ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 27.160 Červenec 2014

Solární energie – Solární tepelné kolektory – Zkušební metody

ČSN
EN ISO 9806

73 0304

idt ISO 9806:2013

Solar energy – Solar thermal collectors – Test methods

Énergie solaire – Capteurs thermiques solaires – Méthodes d’essai

Solarenergie – Thermische Sonnenkollektoren – Prüfverfahren

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN ISO 9806:2013. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN ISO 9806:2013. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12975-2 (73 0301) z listopadu 2006.

Anotace obsahu

Tato norma uvádí zkušební metody pro hodnocení trvanlivosti, spolehlivosti a bezpečnosti kolektorů ohřívajících tekutiny. Norma také obsahuje zkušební metody pro charakterizaci tepelného chování kolektorů, zejména ustálený a kvazidynamický tepelný výkon zasklených a nezasklených kapalinových kolektorů a ustálený výkon zasklených a nezasklených vzduchových kolektorů (otevřených do venkovního prostředí stejně jako s uzavřeným oběhem).

Tato norma je použitelná i pro hybridní kolektory produkující teplo a elektrickou energii, nicméně nepokrývá elektrickou bezpečnost nebo ostatní specifické vlastnosti týkající se produkce elektrické energie.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Zásadní změnou v uvádění účinnosti solárních kolektorů je jednotné vztažení účinnosti k hrubé ploše solárního kolektoru, oproti způsobu v předchozí normě (vztažení k ploše apertury a absorbéru).

Do předmětu normy bylo zahrnuto zkoušení solárních vzduchových kolektorů, solárních kolektorů s externím přívodem energie a solárních hybridních kolektorů produkujících současně elektřinu i teplo.

Informace o citovaných dokumentech

ISO/IEC 17025zavedena v ČSN EN ISO/IEC 17025 (01 5253) Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří

ISO 9060nezavedena

ISO 9488zavedena v ČSN EN ISO 9488 (73 0300) Solární energie – Slovník

ASTM E330-02nezavedena

EN 779zavedena v ČSN EN 779 (12 5001) Filtry atmosférického vzduchu pro odlučování částic pro všeobecné větrání – Stanovení filtračních parametrů

EN 13142zavedena v ČSN EN 13142 (12 7101) Větrání budov – Součásti/výrobky pro větrání obytných budov – Požadované a volitelné výkonové charakteristiky

EN 13779zavedena v ČSN EN 13779 (12 7007) Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větrací a klimatizační systémy

VDI 4670nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 12975-1+A1 (73 0301)Tepelné solární soustavy a součásti – Solární kolektory – Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 15316-4-3 (06 0401)Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy – Část 4-3: Výroba tepla, solární tepelné soustavy

TNI 73 0302Energetické hodnocení solárních tepelných soustav – Zjednodušený výpočtový postup

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum technické normalizace, Fakulta strojní ČVUT v Praze, IČ 68407700,
doc. Ing. Tomáš Matuška, PhD.

Technická normalizační komise: TNK 93 Ústřední vytápění a příprava teplé vody

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Kolomazník

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.