PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.040.01; 91.060.01 Říjen 2013

Pozemní stavby – Přístupnost a využitelnost vybudovaného prostředí

ČSN P
ISO 21542

73 4001

mod ISO 21542:2011

Building construction – Accessibility and usability of the built enviroment

Construction immobilière – Accessibilité et facilité d’utilisation de l’enviroment bâti

Tato předběžná norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 21542:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This prestandard is the Czech version of the International Standard ISO 21542:2011. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato předběžná česká technická norma je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu normy přijímá Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, odbor technické normalizace.

Předpokládá se, že technické komise CENu postupně zahájí proces převzetí ISO 21542 do soustavy norem EN, jejíž převzetí do soustavy ČSN bude závazné s ohledem na povinnosti ČR vyplývající z členství v CENu.

Doporučuje se postupovat podle této předběžné normy přiměřeně.

Revize původních ČSN, zpracované po vydání této ČSN P 73 4001, budou postupně zohledňovat vydanou ISO 21542:2011. Předpokládá se, že do 2018-12-31 bude ukončen proces zajišťování souladu norem.

V ČR pro navrhování, provádění a povolování požadavků na bezbariérové užívání staveb platí stavební zákon, jeho prováděcí vyhlášky a příslušné české technické normy. Jednotlivé články této předběžné normy není možné přímo uplatnit v aplikační praxi bez ověření jejich souladu s národním prostředím na úrovni právních i technických předpisů.

Pro problematiku požární bezpečnosti staveb v ČR platí soubor norem ČSN 73 08XX. Články týkající se požární bezpečnosti staveb byly z původního textu ISO 21542:2011 vynechány a příslušný text byl vždy nahrazen odkazem na soubor norem 73 08XX.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 4190-1:2010zavedena v ČSN ISO 4190-1 (27 4315) Zřizování výtahů – Část 1: Výtahy třídy I, II, III a VI

ISO 4190-5:2006zavedena v ČSN ISO 4190-5 (27 4060) Zřizování výtahů – Část 5: Ovládací prvky, signalizace a další příslušenství

ISO 7176-5nezavedena

ISO 9386-1nezavedena

ISO 9386-2nezavedena

ISO/TR 13570-21nezavedena

ISO/IEC Guide 71nezaveden

International Commission on Illumination, CIE, Publication 15:2004, 3rd Edition, Colorimetrynezavedena

Souvisící ČSN

ČSN ISO 128-30 (01 3114)Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 30: Základní pravidla kreslení pohledů

ČSN ISO 128-34 (01 3414)Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 34: Zobrazování na strojnických výkresech

ČSN ISO 128-40 (01 3414)Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 40: Základní pravidla kreslení řezů a průřezů

ČSN ISO 128-44 (01 3414)Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 44: Řezy na strojnických výkresech

ČSN ISO 690 (01 0197)Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů

ČSN ISO 3864-1 (01 8011)Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení

ČSN ISO 6707-1 (73 0000)Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 1: Obecné termíny

ČSN ISO 7000 (01 8024)Grafické značky pro použití na zařízeních – Rejstřík a přehled

ČSN ISO 7001 (01 8021)Grafické značky pro použití na zařízeních – Veřejné informační značky

ČSN EN ISO 7010 (01 8012)Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované bezpečnostní značky

ČSN EN ISO 7730 (83 3563)Ergonomie tepelného prostředí – Analytické stanovení a interpretace tepelného komfortu pomocí výpočtu ukazatelů PMV a PPD a kritéria místního tepelného komfortu

ČSN EN ISO 9999 (84 1001)Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením – Klasifikace a terminologie

ČSN EN ISO 13943 (73 0801)Požární bezpečnost – Slovník

ČSN ISO 28564-1 (01 8000)veřejné informační a navigační systémy – Část 1: Zásady návrhu a základní
požadavky na orientační plány, mapy a schémata

ČSN ISO 80000-1 (01 1300)Veličiny a jednotky – Část 1: Obecně

soubor norem ČSN EN 60027 (33 0100)Písmenné značky používané v elektrotechnice

ČSN EN 81-40 (27 4003)Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahu – Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 40: Schodištové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí

