ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.50; 91.060.01; 91.100.01 Červen 2015

Zkoušení reakce stavebních výrobků
na oheň – Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu

ČSN
EN 13823+A1

73 0881

 

Reaction to fire tests for building products – Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item

Essais de réaction au feu des produits de construction – Produits de construction à l’exclusion des revêtements de sol exposés à une sollicitation thermique provoquée par un objet isolé en feu

Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten – Thermische Beanspruchung durch einen einzelnen brennenden Gegenstand für Bauprodukte mit Ausnahme von Bodenbelägen

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 13823:2010+A1:2014. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 13823:2010+A1:2014. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2016-08-31 se nahrazuje ČSN EN 13823 (73 0881) z prosince 2010, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato evropská norma určuje zkušební metodu pro stanovení reakce na oheň stavebních výrobků kromě podlahových krytin a kromě výrobků, které jsou uvedeny v tabulce 1, Rozhodnutí Komise 2000/147/EC, při vystavení tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu (SBI). Výpočetní postupy jsou uvedeny v příloze A. Informace o shodnosti zkušební metody jsou uvedeny v příloze B. Kalibrační postupy jsou uvedeny v přílohách C a D, přičemž příloha C je normativní.

POZNÁMKATato evropská norma byla zpracována, aby se stanovilo požární chování v podstatě plošných výrobků. Zacházení s některými druhy výrobků, např. liniovými stavebními výrobky, (potrubí, větrací potrubí, kabely atd.) může vyžadovat zvláštní pravidla. 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je dovoleno do 2016-08-31 používat dosud platnou ČSN EN 13823 (73 0881)
z prosince 2010.

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 ze září 2014. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! ". Opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi oběma značkami.

Informace o citovaných dokumentech

EN 13238 zavedena v ČSN EN 13238 (73 0859) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Postupy
kondicionování a obecná pravidla pro výběr podkladů

EN 13501-1:2007+A1:2009 zavedena v ČSN EN 13501-1+A1:2009 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 60584-1:1995 zavedena v ČSN EN 60584-1:1997 (25 8331) Termoelektrické články – Část 1: Referenční tabulky

EN ISO 13943:2000 nezavedena 1)

Souvisící ČSN

ČSN ISO 5725-1 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření – Část 1: Obecné zásady a definice

ČSN ISO 5725-2:1997 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření – Část 2: Základní metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření

ČSN ISO 3966:2014 (25 7722) Měření průtoku tekutin v uzavřených profilech – Metoda měření rychlostního pole pomocí Prandtlových trubic

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

ČSN P CEN/TS 15117 (73 0886) Návod pro přímou a rozšířenou aplikaci

ČSN P CEN/TS 15447 (73 0887) Montáž a upevňování zkušebních vzorků při zkouškách reakce na oheň podle směrnice o stavebních výrobcích

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a navazující právní předpisy, kterými

se provádějí některá ustanovení tohoto zákona

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.