ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.010.99 Leden 2013

Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů

ČSN
EN 15804

73 0912

 

Sustainability of construction works – Environmental product declarations – Core rules for the product category
of construction products

Contribution des ouvrages de construction au développement durable – Déclarations environnementales sur les produits – Règles régissant les catégories de produits de construction

Nachhaltigkeit von Bauwerken – Umweltproduktdeklarationen – Grundregeln für die Produktkategorie Bauprodukte

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15804:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15804:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15804 (73 0912) z dubna 2012.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 15804:2012 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 15804 z dubna 2012 převzala EN 15804:2012 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

CEN/TR 15941 zavedena v TNI CEN/TR 15941 (73 0911) Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Metodologie výběru a použití generických dat

EN 15942 zavedena v ČSN EN 15942 (73 0913) Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Formát komunikace mezi podniky

EN 15978 zavedena v ČSN EN 15978 (73 0902) Udržitelnost staveb – Posuzování environmentálních vlastností budov – Výpočtová metoda

EN ISO 14025:2010 zavedena v ČSN ISO 14025:2006 (01 0925) Environmentální značky a prohlášení – Environmentální prohlášení typu III – Zásady a postupy

EN ISO 14044:2006 zavedena v ČSN EN ISO 14044:2006 (01 0944) Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Požadavky a směrnice

ISO 15686-1 nezavedena

ISO 15686-2 nezavedena

ISO 15686-7 nezavedena

ISO 15686-8:2008 nezavedena

ISO 21930:2007 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 15242 (12 7026) Větrání budov – Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v budovách včetně filtrace

ČSN EN 15243 (12 7027) Větrání budov – Výpočet teplot v místnosti, tepelné zátěže a energie pro budovy s klimatizačními systémy

ČSN EN 15603 (73 0326) Energetická náročnost budov – Celková potřeba energie a definice energetických hodnocení

ČSN EN 15643-1 (73 0901) Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 1: Obecný rámec

ČSN EN 15643-2 (73 0901) Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 2: Rámec pro posuzování environmentálních vlastností

ČSN EN 15643-3 (73 0901) Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 3: Rámec pro posuzování sociálních vlastností

ČSN ISO 14024 (01 0924) Environmentální značky a prohlášení – Environmentální značení typu I – Zásady a postupy

ČSN ISO 14040 (01 0940) Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Zásady a osnova

ČSN P ISO 6707-1 (73 0000) Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 1: Obecné termíny

ČSN ISO 15392:2012 (73 0921) Udržitelnost ve výstavbě – Obecné principy

Souvisící TNI

TNI CEN/TR 15615 (73 0310) Vysvětlení obecných vztahů mezi různými evropskými normami a směrnicí o ener-
getické náročnosti budov (EPBD) – Zastřešující dokument

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku 3.18 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum technické normalizace, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, IČ 68407700,
prof. Ing. Petr Hájek, CSc., Ing. Julie Hodková

Technická normalizační komise: TNK 149 Udržitelnost staveb

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Kolomazník

EVROPSKÁ NORMA EN 15804
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Leden 2012

ICS 91.010.99

Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů

Sustainability of construction works – Environmental product declarations – Core rules for the product category of construction products 

Contribution des ouvrages de construction
au développement durable – Déclarations environnementales sur les produits – Règles
régissant les catégories de produits de construction

Nachhaltigkeit von Bauwerken – Umweltproduktdeklarationen – Grundregeln
für die Produktkategorie Bauprodukte

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2011-11-13.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 15804:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Předmluva 6

