlah ve stavebních objektech. Norma rozlišuje dva druhy podlah: podlahy v bytové a občanské výstavbě a průmyslové podlahy.

Norma se nevztahuje na nemovité kulturní památky a na objekty pro ustájení zvířat. Norma nezohledňuje specifické požadavky sportovních činností na podlahy.-- Vynechaný text --