ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.040.01 Srpen 2014

Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 5: Posuzování nákladů životního cyklu

ČSN
ISO 15686-5

73 0951

Buildings and constructed assets – Service-life planning – Part 5: Life-cycle costing

Bâtiments et biens immobiliers construits – Prévision de la durée de vie – Partie 5: Approche en coût global

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 15686-5:2008. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 15686-5:2008. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Soubor norem ISO 15686 je vhodný pro plánování životnosti nových i existujících budov. V případě existujících budov se odhadování životnosti uplatní především při odhadu zbývající životnosti komponent, které se již užívají, a při výběru a specifikaci komponent pro opravy a nové činnosti.

Tato mezinárodní norma poskytuje návod pro provádění analýzy nákladů životního cyklu (LCC, z angl. Life-cycle cost) budov a ostatních staveb i jejich částí.

Posuzování nákladů životního cyklu bere v úvahu náklady a peněžní toky, tj. relevantní náklady (a výnosy a externality, pokud jsou zahrnuty ve sjednaném rozsahu) vyplývající z fáze výstavby, provozu a dalších fází životního cyklu stavby až po její odstranění.

Hlavní cíle této části ISO 15686 jsou:

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 6707-1 zavedena v ČSN P ISO 6707-1 (73 0000) Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 1: Obecné termíny

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 14001 (01 0901)Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití

ČSN EN ISO 14040 (01 0940)Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Zásady a osnova

ČSN EN ISO 14044 (01 0944)Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Požadavky a směrnice

ČSN ISO 15686-1 (73 0951)Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 1: Obecné principy a rámec

ČSN ISO 15686-2 (73 0951)Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 2: Postupy pro predikci život-nosti

ČSN ISO 15686-3 (73 0951)Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 3: Audity a vlastní přezkou-mání vlastností

ČSN ISO 15686-4 (73 0951)Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 4: Plánování životnosti
s využitím informačního modelování staveb (BIM)

ČSN ISO 15686-7 (73 0951)Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 7: Vyhodnocení kvality údajů o životnosti ze zpětné vazby stavební praxe

ČSN ISO 15686-8 (73 0951)Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 8: Referenční životnost a odhadování životnosti

ČSN P ISO/TS 15686-9 (73 0951)Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 9: Návod pro posuzová-ní údajů o životnosti

ČSN ISO 15686-10 (73 0951)Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 10: Kdy posuzovat funkční vlastnosti

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum technické normalizace, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, IČ 68407700,
Prof. Ing. Petr Hájek, Csc., Ing. Julie Hodková, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 149 Udržitelnost staveb

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Petr Beneš

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.