ČSN EN 81-41 (27 4003)Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahu – Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 41: Svislé zdvihací plošiny pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu

ČSN EN 81-70 (27 4003)Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahu – Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace

ČSN EN 115-1+A1 (27 4802)Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků – Část 1: Konstrukce a montáž

ČSN EN 1125 (16 6236)Stavební kování – Panikové dveřní uzávěry ovládané horizontálním madlem pro používání na únikových cestách – Požadavky a zkušební metody

ČSN 73 4108Hygienická zařízení a šatny

ČSN 73 4130Schodiště a šikmé rampy

ČSN 73 4301Obytné budovy

ČSN 73 4305Zaříditelnost bytů

ČSN 73 5245Kulturní objekty s hledištěm

ČSN 73 6056Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

ČSN 73 6058Jednotlivé, řadové a hromadné garáže

ČSN 73 6110Projektování místních komunikací

ČSN 74 3305Ochranná zábradlí

ČSN 74 4507Odolnost proti skluznosti povrchu podlah – Stanovení součinitele smykového tření

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Souvisící dokumenty

TN TZÚS 12.02.04Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro exteriér pro zrakově postižené

TN TZÚS 12.02.06Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (drážky) použitelné pro umělé vodicí linie a vodicí linie sloučené s funkcí varovného pásu (železnice, nástupištní konzolové desky) určené pro exteriér pro zrakově postižené

Vypracování normy

Zpracovatel: doc. Ing. arch. Milan Hanák, CSc., IČ 13831933, Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., IČ 74892410

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dženita Sagdati

MEZINÁRODNÍ NORMA

Pozemní stavby – Přístupnost a využitelnost vybudovaného prostředí  ISO 21542 První vydání
2011-12-15

