ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.040.01 Duben 2015

Udržitelnost staveb – Posuzování sociálních vlastností budov – Metodika výpočtu

ČSN
EN 16309+A1

73 0903

 

Sustainability of construction works – Assessment of social performance of buildings – Calculation methodology

Contribution des ouvrages de construction au développement durable – Évaluation de la performance sociale
des bâtiments – Méthodes

Nachhaltigkeit von Bauwerken – Bewertung der sozialen Qualität von Gebäuden – Berechnungsmethoden

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 16309+A1:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 16309+A1:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16309+A1 (73 0903) z března 2015.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z července 2014. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! ". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Oproti předchozí normě dochází k úpravám v kapitole 2, v článku 7.4.4 a v bibliografii.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1027 zavedena v ČSN EN 1027 (74 6019) Okna a dveře – Vodotěsnost – Zkušební metoda

EN 12208 zavedena v ČSN EN 12208 (74 6012) Okna a dveře – Vodotěsnost – Klasifikace

EN 12354-1 zavedena v ČSN EN 12354-1 (73 0512) Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi

EN 12354-2  zavedena v ČSN EN 12354-2 (73 0512) Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků – Část 2: Kročejová neprůzvučnost mezi místnostmi

EN 12354-3 zavedena v ČSN EN 12354-3 (73 0512) Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků – Část 3: Vzduchová neprůzvučnost vůči venkovnímu zvuku

EN 12354-5  zavedena v ČSN EN 12354-5 (73 0512) Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků – Část 5: Hladiny zvuku technických zařízení budov

EN 12354-6 zavedena v ČSN EN 12354-6 (73 0512) Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků – Část 6: Zvuková pohltivost v uzavřených prostorech

EN 12464-1:2011 zavedena v ČSN EN 12464-1:2012 (36 0450) Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory

EN 12865 zavedena v ČSN EN 12865 (73 0549) Tepelně vlhkostní chování stavebních konstrukcí a staveb-
ních prvků – Stanovení odolnosti vnějších stěnových systémů proti hnanému dešti při tlakových rázech vzduchu

EN 15251 zavedena v ČSN EN 15251 (12 7028) Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky

EN 15643-3 zavedena v ČSN EN 15643-3 (73 0901) Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 3: Rámec pro posuzování sociálních vlastností

CEN/TS 16516 zavedena v ČSN P CEN/TS 16516 Stavební výrobky – Posuzování uvolňování nebezpečných látek – Stanovení emisí do vnitřního ovzduší

EN ISO 717-1 zavedena v ČSN EN ISO 717-1 (73 0531) Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost

EN ISO 717-2 zavedena v ČSN EN ISO 717-2 (73 0531) Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 2: Kročejová neprůzvučnost

EN ISO 3382-2 zavedena v ČSN EN ISO 3382-2 (73 0534) Akustika – Měření parametrů prostorové akustiky – Část 2: Doba dozvuku v běžných prostorech

EN ISO 3382-3 zavedena v ČSN EN ISO 3382-3 (73 0534) Akustika – Měření parametrů prostorové akustiky – Část 3: Otevřené kanceláře

EN ISO 10140-2 zavedena v ČSN EN ISO 10140-2 (73 0511) Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí – Část 2: Měření vzduchové neprůzvučnosti

EN ISO 10140-3 zavedena v ČSN EN ISO 10140-3 (73 0511) Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí – Část 3: Měření kročejové neprůzvučnosti

EN ISO 13788 zavedena v ČSN EN ISO 13788 (73 0544) Tepelně-vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních prvků – Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce – Výpočtové metody

EN ISO 16283-1 zavedena v ČSN EN ISO 16283-1 (73 0511) Akustika – Stavební měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost (ISO 16283-1)

ISO 2631 (soubor) zavedena v souboru ČSN ISO 2631 (01 1405) Vibrace a rázy – Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím

ISO 15686-1:2011 zavedena v ČSN ISO 15686-1:2014 (73 0951) Budovy a jiné stavby – Plánování život-
nosti – Část 1: Obecné principy a rámec

ISO 15686-2 zavedena v ČSN ISO 15686-2 (73 0951) Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 2: Postupy pro predikci životnosti

ISO 15686-7 zavedena v ČSN ISO 15686-7 (73 0951) Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 7: Vyhodnocení kvality údajů o životnosti ze zpětné vazby stavební praxe

ISO 15686-8 zavedena v ČSN ISO 15686-8 (73 0951) Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 8: Referenční životnost a odhadování životnosti

ISO 16817 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 13501-1+A1 (73 0860)Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifi-
kace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

ČSN EN 13501-2+A1 (73 0860)Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 2: Klasifi-
kace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

