ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.010.20 Září 2011

Stavební zakázky –
Část 5: Účast oslovených dodavatelů na plnění cílů zakázky

ČSN
ISO 10845-5

73 0090

Construction procurement – Part 5: Participation of targeted enterprises in contracts

Marchés de construction – Partie 5: Participation des entreprises cibles aux contrats

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 10845-5:2011. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 10845-5:2011. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato část ISO 10845 stanovuje základní ukazatele výkonnosti ve formě cílů (CPG) pro účast na zakázce. Stanovuje podíly jednotlivých dodavatelů (společností) na plnění ukazatelů v zakázkách na dodávky zboží, poskytování služeb nebo projekčních a stavebních prací. CPG mohou být využity k měření výsledků zakázky v poměru k míře angažovanosti jednotlivých dodavatelů nebo k vytvoření cílové úrovně výkonnosti smluvního partnera, které má v rámci provádění smlouvy dosáhnout nebo kterou má překročit.

Tato část ISO 10845 stanovuje metody, kterými jsou měřeny, kvantifikovány a ověřovány základní (klíčové) ukazatele výkonnosti při plnění smlouvy, v souladu s dvěma různými strategiemi stanovování cílů: strategie stanovování cílů A a strategie stanovování cílů B (stanoveno v kapitole 2).

POZNÁMKAPříloha A obsahuje komentáře ke kapitolám této části ISO 10845. Příloha B poskytuje návod k vytváření dat o stanovování cílů pro dokumenty týkající se zakázek při využití této části ISO 10845. 

Národní předmluva

Souvisící ČSN

ČSN ISO 10845-1 (73 0090) Stavební zakázky – Část 1: Procesy, metody a postupy

ČSN ISO 10845-2 (73 0090) Stavební zakázky – Část 2: Formátování a skladba dokumentace týkající se zakázek

ČSN ISO 10845-3 (73 0090) Stavební zakázky – Část 3: Standardní podmínky veřejného nabídkového řízení

ČSN ISO 10845-4 (73 0090) Stavební zakázky – Část 4: Standardní podmínky pro zadávací řízení veřejných zakázek

ČSN ISO 10845-6 (73 0090) Stavební zakázky – Část 6: Účast oslovených účelově založených společností (joint ventures) na plnění cílů zakázky

ČSN ISO 10845-7 (73 0090) Stavební zakázky – Část 7: Účast oslovených lokálních dodavatelů a pracovníků na plnění cílů zakázky

ČSN ISO 10845-8 (73 0090) Stavební zakázky – Část 8: Účast oslovených pracovníků na plnění cílů zakázky

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., IČ 00015679, Ing. Simon Palupčík, IWE

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.