ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.040.30; 91.060.50                                                                                                                     Leden 2018

Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování

ČSN 74 6077

 

Windows and external pedestrian doorsets – Requirements for installation

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 74 6077 z dubna 2014.

 


Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 3

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 4

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 4

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 4

4......... Požadavky na návrh........................................................................................................................................................................ 6

4.1...... Obecné požadavky.......................................................................................................................................................................... 6

4.2...... Připojovací spáry............................................................................................................................................................................. 6

4.3...... Stavební otvor................................................................................................................................................................................... 8

4.3.1... Geometrická přesnost rozměrů a tvaru stavebního otvoru...................................................................................................... 8

4.3.2... Rozměry stavebního otvoru pro dveře...................................................................................................................................... 10

4.3.3... Přesnost zabudování výrobku..................................................................................................................................................... 11

4.3.4... Poloha výrobků ve stavebních otvorech................................................................................................................................... 11

4.3.5... Zabudování dvojitých oken.......................................................................................................................................................... 12

4.4...... Šířka připojovací spáry................................................................................................................................................................. 13

4.5...... Kotvení............................................................................................................................................................................................. 14

4.5.1... Umístění kotvicích prvků a podložek......................................................................................................................................... 14

4.5.2... Kotvicí prvky.................................................................................................................................................................................... 17

5......... Požadavky na provedení............................................................................................................................................................. 20

5.1...... Kompatibilita materiálů................................................................................................................................................................ 20

5.2...... Povrch bočních ploch stavebních otvorů.................................................................................................................................. 20

5.3...... Napojení omítky k rámu............................................................................................................................................................... 20

5.4...... Provedení pásových oken........................................................................................................................................................... 21

5.5...... Napojení vnějších parapetů........................................................................................................................................................ 21

5.6...... Další doporučení........................................................................................................................................................................... 22

6......... Požadavky na těsnicí materiály.................................................................................................................................................. 22

6.1...... Obecné požadavky....................................................................................................................................................................... 22

6.2...... Požadavky na tmely...................................................................................................................................................................... 23

6.3...... Požadavky na těsnicí pásky........................................................................................................................................................ 24

6.4...... Požadavky na těsnicí fólie........................................................................................................................................................... 24

6.5...... Výplňové materiály....................................................................................................................................................................... 25

7......... Kontrola při zabudování výrobků................................................................................................................................................ 28

Příloha A (normativní) Instalace a užívání oken v místnostech s instalovanými spotřebiči na paliva....................................... 29

Příloha B (informativní) Příčiny vzniku kondenzátu na vnitřním povrchu výplně otvoru.............................................................. 30

Příloha C (informativní) Orientační tabulka kompatibility materiálů................................................................................................ 31

Příloha D (informativní) Montáž oken do historických objektů.......................................................................................................... 32

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 34

Předmluva

Změny proti předchozí normě

V porovnání s předchozím vydáním normy je tato norma zaktualizována a doplněna o přílohu D.

Souvisící normy

ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě – Základní ustanovení

ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění – Část 1: Přesnost osazení

ČSN 73 0212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti – Část 1: Základní ustanovení

ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin

ČSN EN 13670 (73 2400) Provádění betonových konstrukcí

ČSN 74 6101 Dřevěná okna – Základní ustanovení

ČSN 74 6210 Kovová okna – Základní ustanovení

Souvisící právní předpisy

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká komora lehkých obvodových plášťů, Praha, IČ 751 082 41, Ing. Roman Šnajdr

Technická normalizační komise: TNK 60 Otvorové výplně a lehké obvodové pláště

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

1 Předmět normy

Tato norma určuje požadavky na navrhování, provádění a kontrolu zabudování oken, okenních sestav a vnějších dveří do stavby. Obecná doporučení platí i pro střešní okna.

Okna a vnější dveře zabudované do lehkého obvodového pláště podle ČSN EN 13830, nejsou předmětem této normy.

Norma se vztahuje na nové stavby, rekonstrukce a stavební úpravy. U staveb, které jsou kulturními památkami, nebo jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách se postupuje individuálně – viz příloha D.

Zabudováním oken a vnějších dveří se nesmí zhoršit jejich funkční vlastnosti, ani nesmí být ohrožena bezpečnost a zdraví osob. Provádění zabudování oken a vnějších dveří smí probíhat jen při podmínkách doporučených výrobci.

Způsob zabudování oken a vnějších dveří musí vždy zohlednit odlišnosti podle materiálového a konstrukčního řešení.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.