ČSN EN 13501-3+A1 (73 0860)Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 3: Klasifi-
kace podle výsledků zkoušek požární odolnosti výrobků a prvků běžných provozních instalací: požárně odolná potrubí a požární klapky

ČSN EN 13501-4+A1 (73 0860)Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 4: Klasifi-
kace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře

ČSN EN 13501-5+A1 (73 0860)Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 5: Klasifi-
kace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru

ČSN EN 15603 (73 0326)Energetická náročnost budov – Celková potřeba energie a definice energetických hodnocení

ČSN EN 15643-1 (73 0901)Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 1: Obecný rámec

ČSN EN 15643-2 (73 0901)Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 2: Rámec pro posu-
zování environmentálních vlastností

ČSN EN 15643-4 (73 0901)Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 4: Rámec pro posu-
zování ekonomických vlastností

ČSN EN 15804 (73 0912)Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů

ČSN EN 15942 (73 0913)Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Formát komunikace mezi podniky

ČSN EN 15978 (73 0902)Udržitelnost staveb – Posuzování environmentálních vlastností budov – Výpočtová metoda

ČSN EN ISO 9001 ed. 2 (01 0321)Systémy managementu kvality – Požadavky

ČSN EN ISO 14001 (01 0901)Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití

ČSN EN ISO 14044 (01 0944)Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Požadavky a směrnice

ČSN P ISO 6707-1 (73 0000)Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 1: Obecné termíny

ČSN ISO 15392 (73 0921)Udržitelnost ve výstavbě – Obecné principy

ČSN ISO 15686-10 (73 0951)Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 10: Kdy posuzovat funkční vlastnosti

ČSN ISO 21929-1 (73 0922)Udržitelnost ve výstavbě – Indikátory udržitelnosti – Část 1: Rámec pro vývoj indikátorů a základní soubor indikátorů pro budovy

ČSN ISO 21931-1 (73 0924)Udržitelnost ve výstavbě – Rámec pro metody posuzování environmentálních vlastností staveb – Část 1: Budovy

ČSN ISO 26000 (01 0390)Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti

Souvisící TNI

TNI CEN/TR 15941 (73 0911)Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Metodologie výběru a použití generických dat

Citované předpisy

Směrnice evropského parlamentu a rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov (přepracování)

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly ke kapitole 1, k článkům 7.1.2, 7.4.2.1 a 7.7.4.2 a k příloze A.1 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum technické normalizace, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, IČ 68407700,
prof. Ing. Petr Hájek, CSc., Ing. Julie Hodková

Technická normalizační komise: TNK 149 Udržitelnost staveb

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Petr Beneš

EVROPSKÁ NORMA EN 16309:2014+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Srpen 2014

ICS 91.040.01 Nahrazuje EN 16309:2014

Udržitelnost staveb – Posuzování sociálních vlastností budov – Metodika výpočtu

Sustainability of construction works – Assessment of social performance of buildings – Calculation methodology 

Contribution des ouvrages de construction
au développement durable – Évaluation
de la performance sociale des bâtiments – Méthodes

Nachhaltigkeit von Bauwerken – Bewertung
der sozialen Qualität von Gebäuden – Berechnungsmethoden

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2013-11-23 a obsahuje změnu 1, která byla schválena CEN
dne 2014-07-22.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 16309:2014+A1:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Předmluva 9