Úvod 7

1 Předmět normy 8

2 Citované dokumenty 8

3 Termíny a definice 9

4 Zkratky 14

5 Obecné aspekty 14

5.1 Cíl základních PCR 14

5.2 Typy EPD s ohledem na pokryté fáze
životního cyklu 15

5.3 Porovnatelnost EPD stavebních produktů 18

5.4 Doplňující informace 19

5.5 Vlastnictví a odpovědnost za EPD 19

5.6 Formáty komunikace 19

6 Pravidla produktové kategorie pro LCA 19

6.1 Produktová kategorie 19

6.2 Zahrnuté fáze životního cyklu a jim odpovídající informační moduly 19

6.2.1 Obecně 19

6.2.2 A1 – A3, Výrobní fáze, informační moduly 20

6.2.3 A4 – A5, Fáze výstavby,
informační moduly 20

6.2.4 B1 – B5, Fáze užívání, informační moduly
týkající se konstrukce budovy 20

6.2.5 B6 – B7, Fáze užívání, informační moduly
týkající se provozu budovy 21

6.2.6 C1 – C4, Fáze konce životního cyklu,
informační moduly 21

6.2.7 D, Přínosy a náklady za hranicí systému,
informační modul 21

6.3 Výpočtová pravidla pro LCA 21

6.3.1 Funkční jednotka 21

6.3.2 Deklarovaná jednotka 22

6.3.3 Referenční životnost (RSL) 23

6.3.4 Hranice systému 23

6.3.5 Kritéria pro nezahrnutí vstupů a výstupů 32

6.3.6 Výběr dat 32

6.3.7 Požadavky na kvalitu dat 33

6.3.8 Vývoj scénářů na úrovni produktu 34

6.3.9 Jednotky 35

6.4 Inventarizační analýza 35

6.4.1 Sběr dat 35

6.4.2 Výpočtové postupy 35

6.4.3 Alokace vstupních toků a výstupních emisí 35

 

Foreword 6

Introduction 7

1 Scope 8

2 Normative references 8

3 Terms and definitions 9

4 Abbrevations 14

5 General aspects 14

5.1 Objective of the Core PCR 14

5.2 Types of EPD with respect to life cycle stages covered 15

5.3 Comparability of EPD for construction products 18

5.4 Additional information 19

5.5 Ownership, responsibility and liability for the EPD 19

5.6 Communication formats 19

6 Product Category Rules for LCA 19

6.1 Product category 19

6.2 Life cycle stages and their information modules
to be included 19

6.2.1 General 19

6.2.2 A1-A3, Product stage, information modules 20

6.2.3 A4-A5, Construction process stage, information modules 20

6.2.4 B1-B5, Use stage, information modules related
to the building fabric 20

6.2.5 B6-B7, use stage, information modules related
to the operation of the building 21

6.2.6 C1-C4, End-of-life stage, information
modules 21

6.2.7 D, Benefits and loads beyond the system
boundary, information module 21

6.3 Calculation rules for the LCA 21

6.3.1 Functional unit 21

6.3.2 Declared unit 22

6.3.3 Reference service life (RSL) 23

6.3.4 System boundaries 23

6.3.5 Criteria for the exclusion of inputs and outputs 32

6.3.6 Selection of data 32

6.3.7 Data quality requirements 33

6.3.8 Developing product level scenarios 34

6.3.9 Units 35

6.4 Inventory analysis 35

6.4.1 Collecting data 35

6.4.2 Calculation procedures 35

6.4.3 Allocation of input flows and output emissions 35

 

Strana

 

Page

6.5 Posuzování dopadů 38

7 Obsah EPD 38

7.1 Prohlášení o obecných informacích 38

7.2 Prohlášení o environmentálních parametrech odvozených z LCA 40

7.2.1 Obecně 40

7.2.2 Pravidla pro deklarování informací z LCA v jednotlivých modulech 40

7.2.3 Parametry popisující environmentální dopady 41

7.2.4 Parametry popisující spotřebu zdrojů 42

7.2.5 Další environmentální informace popisující různé kategorie odpadu a výstupní toky 43

7.3 Scénáře a doplňující technické informace 44

7.3.1 Obecně 44

7.3.2 Fáze výstavby 45

7.3.3 B1 – B7 fáze užívání 47

7.3.4 Konec životního cyklu 50

7.4 Doplňující informace o uvolňování nebezpečných
látek do vnitřního ovzduší, půdy a vody v průběhu
fáze užívání 51

7.4.1 Vnitřní ovzduší 51

7.4.2 Půda a voda 52

7.5 Agregace informačních modulů 52

8 Zpráva o projektu 52

8.1 Obecně 52

8.2 Prvky zprávy o projektu související s LCA 53

8.3 Dokumentace doplňujících informací 54

8.4 Dostupnost dat pro ověřování 55

9 Ověřování a platnost EPD 55

Příloha A (normativní) Požadavky a návod týkající
se referenční životnosti 56

Příloha B (informativní) Odpad 61

B.1 Stav, kdy odpad přestává být odpadem 61

B.2 Vlastnosti nebezpečného odpadu pro tabulku 5 62

Bibliografie 63

 