ICS 91.060.01

Obsah

Strana

Předmluva 12

Úvod 13

1 Předmět normy 14

2 Citované dokumenty 14

3 Termíny a definice 15

4 Všeobecná hlediska navrhování 20

4.1 Obecně 20

4.2 Požadavky na návrh z hlediska lidských schopností 20

4.3 Hlavní zásady přístupnosti 20

5 Přístupy ke stavbám 24

5.1 Příjezd motorových vozidel 24

5.2 Hlavní vstup 24

6 Vyhrazené parkoviště 24

6.1 Umístění parkoviště 24

6.2 Počet vyhrazených stání 24

6.3 Rozměry parkovacího stání 24

6.4 Parkování lehkých užitkových vozidel s přenosnými rampami 25

6.5 Dopravní značení 26

6.6 Povrch vyhrazeného stání 26

6.7 Rampové nájezdy na chodník 26

6.8 Parkování uvnitř budovy 26

6.9 Kontrola parkování 27

7 Přístup do staveb 27

7.1 Obecně 27

7.2 Orientační systém, směrové ukazatele a jiné informační prostředky 28

7.3 Komunikace pro chodce 29

7.4 Šířka komunikace pro chodce 30

7.5 Prostor pro míjení osob na vozíku 30

7.6 Prostor pro otáčení vozíků na podestách 31

7.7 Povrch pochozích ploch 31

7.8 Stupňovitý chodník a schodišťové stupně 31

7.9 Šířka stupňovitého chodníku a schodišťových stupňů 31

7.10 Podesta stupňovitých chodníků a schodišť 31

Strana

7.11 Podesty chodníků ve sklonu 31

7.12 Madlo jako opora a vodicí prvek komunikací pro chodce 32

7.13 Odvodnění přístupných cest 32

7.14 Překážky na komunikacích pro chodce 32

7.15 Ochranná zábradlí 33

8 Bezbariérové rampy 33

8.1 Obecně 33

8.2 Sklon a délka 34

8.3 Šířka bezbariérových ramp 36

8.4 Podesty bezbariérových ramp 36

8.5 Madlo jako opora a vodicí prvek u bezbariérových ramp 36

8.6 Odvodnění bezbariérové rampy 36

8.7 Povrch bezbariérové rampy 36

9 Ochranná zábradlí 36

10 Vstupy do budov a únikové východy 37

10.1 Obecně 37

10.2 Rozeznatelné vstupy 37

10.3 Úroveň podlahy ve vstupu 37

10.4 Prostor hlavního vstupu 38

10.5 Šířka vstupu 38

10.6 Světlá výška vstupu 38

10.7 Manipulační prostor 38

10.8 Vstupní prostory 39

10.9 Požadavky na vstupní dveře 40

11 Horizontální komunikace 40

11.1 Obecně 40

11.2 Komunikační prostory 40

11.3 Manipulační prostor pro otočení vozíku o 90° 41

11.4 Manipulační prostor pro otočení vozíku o 180° 42

12 vertikální komunikace 43

12.1 Obecně 43

12.2 Bezbariérové rampy v budovách 43

13 Schodiště 43

13.1 Výška a šířka schodišťových stupňů 43

13.2 Šířka schodišťových ramen 44

13.3 Schodišťové podesty 44

13.4 Podchodná výška 45

13.5 Vizuální a hmatové kontrasty 46

13.6 Zábradlí schodiště 46

14 Madla 47

14.1 Obecně 47

14.2 Umístění madel 47

14.3 Tvar madla 47

Strana

14.4 Spojitost madla 48

14.5 Výšková poloha madla 48

14.6 Vodorovné prodloužení madla 48

14.7 Vizuální a hmatové informace 48

14.8 Mechanická odolnost 49

15 Výtahy 49

15.1 Všeobecné údaje 49

15.2 Rozměry klece 49

15.3 Vstup do výtahové klece – dveřní otvor 50

15.4 Zařízení v kleci 51

15.5 Ovládačové kombinace a signalizace 52

15.6 Použití výtahů při evakuaci 54

16 Svislé a šikmé zdvihací plošiny 55

16.1 Všeobecné požadavky 55 

16.2 Rozměry plošiny 55

16.3 Svislé zdvihací plošiny 55

17 Pohyblivé schody a pohyblivé chodníky 55

18 Dveře a okna 56

18.1 Dveře a jejich vybavení 56

18.2 Ohnivzdorné dveřní komplety 61

18.3 Okna a okenní kování 61

19 Recepční prostory, přepážky a výdeje lístků 62

19.1 Poslech a odezírání ze rtů 62

19.2 Umístění 62

19.3 Manipulační prostor 63

19.4 Výška pultů 63

19.5 Osvětlení 63

19.6 Výdej pořadových lístků 63

20 Šatna 64

21 Hlediště, koncertní a sportovní haly 64

21.1 Systémy zlepšeného poslechu 64

21.2 Osvětlení pro znakovou řeč 64

21.3 Vyhrazená místa v hledišti 64

21.4 Přístup na jeviště a do zákulisí 64

21.5 Čísla řad a sedadel 64

21.6 Šatny 64

22 Konferenční a zasedací místnosti 65

23 Vyhrazená místa v prostorech pro shromažďování 65

23.1 Požadavky na vyhrazená místa 65

23.2 Křivka viditelnosti 65

24 Hostinská zařízení 66

25 Terasy, lodžie a balkony 66