Úvod 10

1 Předmět normy 14

2 Citované dokumenty 15

3 Termíny a definice 17

4 Účel posuzování sociálních vlastností budov 21

5 Specifikace předmětu posuzování 24

5.1 Obecně 24

5.2 Funkční ekvivalent 24

5.3 Referenční studované období 25

5.4 Hranice systému 26

5.5 Model budovy 26

5.5.1 Účel a potřebné informace 26

5.5.2 Popis fyzických charakteristik budovy 27

6 Scénáře 27

6.1 Obecně 27

6.2 Požadavky na scénáře 28

6.2.1 Obecně 28

6.2.2 Klimatické podmínky 29

6.3 Pravidla pro specifikování scénářů
pro informační moduly 29

6.3.1 Obecně 29

6.3.2 Pravidla pro specifikování scénáře fáze
užívání (informační modul B1) 29

6.3.3 Pravidla pro specifikování scénářů údržby,
opravy, výměny a renovace
(informační moduly B2, B3, B4 a B5) 30

6.3.4 Pravidla pro specifikování scénáře provozní
spotřeby energie
(informační modul B6) 32

6.3.5 Pravidla pro specifikování scénáře provozní
spotřeby vody
(informační modul B6) 33

7 Metody posuzování sociálních vlastností 33

7.1 Obecný metodický přístup 33

7.1.1 Obecně 33

7.1.2 Fáze životního cyklu – moduly životního cyklu 34

7.2 Přístupnost 42

7.2.1 Obecně 42

7.2.2 Přístupnost vybavení budovy 42

7.2.3 Přístup k technickým zařízením budovy 43

7.3 Adaptabilita 44

7.4 Zdraví a komfort 45

Strana

7.4.1 Obecně 45

7.4.2 Tepelné charakteristiky 45

7.4.3 Charakteristiky kvality vnitřního vzduchu 46

7.4.4 Akustické charakteristiky 48

7.4.5 Charakteristiky vizuálního komfortu 49

7.4.6 Prostorové charakteristiky 51

7.5 Dopady na okolí 52

7.5.1 Obecně 52

7.5.2 Hluk 52

7.5.3 Emise do venkovního prostředí 53

7.5.4 Oslnění/zastínění 53

7.5.5 Otřesy/vibrace 53

7.6 Údržba a udržovatelnost 54

7.7 Bezpečnost a zabezpečení 54

7.7.1 Obecně 54

7.7.2 Odolnost proti důsledkům změny klimatu 55

7.7.3 Náhodné jevy 57

7.7.4 Osobní bezpečnost a zabezpečení před
narušiteli a vandalismem 60

7.7.5 Zabezpečení proti přerušení dodávky
veřejných služeb 61

8 Data pro posuzování 61

8.1 Obecně 61

8.2 Kvalita dat a požadavky na kompletnost 61

9 Vytváření zpráv a sdělování výsledků 62

9.1 Obecně 62

9.2 Obecné informace o posuzování 62

9.3 Obecné informace o předmětu posuzování 63

9.4 Stanovení hranic a scénářů použitých
při posuzování 63

9.5 Zdroje dat 63

9.6 Seznam aspektů použitých při posuzování
a vyjádření výsledků 63

10 Ověřování výsledků 64

Příloha A (informativní)  Proces posuzování 65

A.1 Úvod 65

A.2 Hodnoticí tabulka pro informační modul „B1 – užívání“ 69

A.3 Hodnoticí tabulka „Alokace vlivů“ 72

A.4 Hodnoticí tabulky pro informační
moduly B2 až B7 77

Příloha B (informativní) Charakteristiky budovy
použité při posuzování 82

Příloha C (informativní) Čerpání materiálů
a služeb 83

Strana

C.1 Obecně 83

C.2 Čerpání materiálů 83

C.3 Čerpání služeb 84

Bibliografie 85

 

 

Foreword 9

Introduction 10

1 Scope 14

2 Normative references 15

3 Terms and definitions 17

4 Purpose of the assessment of social
performance of buildings 21

5 Specification of the object of assessment 24

5.1 General 24

5.2 Functional equivalent 24

5.3 Reference study period 25

5.4 System boundaries 26

5.5 Building model 26

5.5.1 Purpose and information needed 26

5.5.2 Description of the characteristics of the object
of assessment 27

6 Scenarios 27

6.1 General 27

6.2 Requirements for scenarios 28

6.2.1 General 28

6.2.2 Climate conditions 29

6.3 Rules for specification of scenario
per information module 29

6.3.1 General 29

6.3.2 Rules for specifying the scenario for use
stage (information module B1) 29

6.3.3 Rules for specifying scenarios for maintenance, repair, replacement and refurbishment
(information modules B2, B3, B4 and B5) 30

