ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.090; 93.080.30 Září 2011

Jednotlivé, řadové a hromadné garáže

ČSN 73 6058

 

Small, multi-storey and mass garages

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6057 z 1987-08-10 a ČSN 73 6058 z 1987-08-10.

 

Obsah

Strana

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny, definice a zkratky 7

3.1 Termíny a definice 7

3.2 Zkratky 8

4 Všeobecně 8

4.1 Základní ustanovení 8

4.2 Základní druhy garáží 8

4.3 Umístění a účel garáží 9

5 Společná ustanovení 10

5.1 Základní prostorové požadavky 10

5.2 Požadavky na stavební konstrukce a technická zařízení budov 12

5.3 Větrání garáží 13

5.4 Parkování vozidel s pohonem na plynná a ostatní alternativní paliva a energie 14

5.5 Bezbariérové užívání 14

6 Jednotlivé a řadové garáže 15

6.1 Prostorové uspořádání 15

6.2 Dopravní připojení a komunikační plochy 16

6.3 Speciální technické vybavení 18

7 Hromadné garáže 18

7.1 Všeobecně 18

7.2 Prostorové uspořádání 19

7.3 Dopravní připojení, vjezdy a výjezdy 20

7.4 Rampy pro vozidla (pojízdné) 23

7.5 Komunikace pro chodce 28

7.6 Automatické parkovací systémy 29

7.7 Další vybavení hromadných garáží 29

7.8 Provoz hromadných garáží 30

Příloha A (normativní) Provozní větrání garáží 32

Příloha B (normativní) Základní rozměry vozidel a odstupy od pevných překážek 41

Příloha C (informativní) Příklady automatických parkovacích systémů (APS) v hromadné garáži 43

Bibliografie 45

Předmluva

Změny proti předchozím normám

Podle této normy se navrhují nejen hromadné, ale nově i jednotlivé a řadové garáže. V normě jsou uvedena omezení pro parkování vozidel na plynná a ostatní alternativní paliva. V normě jsou také rámcově řešeny automatické parkovací systémy a dále požadavky na bezbariérové užívání staveb.

Obdobné zahraniční dokumenty

EAR 05 Empfehlungen für Anlagen des ruhenden Verkehrs (Doporučení pro systém dopravy v klidu), vydané Forschungsgesellschaft fűr Strassen und Verkehrswesen e.V., Köln z roku 2005

SN 640 291a Anordnung und Geometrie der Parkierungsanlagen (Uspořádání a geometrie parkovacích míst), vydané Schweizerischer Verband der Strassen und Verkehrsfachleute VSS z 1. února 2006

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

Vyhláška č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Souvisící ČSN

ČSN EN 60079-10 (33 2320)Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru – Část 10: Určování nebezpečných prostorů

ČSN EN 12464-2 (36 0450)Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory

ČSN CEN/TR 13201-1 (36 0455)Osvětlení pozemních komunikací – Část 1: Výběr tříd osvětlení

ČSN EN 13201-2 (36 0455)Osvětlení pozemních komunikací – Část 2: Požadavky

ČSN EN 13201-3 (36 0455)Osvětlení pozemních komunikací – Část 3: Výpočet

ČSN 73 4301 Obytné budovy

ČSN 73 6005Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 6114Vozovky pozemních komunikací – Základní ustanovení pro navrhování

ČSN 73 6133Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

ČSN 73 6425-2Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště – Část 2: Přestupní uzly a stanoviště

ČSN EN 1436+A1 (73 7010)Vodorovné dopravní značení – Požadavky na dopravní značení

ČSN EN 12899-1 (73 7030)Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky

ČSN 74 3305  Ochranná zábradlí

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN – PRAGOPROJEKT a. s., K Ryšánce 1668/16, Praha 4, Ing. Miloslav Müller,
prof. Ing. František Drkal, CSc., a kolektiv

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Kolomazník

Úvod

Tato norma je určena pro projektanty, správní orgány, orgány územního plánování (regulační plán), stavební úřady a ostatní organizace, které se vyjadřují k projektové dokumentaci jednotlivých, řadových a hromadných garáží v územním řízení (příp. územní souhlas, veřejnoprávní smlouva) a ve stavebním řízení (příp. ohlášení, veřejnoprávní smlouva, zkrácené stavební řízení).

1 Předmět normy

Tato norma platí pro navrhování nových staveb jednotlivých, řadových a hromadných garáží, změny dokončených staveb garáží (např. rekonstrukce), změny v užívání staveb s využitím na garážování vozidel (především pro osobní vozidla, dále také pro nákladní vozidla, autobusy a popř. motocykly).

Při navrhování garáží pro ostatní druhy vozidel (stavební stroje apod.) a jednotlivých garáží k soukromému použití se postupuje následovně:

Základní technické parametry parkovacích a odstavných stání v garážích vychází z požadavků ČSN 73 6056.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.