Strana

26 Hygienická zařízení 66

26.1 Obecně 66

26.2 Záchodové kabiny pro osoby s pohybovým omezením 66

26.3 Bezbariérové záchodové kabiny 67

26.4 Rozměrové parametry bezbariérových záchodových kabin 67

26.5 Dveře bezbariérových záchodových kabin 71

26.6 Sedátko záchodové mísy 71

26.7 Madla 71

26.8 Zásobník toaletního papíru 73

26.9 Umyvadlo 73

26.10 Stěnový výtokový ventil 74

26.11 Výtokové ventily 74

26.12 Pisoáry 75

26.13 Ostatní vybavení 75

26.14 Signalizační systém nouzového volání 75

26.15 Vyhlášení poplachu 75

26.16 Sprcha 75

26.17 Sprchové kouty 77

26.18 Koupelny 78

27 Bezbariérové pokoje ve stavbách občanského vybavení 81

28 Kuchyně 82

29 Skladovací prostory 83

30 Zařízení pro vodicí a asistenční psy 83

30.1 Obecně 83

30.2 Pomocná zařízení pro vodicí a asistenční psy 83

31 Podlahy a stěny 83

32 Akustické prostředí 83

32.1 Obecně 83

32.2 Akustické požadavky 84

32.3 Systémy zlepšeného poslechu 84

33 Osvětlení 85

33.1 Obecně 85

33.2 Venkovní osvětlení 85

33.3 Přirozené osvětlení 85

33.4 Umělé osvětlení 85

33.5 Osvětlení pro nasměrování 86

33.6 Ovladatelné a seřiditelné osvětlení 86

33.7 Intenzita osvětlení v různých prostorech 86

33.8 Osvětlení v posluchárnách 86

33.9 Oslnění a stíny 86

34 Požární výstražné systémy, signalizace a informace 87

34.1 Obecně 87

34.2 Světelná výstražná signalizace 87

34.3 Zvuková výstražná signalizace 87

Strana

35 Vizuální kontrast 87

35.1 Obecně 87

35.2 Volba barev a vzorů 88

36 Ovládací prvky 88

36.1 Obecně 88

36.2 Poloha, výšky a vzdálenosti 89

36.3 Ovládací prvky u stěn, koutů a dveří 90

36.4 Ovládání 91

36.5 Identifikace prvků 92

36.6 Rozlišování prvků 92

36.7 Telefony 92

36.8 Paměťové karty, výdejní automaty a bankomaty 93

36.9 Bezpečnostní kontroly vstupu 94

36.10 Pitné fontánky 94

36.11 Nádoby na odpadky 94

37 Vybavení nábytkem 95

37.1 Obecně 95

37.2 Sezení v čekárnách 95

37.3 Sezení u stolů 95

38 Požární bezpečnost, ochrana a všeobecná evakuace 96

38.1 Cíle projektu požární ochrany 96

38.2 Principy všeobecné evakuace 96

38.3 Asistovaná evakuace 96

38.3.1 Obecně 96

38.3.2 Ochranné prostory 96

38.4 Evakuační křesla 97

38.5 Nové techniky evakuace při požáru 97

38.6 Projekt požární ochrany 97

39 Orientace a informace 97

39.1 Obecně 97

39.2 Princip dvou smyslů 98

39.3 Zvuková informace 98

39.4 Úrovně informací 98

40 Nápisy a značky 98

40.1 Obecně 98

40.2 Hlavní typy nápisů 99

40.3 Umísťování nápisů 99

40.4 Výška a poloha nápisů a značek 99

40.5 Typ a velikost písma 100

40.6 Rozdíly v hodnotách světelné odrazivosti (HSO) 101

40.7 Lesk nápisů a značek 101

40.8 Osvětlení nápisů 101

40.9 Srozumitelnost 101

Strana

40.10 Nápisy ve hmatovém a Braillově písmu 101

40.11 Hmatová písmena, číslice, nápisy a grafické symboly 101

40.12 Braillovo písmo 102

40.13 Hmatové symboly 102

40.14 Hmatové mapy a plány podlaží 102

40.15 Informační displeje 102

41 Grafické symboly 103

42 Správa a údržba budov 107

Příloha A (informativní)  Hmatové prvky pochozích ploch 108

Příloha B (informativní)  Lidské schopnosti a související hlediska návrhu 115

Příloha C (informativní)  Manipulační prostory u dveří 126

Příloha D (informativní)  Požární bezpečnost a asistovaná evakuace všech osob 138

Příloha E (informativní)  Správa a údržba budov 139

Bibliografie 141

  

Odmítnutí odpovědnosti za manipulaci s PDF souborem

Tento soubor PDF může obsahovat vložené typy písma. V souladu s licenční politikou Adobe lze tento soubor tisknout nebo prohlížet, ale nesmí být editován, pokud nejsou typy písma, které jsou vloženy, používány na základě licence a instalovány v počítači, na němž se editace provádí. Při stažení tohoto souboru přejímají jeho uživatelé odpovědnost za to, že nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO nepřejímá za její porušení žádnou odpovědnost.

