PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.91; 91.010.20 Říjen 2015

Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 2: Termíny pro smlouvy a zakázky

ČSN P
ISO 6707-2

73 0000

 

Buildings and civil engineering works – Vocabulary –
Part 2: Contract terms

Bâtiments et ouvrages de génie civil – Vocabulaire –
Partie 2: Termes relatifs aux marchés

Tato předběžná norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 6707-2:2014. Má stejný status jako oficiální verze.

This prestandard implements the English version of the International Standard ISO 6707-2:2014. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato část ISO 6707 definuje terminologii pro smlouvy a zakázky použitelnou v pozemních a inženýrských stavbách.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato předběžná česká technická norma je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu normy přijímá Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, odbor technické normalizace.

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 9000 (01 0300) Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník

ČSN P ISO 6707-1 (73 0000) Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 1: Obecné termíny

ČSN ISO 10845-1 (73 0090) Stavební zakázky – Část 1: Procesy, metody a postupy

ČSN ISO 15686-5 (73 0951) Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 5: Posuzování nákladů životního cyklu

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.