PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.040.01 Srpen 2014

Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 9: Návod pro posuzování údajů o životnosti

ČSN P
ISO/TS 15686-9

73 0951

Buildings and constructed assets – Service-life planning – Part 9: Guidance on assessment of service-life data

Bâtiments et biens immobiliers construits – Prévision de la durée de vie – Partie 9: Lignes directrices pour l’évaluation
des données de durée de vie

Tato předběžná norma přejímá anglickou verzi technické specifikace ISO/TS 15686-9:2008. Má stejný status jako oficiální verze.

This prestandard implements the English version of the Technical Specification ISO/TS 15686-9:2008. It has
the same status as the official version.

Anotace obsahu

Soubor norem ISO 15686 je vhodný pro plánování životnosti nových i existujících budov. V případě existujících budov se odhadování životnosti uplatní především při odhadu zbývající životnosti komponent, které se již užívají, a při výběru a specifikaci komponent pro opravy a nové činnosti.

Tato část souboru norem ISO 15686 je technickou specifikací a obsahuje návod pro odvozování a prezentaci údajů o referenční životnosti. Tato technická specifikace je použitelná pro výrobce, kteří poskytují údaje
o referenční životnosti pro použití při plánování životnosti v souladu s ISO 15686-1, ISO 15686-2, ISO 15686-3, ISO 15686-5, ISO 15686-6, ISO 15686-7 a ISO 15686-8.

Soubor mezinárodních norem ISO 15686 se zabývá problematikou plánování životnosti. Jeho cílem je zajistit, aby se skutečná životnost budov a ostatních staveb rovnala nebo překračovala jejich návrhovou životnost.
Údaje o referenční životnosti jsou vyžadovány proto, aby umožnily předvídat životnost budovy nebo jiné stavby. Tato část ISO 15686 proto obsahuje návod pro poskytování údajů o referenční životnosti, které se použijí
při plánování životnosti.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato předběžná česká technická norma přejímá technickou specifikaci ISO/TS 15686-9:2008 vydanou v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 1 a je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu normy přijímá Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, odbor technické normalizace.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 15686-1:2000nezavedena1)

ISO 15686-2zavedena v ČSN ISO 15686-2 (73 0951) Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 2: Postupy pro predikci životnosti

ISO 15686-3:2002zavedena v ČSN ISO 15686-3 (73 0951)Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 3: Audity a vlastní přezkoumání vlastností

ISO 15686-5zavedena v ČSN ISO 15686-5 (73 0951)Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 5: Posuzování nákladů životního cyklu

ISO 15686-6nezavedena2)

ISO 15686-7zavedena v ČSN ISO 15686-7 (73 0951)Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 7: Vyhodnocení kvality údajů o životnosti ze zpětné vazby stavební praxe

ISO 15686-8:2008zavedena v ČSN ISO 15686-8 (73 0951)Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 8: Referenční životnost a odhadování životnosti

Souvisící ČSN

ČSN P ISO 6707-1 (73 0000)Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 1: Obecné termíny

ČSN ISO 15686-1 (73 0951) Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 1: Obecné principy a rámec

ČSN ISO 15686-4 (73 0951)Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 4: Plánování životnosti s využitím informačního modelování staveb (BIM)

ČSN ISO 15686-10 (73 0951)Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 10: Kdy posuzovat funkční vlastnosti

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum technické normalizace, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, IČ 68407700,
Prof. Ing. Petr Hájek, Csc., Ing. Julie Hodková, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 149 Udržitelnost staveb

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Petr Beneš

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.