ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.080.10 Duben 2012

Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb

ČSN 73 2604

 

Steel Structures – Inspections and maintenance of steel structures of buildings and civil engineering works

 

Obsah

Strana

1 Předmět normy 4

2 Citované dokumenty 4

3 Termíny a definice 4

4 Zatřídění konstrukcí 5

4.1 Zatřídění podle požadované spolehlivosti 5

4.2 Zatřídění podle druhu namáhání 5

4.3 Zatřídění podle účelu, ke kterému jsou konstrukce určeny 5

5 Dokumentace konstrukce 5

5.1 Dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení. 5

5.2 Výrobně technická dokumentace a další dokumentace ocelové konstrukce 5

5.3 Náhradní dokumentace 6

5.4 Provozní dokumentace 6

6 Kontroly dokumentace a konstrukce 7

6.1 Kontroly dokumentace, statické posudky a přepočty 7

6.2 Prohlídky konstrukce 8

6.3 Intervaly prohlídek 10

7 Údržba a opravy 11

7.1 Pravidelná údržba konstrukcí 11

7.2 Údržba, opravy a opatření na základě zjištěných závad 11

Předmluva

Tato norma nahrazuje ustanovení o kontrole a údržbě ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb uvedených ve zrušené ČSN 73 2601:1988. Tato norma se vztahuje i na ocelové konstrukce nevyžadující stavební povolení. Norma se nevztahuje na mostní konstrukce a konstrukce, pro které platí ustanovení ČSN 73 2603. Norma navazuje na soustavu evropských norem, zejména na ČSN EN 1090-1 a ČSN EN 1090-2+A1, které problematiku kontroly a údržby neřeší. Norma klade důraz na správu a udržování platné projektové a provozní dokumentace včetně statických výpočtů jako podkladu pro prohlídky, udržování a posuzování konstrukcí. Norma vychází ze zásad vyplývajících z ČSN ISO 13822.

Související ČSN

ČSN EN 1994 (73 1470) (všechny části) Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí

Související právní předpisy

Vyhláška 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů

Vypracování normy

Zpracovatel: EXCON, a. s., Sokolovská 203, 190 00 Praha 9. IČ 00506729, Ing. Vladimír Janata, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 35 Ocelové konstrukce

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček

1 Předmět normy

Tato norma uvádí požadavky na kontrolu a údržbu ocelových konstrukcí a doplňuje ustanovení ČSN EN 1090-1 a ČSN EN 1090-2+A1 o problematiku, která v nich není obsažena. Dále uvádí požadavky na projektovou dokumentaci a na dokumentaci, která vzniká v průběhu provozu ocelových konstrukcí. Stanovuje rovněž požadavky na odbornou způsobilost osob provádějících kontrolu, opravy a údržbu. Tato norma platí především pro konstrukce vyrobené z konstrukčních ocelí podle norem řady ČSN EN 10025 a ocelí podle dříve platných obdobných norem. Tato norma se nevztahuje na mostní konstrukce a konstrukce, pro které platí ustanovení ČSN 73 2603.

Konec náhledu – text dále pokračuje v placené verzi ČSN.