6.3.4 Rules for specifying the scenario
for operational energy use
(information module B6) 32

6.3.5 Rules for specifying the scenario
for the operational water use
(information module B7) 33

7 Methods for assessment of social performance 33

7.1 General methodological approach 33

7.1.1 General 33

7.1.2 Lifecycle stages – life cycle modules 34

7.2 Accessibility 42

7.2.1 General 42

7.2.2 Accessibility to building facilities 42

7.2.3 Access to building services 43

7.3 Adaptability 44

7.4 Health and comfort 45

Page

7.4.1 General 45

7.4.2 Thermal characteristics 45

7.4.3 Characteristics of indoor air quality 46

7.4.4 Acoustic characteristics 48

7.4.5 Characteristics of visual comfort 49

7.4.6 Spatial characteristics 51

7.5 Impacts on the neighbourhood 52

7.5.1 General 52

7.5.2 Noise 52

7.5.3 Emissions to outdoors 53

7.5.4 Glare/Overshadowing 53

7.5.5 Shocks/vibrations 53

7.6 Maintenance and maintainability 54

7.7 Safety and security 54

7.7.1 General 54

7.7.2 Resistance to consequences of climate
change 55

7.7.3 Accidental actions 57

7.7.4 Personal safety and security against
intruders and vandalism 60

7.7.5 Security against interruptions of utility
supply 61

8 Data for the assessment 61

8.1 General 61

8.2 Data quality and demands for completeness 61

9 Reporting and communication 62

9.1 General 62

9.2 General information on the assessment 62

9.3 General information on the object
of assessment 63

9.4 Statement of boundaries and scenarios
used in the assessment 63

9.5 Data sources 63

9.6 List of aspects used for assessment
and expression of results 63

10 Verification of results 64

Annex A (informative)  Assessment procedure 65

A.1 Introduction 65

A.2 Assessment table for the information
module “B1 – use” 69

A.3 Assessment table “Influence Allocation” 72

A.4 Assessment tables for the information
modules B2 to B7 77

Annex B (informative) Building characteristics used
in an assessment 82

Annex C (informative) Sourcing of materials
and services 83

Page

C.1 General 83

C.2 Sourcing of materials 83

C.3 Sourcing of services 84

Bibliografie 85

 

  

Předmluva

 

Foreword

Tento dokument (EN 16309:2014+A1:2014) vypraco-
vala technická komise CEN/TC 350 Udržitelnost staveb, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

 

This document (EN 16309:2014+A1:2014) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 350 “Sustainability of construction works”, the secretariat of which is held by AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2015 udělit status národní normy, a to buď vydáním identic-
kého textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2015.

 

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by February 2015, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by February 2015.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. CEN [and/or CENELEC] shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

Tento dokument obsahuje změnu 1 schválenou CEN dne 22. července 2014.

 

This document includes Amendment 1 approved by CEN on 22 July 2014.

Tento dokument nahrazuje EN 16309:2014.

 

This document supersedes EN 16309:2014.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami !".

 

The start and finish of text introduced or altered by amendment is indicated in the text by tags !".

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 

According to the CEN-CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom.

  

Úvod

 

Introduction

Cílem této evropské normy je poskytnout pravidla pro posuzování sociálních vlastností nových a existujících budov.

 

The purpose of this European Standard is to provide rules for the assessment of the social performance of new and existing buildings.

Sociální vlastnosti budovy jsou jedním z aspektů její udržitelnosti. Environmentální a ekonomické vlast-
nosti budovy jsou další aspekty udržitelnosti, které by měly být posouzeny v rámci posuzování udržitelnosti budovy. Obrázek 1 zobrazuje, jak jsou v rámci konceptu posuzování udržitelnosti budov posuzovány jejich sociální vlastnosti.

 

The social performance of a building is one aspect of the building's sustainability. The environmental performance and economic performance of a building are the other aspects of sustainability that should be assessed as part of a sustainability assessment of the building. Figure 1 illustrates how the assessment of the social performance fits within the concept of the sustainability assessment of a building.

[image]

Obrázek 1 – Koncept posuzování udržitelnosti budov

[image]

Figure 1 – Concept of sustainability assessment of buildings

Tato evropská norma má podpořit proces rozhodo-
vání a zpracovávání dokumentace posuzování sociál-
ních vlastností budovy.

 

This European Standard is intended to support the decision making process and documentation of the assessment of the social performance of a building.

V této evropské normě je metoda posuzování sociál-
ních vlastností budovy založena na uvažování celého životního cyklu. Obecné požadavky na posuzování udržitelnosti budov jsou popsány v EN 15643-1 (obecná rámcová norma). Rámec pro posuzování sociálních vlastností je uveden v EN 15643-3. Další normy z této oblasti, vypracované CEN/TC 350, a jejich souvislost s touto normou jsou zobrazeny na obrázku 2.

 

In this European Standard, the method of assessment of the social performance of a building is based on a life cycle approach. The general requirements for sustainability assessment of buildings are described in EN 15643-1 (the General Framework standard). The framework for the assessment of social performance is given in EN 15643-3. Figure 2 shows other standards developed by CEN/TC 350 in this area, and also how they are related to this standard.

 

Posuzování sociálních vlastností se liší od posuzo-
vání ekonomických a ekologických aspektů v tom, že vyžaduje kvantitativní i popisný přístup. Pokud nejsou pro kritéria a indikátory posuzování dostupné metody vedoucí ke kvantitativnímu výsledku, použije se kontrolní seznam, který umožní kvantifikovat popisný přístup.

 

The assessment of social performance differs from the assessment of economic and ecological aspects in that it requires both quantitative and descriptive approaches. Where methods leading to a quantitative result are not available for assessment criteria and indicators, a checklist-approach is adopted to make the descriptive approach quantifiable.