 

6.5 Impact assessment 38

7 Content of the EPD 38

7.1 Declaration of general information 38

7.2 Declaration of environmental parameters
derived from LCA 40

7.2.1 General 40

7.2.2 Rules for declaring LCA information
per module 40

7.2.3 Parameters describing environmental impacts 41

7.2.4 Parameters describing resource use 42

7.2.5 Other environmental information describing
different waste categories and output flows 43

7.3 Scenarios and additional technical information 44

7.3.1 General 44

7.3.2 Construction process stage 45

7.3.3 B1-B7 use stage 47

7.3.4 End-of-life 50

7.4 Additional information on release of dangerous substances to indoor air, soil and water during
the use stage 51

7.4.1 Indoor air 51

7.4.2 Soil and water 52

7.5 Aggregation of information modules 52

8 Project report 52

8.1 General 52

8.2 LCA-related elements of the project report 53

8.3 Documentation on additional information 54

8.4 Data availability for verification 54

9 Verification and validity of an EPD 55

Annex A (normative) Requirements and guidance
on the reference service life 56

Annex B (informative) Waste 61

B.1 End-of-waste 61

B.2 Properties of hazardous waste for Table 5 62 

  

Předmluva

 

Foreword

Tento dokument (EN 15804:2012) vypracovala technická komise CEN/TC 350 Udržitelnost staveb, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

 

This document (EN 15804:2012) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 350 “Sustainability of construction works”, the secretariat of which is held by AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2012 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2012.

 

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by July 2012, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by July 2012.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. CEN [and/or CENELEC] shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 

According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom.

  

Úvod

 

Introduction

Tato evropská norma poskytuje základní pravidla pro-
duktové kategorie pro všechny stavební výrobky a služby. Poskytuje strukturu, která zajistí, že budou všechna environmentální prohlášení o produktu (EPD) pro stavební výrobky, stavební služby a stavební procesy získávána, ověřována a prezentována harmonizovaným způsobem.

 

This European standard provides core product category rules for all construction products and services. It provides a structure to ensure that all Environmental Product Declarations (EPD) of construction products, construction services and construction processes are derived, verified and presented in a harmonised way.

EPD sděluje ověřitelné, přesné a nezavádějící environmentální informace o produktech a jejich použití, čímž podporuje vědecky podložený, spravedlivý výběr a stimuluje potenciál pro tržně orientované neustálé environmentální zlepšování.

 

An EPD communicates verifiable, accurate, non-misleading environmental information for products and their applications, thereby supporting scientifically based, fair choices and stimulating the potential for market-driven continuous environmental improvement.

Normalizační proces proběhl v souladu s EN ISO 14025. Všechny společné otázky jsou horizontálně pokryty pro všechny druhy produktů tak, aby se minimalizovaly vertikální odchylky (specifické pro dané odvětví).

 

The standardisation process has taken place in accordance with EN ISO 14025. All common issues are covered horizontally for all product types in order to minimise vertical (branch specific) deviations.

Informace z EPD jsou prezentovány v informačních modulech, které umožňují snadnou organizaci a prezentaci souborů dat v průběhu celého životního cyklu produktu. Tento přístup vyžaduje, aby byla podkladová data konzistentní, reprodukovatelná a porovnatelná.

 

EPD information is expressed in information modules, which allow easy organisation and expression of data packages throughout the life cycle of the product. The approach requires that the underlying data should be consistent, reproducible and comparable.

 

EPD je vyjadřováno ve formě umožňující agregaci (doplňování) dat za účelem poskytnutí kompletních informací pro budovy. Tato norma se nezabývá agregací na úrovni budovy, ani nepopisuje pravidla pro použití EPD při posuzování budov.