Adobe je obchodní značka „Adobe Systems Incorporated“.

Podrobnosti o softwarových produktech použitých k vytvoření tohoto souboru PDF lze najít ve Všeobecných informacích, které se vztahují k souboru; parametry, na jejichž základě byl PDF soubor vytvořen, byly optimalizovány pro tisk. Soubor byl zpracován s maximální péčí tak, aby ho členské organizace ISO mohly používat. V málo pravděpodobném případě, že vznikne problém, který se týká souboru,
informujte o tom Ústřední sekretariát ISO na níže uvedené adrese.

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2011

Veškerá práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a mikrofilmů, bez písemného svolení buď od organizace ISO na níže uvedené adrese, nebo od členské organizace ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem jsou vypracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je vypracování mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas
alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv.
ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

ISO 21542 vypracovala technická komise ISO/TC 59 Pozemní stavby, SC 16 Přístupnost a využitelnost prostředí staveb.

Toto první vydání zrušuje a nahrazuje ISO/TR 9527:1994.

Úvod

Tato mezinárodní norma poskytuje uživatelům staveb, architektům, projektantům, inženýrům, stavitelům, vlastníkům staveb a správcům, výrobcům, politickým činitelům a zákonodárcům požadavky a doporučení k vytváření udržitelného prostředí v budovách, které je přístupné pro každého.

Cílem této mezinárodní normy je vymezit, jak by se mělo navrhovat, stavět a spravovat vybudované prostředí, aby byl umožněn osobám samostatný přístup, vstup, užívání, odchod a únik z budovy, v pohodlí a důstojným způsobem a v co nejširším rozsahu.

Účelem této mezinárodní normy je vyhovět potřebám většiny osob. Tento cíl je dosažen přijetím ustanovení v normě, která jsou obecně přijatelná, aby vyhověla osobám rozdílného věku a zdravotního stavu. Toto přijetí bylo umožněno souhlasem mnoha různých zemí celého světa.

V některých zemích bylo dosaženo vyšší úrovně technických požadavků vzhledem k jejich dlouhodobému rozvíjení norem a předpisů pro přístupnost staveb. Požadavky této mezinárodní normy nesmějí nahradit přísnější požadavky v takových národních normách nebo předpisech, které je stanovují.

Tyto principy jsou podporovány Preambulí (g) a články 9, 10 a 11 Konvence Spojených národů o právech osob se zdravotním postižením.

POZNÁMKA 1 Konvence o právech osob se zdravotním postižením i s jejím zvláštním protokolem byla přijata Valným shromážděním Organizace spojených národů 13. prosince 2006. Nabyla účinnosti, tj. stala se mezinárodním zákonným nástrojem, 3. května 2008. Informace o Konvenci a její text se nalézá i na webových stránkách Spojených národů: http://www.un.org/disabilities/. Konvence je spravována společným sekretariátem skládajícím se z Odboru pro ekonomické a sociální otázky (DESA), který sídlí v New Yorku, a Úřadu Vysokého komisaře pro lidská práva (OHCHR) v Ženevě.

Tato mezinárodní norma stanovuje cíle, projektová hlediska, požadavky a doporučení, od kterých se v případě úplné implementace ISO očekává výsledek v podobě přístupných a uživatelných budov.

Tato norma má být aplikována na nové i stávající stavby.

Jsou-li tato opatření brána v úvahu v počátečních fázích navrhování staveb, náklady na provedení opatření pro přístupnost a využitelnost jsou minimální a hodnota majetku roste ve smyslu trvalé udržitelnosti. Při změnách a rekonstrukcích závisí dodatečné náklady na velikosti a složitosti konkrétní budovy a prováděných úprav.

POZNÁMKA 2 Pro více informací o nákladech na přístupnost budov viz ETH Study ze Švýcarska:
http://www.hindernisfrei-bauen.ch/kosten_f.php.

Tento dokument obsahuje kombinaci důležitých požadavků, tj. podstatných opatření přispívajících k přístupnosti a využitelnosti vybudovaného prostředí, a doporučení pro zlepšení prostředí. Důležité požadavky jsou uváděny výrazem „musí“. Pro jiná doporučení je používán výraz „má“.