 

[image]

POZNÁMKATmavé rámečky reprezentují pracovní program uvedený v EN 15643-1.

Obrázek 2 – Pracovní program CEN/TC 350

[image]

NOTEThe grey boxes represent the work programme as presented in EN 15643-1.

Figure 2 – Work programme of CEN/TC 350

1Předmět normy

 

1Scope

Tato evropská norma tvoří jednu část souboru evrop-
ských norem. Norma poskytuje specifické metody a požadavky pro posuzování sociálních vlastností budov a bere v úvahu funkčnost budovy i její technické charakteristiky.

 

This European Standard is one part of a suite of European Standards. The standard provides the specific methods and requirements for the assessment of social performance of a building while taking into account the building’s functionality and technical characteristics.

Tuto evropskou normu lze použít pro všechny typy budov, jak nové tak existující. V této první verzi normy se sociální rozměr udržitelnosti soustřeďuje na posuzování aspektů a dopadů fáze užívání budovy, vyjádřených pomocí následujících kategorií sociálních vlastností (z EN 15643-3):

 

This European Standard applies to all types of buildings, both new and existing. In this first version of the standard, the social dimension of sustainability concentrates on the assessment of aspects and impacts for the use stage of a building expressed using the following social performance categories (from EN 15643-3):

 • přístupnost;

 

  accessibility;

 
 • adaptabilita NP);

 

  adaptability;

  zdraví a komfort;

 

  health and comfort;

  dopady na okolí;

 

  impacts on the neighbourhood;

  údržba;

 

  maintenance;

  bezpečnost a zabezpečení

 

  safety and security.

POZNÁMKA 1V současnosti se usuzuje, že pouze dopady a aspekty z výše uvedených kategorií sociálních vlastností mají v současnosti obecně schválený základ pro evropskou normalizaci. Dvě z kategorií sociálních vlast-
ností, obsažené v EN 15643-3 (čerpání materiálů a služeb a zapojení zúčastněných stran), nejsou v současnosti považovány za připravené pro normalizaci, a budou zahrnuty v budoucích verzích této normy (viz informativní příloha C).

 

NOTE 1Only impacts and aspects of the above social performance categories are deemed to have an agreed basis for European standardization at this time. Two of the social performance categories included in EN 15643-3 (sourcing of materials and services and stakeholder involvement) are not deemed to be ready for standardization at this time and will be considered for inclusion in future versions of this standard (see informative Annex C).

Tato norma nestanovuje pravidla pro to, jakým způso-
bem mohou různá schémata posuzování poskytovat metody hodnocení, ani nepředepisuje úrovně, třídy nebo kriteriální meze vlastností.

 

This standard does not set the rules for how building assessment schemes may provide valuation methods. Nor does it prescribe levels, classes or benchmarks of performance.

Metody hodnocení, úrovně, třídy nebo kriteriální meze mohou být stanoveny v požadavcích na environ-
mentální, sociální a ekonomické vlastnosti v zadání stavby objednatele, ve stavebních předpisech, národ-
ních normách, národních zásadách správné praxe, ve schématech pro posuzování a certifikaci budov atd.

 

Valuation methods, levels, classes or benchmarks may be prescribed in the requirements for environ-
mental, social and economic performance in the client’s brief, building regulations, national standards, national codes of practice, building assessment and certification schemes, etc.

POZNÁMKA 2Pokud národní stavební předpisy uvádějí minimum požadavků a odkazují se na metody posuzování těchto aspektů, mohou být pro stanovení, do jaké míry jde budova nad rámec regulačních/právních požadavků, použity sociální vlastnosti stanovené podle této normy.

 

NOTE 2Where National building regulations give minimum requirements and reference to assessment methods on these aspects, the social performance determined by assessment according to this standard can be used to determine the degree to which the building goes beyond the regulatory/legal requirements.

 

Společenská odpovědnost organizací není v této normě zahrnuta.

 

The corporate social responsibility (CSR) of organizations is not covered by this standard.

Norma uvádí požadavky na:

 

The standard gives requirements for:

 • popis předmětu posuzování;

 

  the description of the object of assessment;

  hranici systému platnou na úrovni budovy;

 

  the system boundary that applies at the building level;

  seznam indikátorů a postupů jejich využívání;

 

  the list of indicators and procedures for the application of these indicators;

  prezentaci výsledků při vytváření zpráv a komu-
  nikaci;

 

  the presentation of the results in reporting and communication;

  data nutná při uplatňování této normy,

 

  the data necessary for the application of the standard, and

  ověřování.

 

  verification.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.