ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.100.30 Prosinec 2013

Kamna – Individuálně stavěná kamna

ČSN 73 4231

 

Stoves – Tiled ranges bulit to order

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 4231 z listopadu 2006.

 

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

1 Předmět normy 5

2 Citované dokumenty 5

3 Termíny a definice 5

4 Třídění 9

5 Obecné požadavky 10

5.1 Požadavky na funkci a materiál kamen 10

5.2 Přikládací dvířka 11

5.3 Rošt 11

5.4 Popelník 11

5.5 Přívod spalovacího vzduchu 11

5.6 Čistící otvory 12

5.7 Spalinové hrdlo a čištění 12

5.8 Kamna s topnou vložkou 12

5.9 Kamna s kapalinovou topnou vložkou 12

5.10 Základní požadavky na provoz kamen 13

6 Materiály na stavbu kamen 13

7 Provádění kamen 14

8 Kontrola 14

8.1 Kontrola provedení kamen 14

8.2 Funkční kontrola kamen 15

8.3 Návod k obsluze 15

9 Spalinové cesty 15

Příloha A (informativní) Základní kamnářský výpočet – výpočet tepelné ztráty 17

Příloha B (informativní) Dimenzování přívodu vzduchu pro spalování 18

Příloha C (informativní) Příklady provedení kamen 19

Bibliografie 23

 

Předmluva

Změny oproti předchozímu vydání:

Oproti předchozímu vydání je tato norma zobecněna na všechna individuálně stavěná kamna, která se liší pouze materiálem použitým na viditelné, teplosměnné plochy. Tato norma je dopracovaná o kamna s vestavěným teplovodním výměníkem nebo teplovodní kamnovou vložkou. Norma byla doplněna o některá další související názvosloví a rozšířena v odstavci o přívodu vzduchu. V příloze B bylo vypuštěno dimenzování kamen s odkazem na ČSN EN 15544 a nahrazeno tabulkou dimenzování přívodu vzduchu pro spalování.

Souvisící ČSN

ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a provádění

ČSN 06 1201 Lokální spotřebiče na tuhá paliva – Základní ustanovení

ČSN EN 13229 (06 1205) Vestavné spotřebiče k vytápění a krbové vložky na pevná paliva – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 998-1 (72 2401) Specifikace malt pro zdivo – Část 1: Malty pro vnitřní a vnější omítky

ČSN EN 998-2 (72 2401) Specifikace malt pro zdivo – Část 2: Malty pro zdění

ČSN 72 2600 Cihlářské výrobky – Společná ustanovení

ČSN EN 1990 (73 0002) Eurokód –Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991-1-1 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

ČSN 73 0540-1 (73 0540) Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie

ČSN 73 0540-2 (73 0540) Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky

ČSN 73 0540-3 (73 0540) Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin

ČSN 73 0540-4 (73 0540) Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory

ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN EN 13501-1+A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek na oheň

ČSN EN 13501-2+A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

ČSN 73 0863 Požárně technické vlastnosti hmot – Šíření plamene po povrchu stavebních hmot

ČSN EN 1996-1-1 (73 1101) Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

ČSN P ENV 13670-1 (73 2400) Provádění betonových konstrukcí – Část 1: Společná ustanovení

ČSN EN 1991-1-1 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí

ČSN EN 1457 (73 4202) Komíny – Pálené/Keramické komínové vložky – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1806 (73 4203) Komíny – Pálené/Keramické tvárnice pro jednovrstvé komíny – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1859 (73 4204) Komíny – Kovové komíny – Zkušební metody

ČSN EN 13502 (73 4205) Komíny – Pálené/keramické komínové nástavce – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 13384-1+A2 (73 4206) Komíny – Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody – Část 1: Samostatné komíny

ČSN EN 13384-2+A2 (73 4206) Komíny – Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody – Část 2: Společné komíny

ČSN EN 12446 ed. 2 (73 4207) Komíny – Konstrukční díly – Prvky komínového pláště z betonu

ČSN EN 1857+A1 (73 4208) Komíny – Konstrukční díly – Betonové komínové vložky

ČSN EN 1858 (73 4209) Komíny – Konstrukční díly – Betonové komínové tvárnice

ČSN EN 13069 (73 4212) Komíny – Pálené/keramické pláště pro systémové komíny – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 13063-1+A1 (73 4213) Komíny – Systémové komíny s pálenými keramickými vložkami – Část 1: Požadavky a zkušební metody pro stanovení odolnosti při vyhoření sazí

ČSN EN 13063-2+A1 (73 4213) Komíny – Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami – Část 2: Požadavky a zkušební metody při mokrém provozu

ČSN EN 14471 (73 4215) Komíny – Systémové komíny s plastovými vložkami – Požadavky a zkušební metody

ČSN 73 4232 Sporáky – Individuálně stavěné sporáky

ČSN EN 1856-1 (73 4240) Komíny – Požadavky na kovové komíny – Část 1: Systémové komíny

ČSN EN 1856-2 (73 4240) Komíny – Požadavky na kovové komíny – Část 2: Kovové vložky a kouřovody

ČSN EN 15287-1 (73 4241) Komíny – Navrhování, provádění a přejímka komínů – Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv

ČSN 74 3282 Ocelové žebříky – Základní ustanovení

ČSN 74 4301 Obytné budovy

ČSN EN 15665 (12 7021) Větrání budov – Stanovení výkonových kritérii pro větrací systémy obytných budov

Souvisící právní předpisy

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (v platném znění – ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.), ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN-TZÚS Praha IČ 00015679 ve spolupráci s Cechem kamnářů a Komínservisem,
Ing. Františkem Jiříkem

Technická normalizační komise: TNK 105 Komíny

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

1 Předmět normy

Tato norma platí pro navrhování a provádění individuálně stavěných kamen zhotovovaných na místě s použitím průmyslově nebo individuálně vyráběných konstrukčních dílů a materiálů. Platí pro kamna opláštěná keramickými glazovanými výrobky (kachlová), kamennými deskami, režným nebo omítnutým zdivem, popř. z jiného materiálu, určená k vytápění místností (sáláním nebo teplovzdušnou konvekcí), případně k vytápění a ohřevu vody, pokud jsou pro tyto účely uzpůsobena. Doporučeným palivem je zejména dřevo a z dřevní hmoty průmyslově vyráběná paliva, popř. jiná paliva v souladu s návrhem zhotovitele kamen (kamnářem). Norma neplatí pro průmyslově vyráběná kamna.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.