ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.040.01 Srpen 2014

Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 10: Kdy posuzovat funkční vlastnosti

ČSN
ISO 15686-10

73 0951

Buildings and constructed assets – Service life planning – Part 10: When to assess functional performance

Bâtiments et biens immobiliers construits – Prévision de la durée de vie – Partie 10: Quand évaluer la performance fonctionnelle

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 15686-10:2010. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 15686-10:2010. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Soubor norem ISO 15686 je vhodný pro plánování životnosti nových i existujících budov. V případě existujících budov se odhadování životnosti uplatní především při odhadu zbývající životnosti komponent, které se již užívají, a při výběru a specifikaci komponent pro opravy a nové činnosti.

Tato část ISO 15686 určuje, kdy se mají v průběhu životnosti budov a souvisejících zařízení specifikovat nebo ověřit požadavky na funkční vlastnosti, a kdy se má zkontrolovat schopnost budov a souvisejících zařízení
splňovat určené požadavky.

Norma je použitelná pro jakýkoliv rozsah staveb, ať už pro soubor budov, samostatnou budovu (velkou nebo malou), nebo zařízení, které je součástí budovy (např. jednu skupinu prostorů, jedno patro nebo několik pater). Je použitelná pro různé zúčastněné strany, od majitelů a manažerů až po obyvatele, nájemce nebo jiné uživatele. Je určena k použití s ISO 15686-1, ISO 15686-2, ISO 15686-3, ISO 15686-5, ISO 15686-6, ISO 15686-7, ISO 15686-8 a ISO/TS 15686-9.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 6707-1:2004zavedena v ČSN P ISO 6707-1:2009 (73 0000) Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 1: Obecné termíny

ISO 15686-1zavedena v ČSN ISO 15686-1 (73 0951) Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 1: Obecné principy a rámec

ISO 15686-2zavedena v ČSN ISO 15686-2 (73 0951) Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 1: Obecné principy a rámec

ISO 15686-3:2002zavedena v ČSN ISO 15686-3:2014 (73 0951) Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 3: Audity a vlastní přezkoumání vlastností

ISO 15686-5:2008zavedena v ČSN ISO 15686-5:2014 (73 0951) Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 5: Posuzování nákladů životního cyklu

ISO 15686-6nezavedena1)

ISO 15686-7zavedena v ČSN ISO 15686-7 (73 0951) Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 7: Vyhodnocení kvality údajů o životnosti ze zpětné vazby stavební praxe

ISO 15686-8:2008zavedena v ČSN ISO 15686-8:2014 (73 0951) Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 8: Referenční životnost a odhadování životnosti

ISO/TS 15686-9zavedena v ČSN P ISO/TS 15686-9 (73 0951) Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 9: Návod pro posuzování údajů o životnosti

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 9241-11 (83 3582)Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály – Část 11: Údaje o možnostech využití

ČSN EN ISO 14040 (01 0940)Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Zásady a osnova

ČSN ISO 15392 (73 0921)Udržitelnost ve výstavbě – Obecné principy

ČSN ISO 21930 (73 0923)Udržitelnost ve výstavbě – Environmentální prohlášení o stavebních produktech

ČSN ISO 22263 (73 0102)Organizace informací o stavbách – Rámec pro správu informací o projektu

ČSN ISO 29481-1 (73 0122)Informační modelování staveb – Manuál pro předávání informací – Část 1:
Metodika a formát

ČSN ISO 15686-4 (73 0951)Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 4: Plánování životnosti s využitím informačního modelování staveb (BIM)

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum technické normalizace, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, IČ 68407700,
Prof. Ing. Petr Hájek, Csc., Ing. Julie Hodková, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 149 Udržitelnost staveb

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Petr Beneš

 
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.