Tuto mezinárodní normu je dovoleno používat v souladu s národními předpisy členských zemí, které přijaly tuto normu a uvedly v národní předmluvě podmínky, za kterých se má používat.

Tuto mezinárodní normu mohou používat:

  1. národní orgány k určení specifického programu používání,

  2. vlastníci staveb, aby splnili odpovědnost ve smyslu právních předpisů proti diskriminaci a v oblasti rovnoprávnosti, nebo na základě dobrovolnosti.

Jelikož většina staveb je objektem rekonstrukce, úprav nebo změny užívání v některém stadiu své životnosti, mohou zde národní přepisy vyžadovat úplné nebo částečné použití této mezinárodní normy.

Národní stavební předpisy mohou zahrnovat hlediska právních předpisů v oblasti rovnoprávnosti, omezení konkrétních staveb a jejich okolí, různých typů budov, nákladů a základních společenských přínosů. Je též důležité zajistit, aby i budovy historicky, architektonicky a kulturně významné byly přístupné. V takových případech
příslušné národní instituce mohou připustit určité výjimky z této normy, stejně jako doporučovat alternativní
řešení opatření pro přístupnost.

Tato mezinárodní norma má směrovat k neustálému zlepšování vybudovaného prostředí. Zatímco cíle zůstavají stejné, cesta k nim je neustálým procesem změn, tj. vztah mezi zdokonalováním lidských poznatků a stavebních technologií a obecně zažitými stavebními postupy a technologiemi stavění.

ISO/IEC Pokyn 71 a jeho prováděcí dokument ISO/TR 22411 se doporučuje použít k posílení a pomoci při pochopení požadavků této mezinárodní normy.

Na obrázcích jsou všechny rozměry dány v mm a měřeny od dokončených povrchů, pokud není uvedeno jinak. Všechny obrázky jsou uvedeny pouze jako příklady.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma obsahuje řadu požadavků a doporučení pro mnoho prvků konstrukcí, sestav, zařízení a domovního vybavení, které vytvářejí stavbu. Tyto požadavky ovlivňují konstrukční hlediska přístupů do budov, provoz v budovách, opuštění budovy za běžných okolností a evakuaci v případě nouze. Je též připojena informativní příloha, která se týká řešení přístupnosti v budovách.

Tato mezinárodní norma obsahuje ustanovení, která respektují vlastnosti vnějšího prostředí v přímé souvislosti s přístupem do budovy nebo ke skupině staveb od hranice pozemku nebo i uvnitř takovéto skupiny na společném pozemku. Norma se však netýká prvků vnějšího prostředí, jako je veřejné prostranství, které je provozně nezávislé a bez vztahu k některé budově; stejně tak se norma netýká objektů pro bydlení, které nemají společná zařízení a domovní vybavení pro dva nebo více bytů.

V současnosti se uvažuje o přidání další části k této normě; má se týkat různých typů zmíněného venkovního prostředí a také jednogeneračních rodinných domů.

Pro stávající stavby jsou uváděny možnosti v příslušných ustanoveních jako „výjimky u stávajících budov v rozvojových zemích“ (viz Směrnice o úloze globální politiky vztahů při normalizaci CEN, 2005) a jako „výjimky u stávajících budov“, podle nichž se v nových stavbách uplatňují v rámci technických a ekonomických možností i dodávky nižšího řádu.

Rozměry uváděné v této mezinárodní normě, které se vztahují k vozíkům, odpovídají půdorysu běžně používaných vozíků a jejich uživatelů. Půdorys vozíku v této normě je na základě ISO 7176-5 a ISO/TR 13570-21) a má šířku 800 mm a délku 1300 mm. U větších vozíků nebo skútrů se uvažují jejich rozměry podle potřeby.

POZNÁMKA Tato mezinárodní norma je určená v prvé řadě problematice dospělých se zdravotním postižením, ale zahrnuje též některé údaje vhodné i u dětí se zdravotním postižením. Se začleněním dalších podrobnějších požadavků se počítá při budoucích revizích této normy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.