ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.040.01 Srpen 2014

Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 4: Plánování životnosti s využitím informačního modelování staveb (BIM)

ČSN
ISO 15686-
 4

73 0951

 

Building Construction – Service Life Planning – Part 4: Service Life Planning using Building Information Modelling

Bâtiments et biens immobiliers construits – Conception prenant en compte la durée de vie – Partie 4: Conception prenant
en compte la durée de vie utilisant le modèle d’information du bâtiment fondée sur l’IFC

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 15686-4:2014. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 15686-4:2014. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Soubor norem ISO 15686 je vhodný pro plánování životnosti nových i existujících budov. V případě existujících budov se odhadování životnosti uplatní především při odhadu zbývající životnosti komponent, které se již užívají, a při výběru a specifikaci komponent pro opravy a nové činnosti.

Tato mezinárodní norma poskytuje informace a návod pro užívání norem při výměně informací v rámci plánování životnosti budov a ostatních staveb a jejich komponent, jakož i pro požadovaná podpůrná data.

Norma poskytuje návod pro strukturování informací z existujících zdrojů dat tak, aby bylo umožněno poskytnout jejich informační obsah ve struktuře, která odpovídá mezinárodním normám pro výměnu informací. Norma se zejména odkazuje na ISO 16739. Alternativně se pro prezentaci využívá formát COBie (Construction Operations Building Information Exchange – Výměna informací v oblasti stavebnictví) pro výměnu informací o objektu v tabulkových datech. COBie je tabulková prezentace schématu IFC (z angl. industry foundation classes).

Norma je také použitelná pro výměnu informací o životnosti mezi různými kategoriemi využití softwarů pro navrhování a management informací, jejichž rozhraní pro výměnu informací jsou založená na určitých standardech, včetně:

  1. Informačního modelování staveb (BIM)

  2. Systémů pro podporu facility managementu (CAFM z angl. Computer Aided Facilities Management).

Hlavní cílovou skupinou jsou informační manažeři, kteří budou tento rámec používat při strukturování pomocné dokumentace BIM určené pro využití na mezinárodní úrovni, národní úrovni nebo na úrovni projektu/objektu.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 16739 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN ISO 10303-11 (97 4101)Automatizované průmyslové systémy a integrace – Prezentace dat o výrobku a jejich výměna – Část 11: Metody popisu: Referenční manuál jazyka EXPRESS

ČSN ISO 10303-21 (97 4101)Automatizované průmyslové systémy a integrace – Prezentace dat o výrobku a jejich výměna Část 21: Metody implementace: Kódování nešifrovaných dat ve struktuře výměny

ČSN ISO 10303-28 (97 4101)Automatizované průmyslové systémy a integrace – Prezentace dat o výrobku a jejich výměna – Část 28: Metody implementace: XML zobrazení schémat a dat jazyka EXPRES, ve schématech XML

ČSN ISO 12006-3 (73 0101)Budovy a inženýrské stavby – Organizace informací o stavbách – Část 3: Rámec pro objektově orientované informace

ČSN EN ISO 14020 (01 0920)Environmentální značky a prohlášení – Obecné zásady

ČSN ISO 14021 (01 0921)Environmentální značky a prohlášení – Vlastní environmentální tvrzení (typ II
environmentálního značení)

ČSN ISO 14024 (01 0924)Environmentální značky a prohlášení – Environmentální značení typu I – Zásady a postupy

ČSN ISO 14025 (01 0925)Environmentální značky a prohlášení – Environmentální prohlášení typu III – Zásady a postupy

ČSN EN ISO 14040 (01 0940)Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Zásady a osnova

ČSN EN ISO 14044 (01 0944)Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Požadavky a směrnice

ČSN ISO 21930 (73 0923)Udržitelnost ve výstavbě – Environmentální prohlášení o stavebních produktech

ČSN ISO 29481-1 (73 0122)Informační modelování staveb – Manuál pro předávání informací – Část 1:
Metodika a formát

ČSN EN 15804 (73 0912)Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů

ČSN EN 15942 (73 0913)Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Formát komunikace mezi podniky

ČSN ISO 15686-1 (73 0951)Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 1: Obecné principy a rámec

ČSN ISO 15686-2 (73 0951)Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 2: Postupy pro predikci životnosti

ČSN ISO 15686-3 (73 0951)Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 3: Audity a vlastní přezkoumání vlastností

ČSN ISO 15686-5 (73 0951)Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 5: Posuzování nákladů životního cyklu

ČSN ISO 15686-7 (73 0951)Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 7: Vyhodnocení kvality údajů o životnosti ze zpětné vazby stavební praxe

ČSN ISO 15686-8 (73 0951)Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 8: Referenční životnost a odhadování životnosti

ČSN P ISO/TS 15686-9 (73 0951)Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 9: Návod pro posuzování údajů o životnosti

ČSN ISO 15686-10 (73 0951)Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 10: Kdy posuzovat funkční vlastnosti

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum technické normalizace, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, IČ 68407700,
Prof. Ing. Petr Hájek, Csc., Ing. Julie Hodková, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 149 Udržitelnost staveb

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Petr Beneš

 
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.