 

The EPD is expressed in a form that allows aggregation (addition) to provide complete information for buildings. This standard does not deal with aggregation at the building level nor does this standard describe the rules for applying EPD in a building assessment.

Tato norma se zabývá omezeným počtem předem stanovených kvantifikovatelných parametrů. Budoucími revizemi mohou být začleněny další předem stanovené parametry.

 

The standard deals with a limited number of quantifiable predetermined parameters. Future revisions may incur-
porate additional predetermined parameters.

Tato evropská norma poskytuje prostředek pro zpracování environmentálních prohlášení typu III o stavebních produktech a je součástí souboru norem, které jsou určeny k posuzování udržitelnosti staveb.

 

This European Standard provides the means for developing a Type III environmental declaration of construction products and is part of a suite of standards that are intended to assess the sustainability of construction works.

Tento soubor norem zahrnuje:

 

This suite of standards includes:

 • EN 15643-1Udržitelnost staveb – Posuzování udr-
  žitelnosti budov – Část 1: Obecný rámec;

 

  EN 15643-1Sustainability of construction works – Sustainability assessment of buildings – Part 1: General framework;

  EN 15643-2Udržitelnost staveb – Posuzování udr-
  žitelnosti budov – Část 2: Rámec pro posuzování environmentálních vlastností;

 

  EN 15643-2Sustainability of construction works – Assessment of buildings – Part 2: Framework for the assessment of environmental performance;

  EN 15978Udržitelnost staveb – Posuzování environ-
  mentálních vlastností budov – Výpočtová metoda;

 

  EN 15978Sustainability of construction works – Assessment of environmental performance of buildings – Calculation method;

  CEN/TR 15941Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Metodologie výběru a použití generických dat;

 

  CEN/TR 15941Sustainability of construction works – Environmental product declarations – Methodology for selection and use of generic data;

 
 • EN 15942Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Formát komunikace mezi podniky.

 

  EN 15942Sustainability of construction works – Environmental product declarations – Communication formats: business to business.

 

1 Předmět normy

 

1 Scope

Tato evropská norma poskytuje základní pravidla pro-
duktové kategorie (PCR) pro environmentální prohlášení typu III pro jakýkoliv stavební výrobek a stavební službu.

 

This European standard provides core product category rules (PCR) for Type III environmental declarations for any construction product and construction service.

POZNÁMKA Posuzování sociálních a ekonomických vlastností na úrovni produktu není touto normou pokryto.

 

NOTE The assessment of social and economic performances at product level is not covered by this standard.

Základní PCR:

 

The core PCR:

 • stanovují parametry, které mají být deklarovány, a způsob, jakým jsou shrnuty a uvedeny ve zprávě,

   

  defines the parameters to be declared and the way in which they are collated and reported,

  popisují, které fáze životního cyklu produktu jsou v EPD brány v úvahu, a které procesy se mají zahrnout v jednotlivých fázích životního cyklu,

 

  describes which stages of a product’s life cycle are considered in the EPD and which processes are to be included in the life cycle stages,

  stanovují pravidla pro vývoj scénářů,

 

  defines rules for the development of scenarios,

  zahrnují pravidla pro výpočet inventarizace životního cyklu (LCI) a pro posuzování dopadů životního cyklu (LCIA), které jsou základem pro EPD, včetně specifikace kvality dat, která se použijí,

 

  includes the rules for calculating the Life Cycle Inventory and the Life Cycle Impact Assessment underlying the EPD, including the specification of the data quality to be applied,

  zahrnují pravidla pro uvádění předem stanovených environmentálních informací a informací týkajících se zdraví, které nejsou součástí LCA výrobku, stavebního procesu ani stavební služby, pokud je to nutné,

 

  includes the rules for reporting predetermined, environmental and health information, that is not covered by LCA for a product, construction process and construction service where necessary,

 
 • stanovují podmínky, za kterých mohou být stavební produkty porovnávány na základě informací poskytnutých v EPD.

 

  defines the conditions under which construction products can be compared based on the information provided by EPD.

Pro EPD stavebních služeb platí stejné požadavky jako pro EPD stavebních výrobků.

 

For the EPD of construction services the same rules and requirements apply as for the EPD of construction products.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.