ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.040.01 Srpen 2014

Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 7: Vyhodnocení kvality údajů o životnosti
ze zpětné vazby stavební praxe

ČSN
ISO 15686-7

73 0951

Buildings and constructed assets – Service life planning – Part 7: Performance evaluation for feedback of service life data from practice

Bâtiments et biens immobiliers construits – Prévision de la durée de vie – Partie 7: Évaluation de la performance
de l’information en retour relative à la durée de vie, issue de la pratique

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 15686-7:2006. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 15686-7:2006. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Soubor norem ISO 15686 je vhodný pro plánování životnosti nových i existujících budov. V případě existujících budov se odhadování životnosti uplatní především při odhadu zbývající životnosti komponent, které se již užívají, a při výběru a specifikaci komponent pro opravy a nové činnosti.

Účelem této části souboru norem ISO 15686 je popsat zásady zjišťování a vyhodnocování životnosti s důrazem na technická doporučení. Jejím cílem je popsat obecnou metodiku, která poskytne návod pro fáze navrhování, dokumentování a kontrolování, a také pro analýzu a interpretování vyhodnocených vlastností, a to jak na úrovni samostatného objektu (jedné budovy), tak na úrovni sítě (souboru budov), včetně používaných termínů.

Tato norma je určena všem členům stavebního týmu, t.j. majitelům budov a developerům, profesionálním
poradcům, stavebníkům, posuzovatelům, výrobcům stavebních produktů i manažerům jak veřejných, tak soukromých staveb.

Tato část souboru norem ISO 15686 poskytuje obecný základ pro vyhodnocení kvality údajů o životnosti
ze zpětné vazby existujících budov a ostatních staveb, včetně definování termínů, které se mají používat, a popisu postupu, jak je možné popsat a zdokumentovat (technické) vlastnosti, aby byla zajištěna jejich konzistence.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 6241:1984 nezavedena

ISO 15686-1:2000 nezavedena1)

ISO 15686-2:2001 nezavedena2)

ISO 15686-8:– nezavedena3)

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 4628-2 (67 3071)Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství
a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 2: Hodnocení stupně puchýřkování

ČSN EN ISO 4628-4 (67 3071)Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství
a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 4: Hodnocení stupně praskání

ČSN EN ISO 4628-5 (67 3071)Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství
a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 5: Hodnocení stupně odlupování

ČSN EN ISO 4628-6 (67 3071)Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství
a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 6: Hodnocení stupně křídování metodou samolepicí pásky

ČSN P ISO 6707-1 (73 0000)Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 1: Obecné termíny

ČSN EN ISO 9223 (03 8203)Koroze kovů a slitin – Korozní agresivita atmosfér – Klasifikace, stanovení a odhad

ČSN EN ISO 9224 (03 8208)Koroze kovů a slitin – Korozní agresivita atmosfér – Směrné hodnoty pro stupně korozní agresivity

ČSN EN ISO 9225 (03 8209)Koroze kovů a slitin – Korozní agresivita atmosfér – Měření činitelů prostředí ovlivňujících korozní agresivitu atmosféry

ČSN EN ISO 9226 (03 8210)Koroze kovů a slitin – Korozní agresivita atmosfér – Stanovení korozní rychlosti standardních vzorků pro určení korozní agresivity

ČSN ISO 11844-1 (038211)Koroze kovů a slitin – Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou – Část 1: Stanovení a odhad korozní agresivity vnitřních atmosfér

ČSN ISO 11844-2 (038211)Koroze kovů a slitin – Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou – Část 2: Stanovení korozního napadení ve vnitřních atmosférách

ČSN ISO 11844-3 (038211)Koroze kovů a slitin – Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou – Část 3: Měření parametrů prostředí ovlivňujících korozní agresivitu vnitřních atmosfér

ČSN EN ISO 12944-2 (03 8241)Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí

ČSN ISO 15686-1 (73 0951)Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 1: Obecné principy a rámec

ČSN ISO 15686-2 (73 0951)Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 2: Postupy pro predikci životnosti

ČSN ISO 15686-3 (73 0951)Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 3: Audity a vlastní přezkoumání vlastností

ČSN ISO 15686-4 (73 0951) Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 4: Plánování životnosti s využitím informačního modelování staveb (BIM)

ČSN ISO 15686-5 (73 0951) Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 5: Posuzování nákladů životního cyklu

ČSN ISO 15686-8 (73 0951) Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 8: Referenční životnost a odhadování životnosti

ČSN P ISO/TS 15686-9 (73 0951) Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 9: Návod pro posuzování údajů o životnosti

ČSN ISO 15686-10 (73 0951) Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 10: Kdy posuzovat funkční vlastnosti

ČSN EN ISO 15927-3 (730315) Tepelně vlhkostní chování budov – Výpočet a uvádění klimatických dat – Část 3: Výpočet indexu hnaného deště pro svislé povrchy z hodinových dat větru a dešťových srážek

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum technické normalizace, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, IČ 68407700,
Prof. Ing. Petr Hájek, Csc., Ing. Julie Hodková, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 149 Udržitelnost staveb

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Petr Beneš

 


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.