ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.040.10; 97.200.10; 97.220.10 Květen 2013

Zařízení pro diváky –
Část 1: Obecné charakteristiky prostorů pro diváky

ČSN
EN 13200-1

73 5905

 

Spectator facilities – Part 1: General characteristics for spectator viewing area

Instalations pour spectateurs – Partie 1: Caractéristiques générales des espaces d’observation pour spectateurs

Zuschaueranlagen- Teil 1: Allgemeine Merkmale eines Zuschauerbereichs

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13200-1:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13200-1:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazují ČSN EN 13200-1 (73 5905) z března 2005 a ČSN EN 13200-1 (73 5905) z února 2013.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13200-1:2012 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN z února 2013 převzala EN 13200-1:2012 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma je přejímána překladem.

Významné změny vůči této předchozí normě (EN 13200-1:2003) jsou:

  1. nová kapitola 4 „Materiály a elektrotechnická zařízení“;

  2. do kapitoly 5 byly přidány požadavky na zajištění míst pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1991-1-1 zavedena v ČSN EN 1991-1-1 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

Souvisící ČSN

ČSN EN 1838 (36 0453) Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení

ČSN EN 12193 (36 0453) Světlo a osvětlení – Osvětlení sportovišť

ČSN ISO 7001 (01 8021) Veřejné informační značky

ČSN 73 08xx (soubor) Požární bezpečnost staveb

Souvisící právní předpisy

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném znění

Vypracování normy

Zpracovatel: Novotech s.r.o., IČ 14799367, Ing. Karel Novotný

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dženita Sagdati

EVROPSKÁ NORMA EN 13200-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Srpen 2012

ICS 91.040.10; 97.200.10; 97.220.10 Nahrazuje EN 13200-1:2003

Zařízení pro diváky – Obecné charakteristiky prostorů pro diváky

Spectator facilities – General characteristics for spectator viewing area 

Installations pour spectateurs – Caractéristiques générales des espaces d’observation
pour spectateurs

Zuschaueranlagen – Allgemeine Merkmale eines Zuschauerbereichs

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-07-13.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 13200-1:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Materiály a technická zařízení 9

4.1 Obecně 9

4.2 Konstrukce, povrchové úpravy a sedačky 9

4.3 Elektroinstalace 9

4.4 Zařízení pro kontrolu diváků 10

4.5 Hlášení určená veřejnosti 10

4.5.1 Obecně 10

4.5.2 Hlášení určená veřejnosti a systémy ozvučení 10

4.6 Záložní zdroj energie 11

4.7 Výsledkové tabule a video obrazovky 11

4.8 Orientační systémy 11

5 Hlediště 12

5.1 Obecné požadavky 12

5.2 Požadavky na místa k sezení 12

5.2.1 Obecně 12

5.2.2 Místa k sezení s jednotlivými sedadly 12

5.2.3 Místa k sezení s lavicemi 15

5.2.4 Místa k sezení na stupních 16

5.3 Požadavky na místa k stání 16

5.3.1 Místa k stání na stupních 16

5.3.2 Místa k stání na ploše ve sklonu 17

5.4 Vyhrazená místa pro osoby s omezenou schopností pohybu 18

6 Stanovení návrhové kapacity hlediště 19

6.1 Místa k stání 19

6.2 Místa k sezení 19

7 Kapacita východu z hlediště 19

8 Zatížení a jiná dynamická zatížení 20

9 Křivka viditelnosti 20

Příloha A (informativní)  Příklad zařízení pro diváky 23

Příloha B (informativní)  Největší vzdálenost sledování 25

Příloha C (informativní)  Klasifikace sportovních ploch a kritéria pro určení skupin 26

Příloha D (informativní)  Zastřešení tribun 28

Příloha E (informativní)  Kapacita východu z hlediště 29

Bibliografie 30

 

Předmluva

Tento dokument (EN 13200-1:2012) vypracovala technická komise CEN/TC 315 Zařízení pro diváky, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději
do února 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 13200-1:2003.

Proti předchozímu vydání byly do této evropské normy zahrnuty tyto významné technické změny:

  1. lepší kvalita obrázků;

  2. nová kapitola 4 „ Materiály a elektrotechnická zařízení“;

  3. do kapitoly 5 byly přidány požadavky vyhrazených míst pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Evropská norma EN 13200 Zařízení pro diváky je rozdělena do sedmi částí:

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska,
Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Tato Evropská norma byla vypracována pro specifikování obecných kritérií pro navrhování zařízení pro diváky s cílem zajistit jejich funkčnost. V této normě jsou na některých místech uvedeny nejmenší a doporučené hodnoty pro navrhování.

Je potřeba zdůraznit skutečnost, že v některých zemích mohou platit na základě současných národních předpisů a rovnocenných nařízení dodatečné/odlišné požadavky.

V některých zemích se uplatňuje tato norma pro stanovení nejmenšího počtu diváků.

1 Předmět normy

Tato Evropská norma specifikuje návrhové a funkční požadavky na zařízení pro diváky v trvalých nebo dočasných místech pořádání sportovních akcí, tj. na stadionech, ve sportovních halách, v zařízeních umístěných uvnitř budov i ve volném prostoru venku, s cílem zajistit jejich funkčnost.

Pro ostatní trvalá zařízení jako jsou divadla, kina, operní divadla, auditoria, přednáškové sály a podobné objekty není tato norma použitelná.

POZNÁMKA Ustanovení pro audiovizuální vybavení tato norma neobsahuje.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.