ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.040.20 Únor 2014

Sporáky – Individuálně stavěné sporáky

ČSN 73 4232

 

Rangers – Tiled ranges bulit to order

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 4232 z listopadu 2006.

 

Obsah

Strana

1 Předmět normy 5

2 Citované dokumenty 5

3 Definice 5

4 Třídění 9

5 Obecné požadavky 11

5.1 Požadavky na funkci a materiál sporáku 11

5.2 Varná plocha 11

5.3 Přikládací dvířka 11

5.4 Rošt 12

5.5 Popelník 12

5.6 Přívod spalovacího vzduchu 12

5.7 Pečicí trouba 13

5.8 Kamnovec 13

5.9 Vestavěný teplovodní výměník 13

5.10 Čisticí dvířka 14

5.11 Spalinové hrdlo a čištění 14

5.12 Základní požadavky na provoz sporáku 14

6 Materiály na stavbu sporáků 14

7 Provádění sporáku 15

8 Kontrola 16

8.1 Kontrola provedení sporáku 16

8.2 Funkční kontrola sporáku 16

9 Spalinové cesty 17

Příloha A (informativní) Dimenzování sporáku 18

Příloha B (informativní) Výpočty 20

Příloha C (informativní) Zkouška funkčnosti pečící trouby 22

Předmluva

Změny oproti předchozí normě

Oproti předchozímu vydání je tato norma dopracovaná o návrh sporáků, které ohřívají kapalné medium, určené k ohřevu teplé vody, nebo teplonosné látky pro vytápění do topné soustavy, pokud jsou pro tyto účely uzpůsobeny.

Souvisící ČSN

ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a provádění

ČSN 06 1201 Lokální spotřebiče na tuhá paliva – Základní ustanovení

ČSN EN 13229 (06 1205) Vestavné spotřebiče k vytápění a krbové vložky na pevná paliva – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 998-1 (72 2401)Specifikace malt pro zdivo – Část 1: Malty pro vnitřní a vnější omítky

ČSN EN 998-2 (72 2401)Specifikace malt pro zdivo – Část 2: Malty pro zdění

ČSN 72 2600 Cihlářské výrobky – Společná ustanovení

ČSN EN 1990 (73 0002) Eurokód –Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991-1-1 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

ČSN 73 0540-1 (73 0540) Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie

ČSN 73 0540-2 (73 0540) Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky

ČSN 73 0540-3 (73 0540) Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin

ČSN 73 0540-4 (73 0540) Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory

ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN EN 13501-1 + A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek na oheň

ČSN EN 13501-2 + A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

ČSN 73 0863 Požárně technické vlastnosti hmot – Šíření plamene po povrchu stavebních hmot

ČSN EN 1996-1-1 (73 1101) Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

ČSN P ENV 13670-1 (73 2400)Provádění betonových konstrukcí – Část 1: Společná ustanovení

ČSN EN 1991-1-1 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí

ČSN EN 1457 (73 4202) Komíny – Pálené/Keramické komínové vložky – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1806 (73 4203)Komíny – Pálené/Keramické tvárnice pro jednovrstvé komíny – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1859 (73 4204) Komíny – Kovové komíny – Zkušební metody

ČSN EN 13502 (73 4205) Komíny – Pálené/keramické komínové nástavce – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 13384-1 + A2 (73 4206)Komíny – Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody – Část 1: Samostatné komíny

ČSN EN 13384-2 + A2 (73 4206) Komíny – Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody – Část 2: Společné komíny

ČSN EN 12446 ed. 2 (73 4207) Komíny – Konstrukční díly – Prvky komínového pláště z betonu

ČSN EN 1857 + A1 (73 4208)Komíny – Konstrukční díly – Betonové komínové vložky

ČSN EN 1858 (73 4209) Komíny – Konstrukční díly – Betonové komínové tvárnice

ČSN EN 13069 (73 4212)Komíny – Pálené/keramické pláště pro systémové komíny – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 13063-1 + A1 (73 4213)Komíny – Systémové komíny s pálenými keramickými vložkami – Část 1: Požadavky a zkušební metody pro stanovení odolnosti při vyhoření sazí

ČSN EN 13063-2 + A1 (73 4213)Komíny – Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami – Část 2: Požadavky a zkušební metody při mokrém provozu

ČSN EN 14471 (73 4215)Komíny – Systémové komíny s plastovými vložkami – Požadavky a zkušební metody

ČSN 73 4231 Kamna – Individuálně stavěná kamna

ČSN EN 1856-1 (73 4240) Komíny – Požadavky na kovové komíny – Část 1: Systémové komíny

ČSN EN 1856-2 (73 4240) Komíny – Požadavky na kovové komíny – Část 2: Kovové vložky a kouřovody

ČSN EN 15287-1 (73 4241) Komíny – Navrhování, provádění a přejímka komínů – Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv

ČSN 74 3282Ocelové žebříky – Základní ustanovení

ČSN 74 4301Obytné budovy

ČSN EN 15665 Větrání budov – Stanovení výkonových kritérii pro větrací systémy obytných budov

Souvisící právní předpisy

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (v platném znění – ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.), ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN-TZÚS Praha IČ 00015679 ve spolupráci s Cechem kamnářů a Komínservisem, Ing. Františkem Jiříkem

Technická normalizační komise: TNK 105 Komíny

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

1Předmět normy

Tato norma platí pro navrhování a provádění individuálně stavěných sporáků, zhotovovaných na místě, s použitím průmyslově nebo individuálně vyráběných konstrukčních dílů a materiálů. Platí pro sporáky (spotřebiče paliv) určené k přípravě pokrmů, k pečení popř. k přípravě teplé vody nebo teplonosné látky pro vytápění do topné soustavy, pokud jsou pro tyto účely uzpůsobeny. Doporučeným palivem je zejména dřevo, popř. jiné dřevní palivo, uvedené v návodu k obsluze, který musí být součástí dokumentace pro realizaci sporáku, zpracované kamnářem (zhotovitelem sporáku). Norma není určena pro průmyslově vyráběné sporáky sestavované ve výrobně.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.