PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.30 Leden 2016

Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda – Doplňující informace

ČSN P 73 2404

 

Concrete – Specification, performance, production and conformity – Additional information

 

Obsah

Strana

1 Předmět normy 5

2 Citované dokumenty 5

3 Termíny a definice 6

4 Klasifikace 7

4.1 Stupně vlivu prostředí 7

4.2 Vlastnosti čerstvého betonu 9

4.3 Vlastnosti ztvrdlého betonu 9

5 Požadavky na beton a metody jejich ověřování 10

5.1 Základní požadavky na složky betonu 10

5.2 Základní požadavky na složení betonu 11

5.3 Požadavky na beton ve vztahu ke stupňům vlivu prostředí 13

5.4 Požadavky na čerstvý beton 14

5.5 Požadavky na ztvrdlý beton 14

6 Specifikace betonu 15

6.1 Obecně 15

6.2 Specifikace typového betonu 15

6.3 Specifikace betonu předepsaného složení 16

6.4 Specifikace normalizovaného betonu 16

7 Dodávání čerstvého betonu 16

8 Kontrola shody a kritéria shody 16

8.1 Obecně 16

8.2 Kontrola shody typového betonu 16

8.3 Kontrola shody betonu předepsaného složení včetně normalizovaného betonu 18

8.4 Činnosti v případě neshody výrobku 19

9 Řízení výroby 19

9.1 Obecně 19

9.2 Systémy řízení výroby 19

9.3 Záznamy a jiné dokumenty 19

9.5 Složení betonu a průkazní zkoušky 19

9.6 Pracovníci, zařízení a vybavení 20

9.7 Dávkování složek betonu 20

9.8 Míchání betonu 20

9.9 Postupy řízení výroby 20

10 Hodnocení shody 20

11 Označování typového betonu 20

Příloha A (normativní) Průkazní zkouška 21

Příloha B (normativní) Zkoušení identity 25

Příloha C (normativní) Ustanovení pro posouzení, dozor a certifikaci řízení výroby 26

Příloha D (normativní) Doplňující požadavky pro specifikaci a shodu betonu pro speciální geotechnické práce 27

Příloha E (informativní) Doporučení pro používání kameniva 28

Příloha F (informativní) Doporučené mezní hodnoty pro složení betonu 29

Příloha G (informativní) Pokyny týkající se požadavků na samozhutnitelný beton v čerstvém stavu 38

Strana

Příloha H (informativní) Pravidla pro aplikaci článku 8.2.1.3, Metoda C 39

Příloha J (informativní) Odchylka k vyhovění notifikovaným španělským předpisům 40

Příloha K (informativní) Soubory betonů 41

Příloha L (informativní) Další informace, týkající se určitých článků 42

Příloha M (informativní) Pokyny pro předpisy platné v místě použití 43

Příloha N (informativní) Doplňující národní parametry platné v ČR 44

Bibliografie 46

Předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato předběžná česká technická norma je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu normy přijímá Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, odbor technické normalizace.

Předpokládá se, že tato předběžná česká technická norma se bude používat pouze s ČSN EN 206 a ČSN EN 13670, tzn. ne samostatně.

Tato předběžná česká technická norma pro přehlednost pouze doplňuje některá ustanovení ČSN EN 206 z července 2014 v souladu s ČSN EN 206, článek 3.1.1.12 „předpisu platného v místě použití betonu“.

Souvisící ČSN

ČSN ISO 13822 (73 0038) Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí

ČSN EN 1992-1-2 (73 1201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla –
Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1992-3 (73 1201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 3: Nádrže na kapaliny a zásobníky

ČSN 73 1332 Stanovení tuhnutí betonu

ČSN P 73 2450 Vláknobeton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN P 73 2451 Vláknobeton – Zkoušení čerstvého vláknobetonu

ČSN P 73 2452 Vláknobeton – Zkoušení ztvrdlého vláknobetonu

Souvisící právní předpisy

Zákon č.22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve smyslu pozdějších znění včetně NV 163/2002 Sb. a NV 312/2005 Sb.

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: Svaz výrobců betonu ČR, IČ 64935124, Ing. Michal Števula, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 36 Betonové konstrukce/ SK 1 Technologie betonu

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček

1 Předmět normy

Tato předběžná česká technická norma uvádí doplňující informace pro použití ČSN EN 206 v České republice ve smyslu ČSN EN 206, článek 3.1.1.12 dokumentu platného v místě použití betonu, mj. v návaznosti na požadavky pro provádění betonových konstrukcí vyplývající z ČSN EN 13670.

POZNÁMKA Pro přehlednost je pro tuto předběžnou českou technickou normu použito členění podle ČSN EN 206.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.