PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.310; 91.020 Říjen 2011

Prevence kriminality – Plánování městské výstavby a navrhování budov –
Část 5: Čerpací stanice

ČSN P
CEN/TR 14383-5

73 4400

 

Prevention of crime – Urban planning and building design – Part 5: Petrol stations

Prévention de la malveillance – Urbanisme et conception des bâtiments – Partie 5: Station-service

Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung – Stadt-und Gebäudeplanung – Teil 5: Tankstellen

Tato předběžná norma je českou verzí technické zprávy CEN/TR 14383-5:2010. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This prestandard is the Czech version of the Technical Report CEN/TR 14383-5:2010. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato předběžná česká technická norma přejímá technickou zprávu CEN/TR 14383-5:2010 vydanou v souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 2 a je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu normy přijímá Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1.

Převzetí TR do národních norem členů CEN/CENELEC není povinné a tato TR nemusí být na národní úrovni převzata jako normativní dokument.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 356zavedena v ČSN EN 356 (70 0595) Sklo ve stavebnictví – Bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku

EN 1063zavedena v ČSN EN 1063 (70 0594) Sklo ve stavebnictví – Bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace odolnosti proti střelám

EN 1143-1zavedena v ČSN EN 1143+A1 (91 6011) Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání – Část 1: Skříňové trezory, ATM trezory, trezorové dveře a komorové trezory

EN 1303zavedena v ČSN EN 1303 (16 5191) Stavební kování – Cylindrické vložky pro zámky – Požadavky a zkušební metody.

EN 1522zavedena v ČSN EN 1522 (74 6006) Okna, dveře, uzávěry a rolety – Odolnost proti průstřelu – Požadavky a klasifikace

ENV 1627zavedena v ČSN P ENV 1627 (74 6001) Okna, dveře, uzávěry – Odolnost proti násilnému vniknutí – Požadavky a klasifikace

EN 14383-1:2006zavedena v ČSN EN 14383-1 (73 4400) Prevence kriminality – Plánování městské výstavby a navrhování budov – Část 1: Definice specifických termínů

CEN/TS 14383-4:2006zavedena v ČSN P CEN/TS 14383-4 (73 4400) Prevence kriminality – Plánování městské výstavby a navrhování budov – Část 4: Obchodní a administrativní budovy

EN 50132-7zavedena v ČSN EN 50132-7 (33 4592) Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích – Část 7: Pokyny pro aplikaci

Souvisící ČSN

ČSN 73 5305Administrativní budovy a prostory

ČSN CLC/TS 50131-7 (33 4591)Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 7: Pokyny pro aplikace

TNI 33 4591-1 (33 4591)Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7 – Část 1: Návrh EZS

TNI 33 4591-2 (33 4591)Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7 – Část 2: Montáž EZS

TNI 33 4591-3 (33 4591)Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7 – Část 3: Prohlídky a funkční zkoušky EZS, revize elektrické instalace EZS

Vypracování normy

Zpracovatel: F.S.C. Bezpečnostní poradenství a.s, IČ 25884646, Ing. Jan Merhaut

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

TECHNICKÁ ZPRÁVA CEN/TR 14383-5
TECHNICAL REPORT
RAPPORT TECHNIQUE
TECHNISCHER BERICHT
Leden 2010

ICS 13.310, 91.020

Prevence kriminality – Plánování městské výstavby a navrhování budov –
Část 5: Čerpací stanice

Prevention of crime – Urban planning and building design –
Part 5: Petrol stations  

Prévention de la malveillance – Urbanisme
et conception des bâtiments –
Partie 5: Stations service

Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung – Stadt-
und Gebäudeplanung –
Teil 5: Tankstellen

Tato zpráva CEN byla vypracována technickou komisí CEN/TC 325 a byla schválena CEN 2009-08-10.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2010 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. CEN/TR 14383-5:2010 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované normativní dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Historické okolnosti a konstrukce 8

4.1 Všeobecně 8

4.2 Vzhled čerpací stanice – první zdroj prevence 9

4.3 Projektování s ohledem na sociologické a psychologické faktory 9

5 Posouzení rizik a management čerpací stanice 9

5.1 Všeobecně 9

5.2 Místní faktory 10

5.3 Sociální rizika a rizika vyplývající z prostředí 10

5.4 Lokalita 10

5.5 Kdo jsou potenciální pachatelé 10

5.6 Nejčastěji se vyskytující typy kriminality 11

6 Bezpečnostní strategie čerpacích stanic 12

6.1 Všeobecně 12

6.2 Analýza rizik 13

6.3 Zranitelnost objektu a budovy 14

6.4 Bezpečnostní koncepce 14

7 Bezpečnostní doporučení pro čerpací stanice 15

7.1 Všeobecně 15

7.2 Zjištění stupně rizika a potřebné ochrany 15

8 Přístup do čerpací stanice – ochrana perimetru 16

8.1 Všeobecně 16

8.2 Požadavky 16

8.3 Venkovní prostor a jeho vedlejší aktivity 17

9 Hlavní budova 19

9.1 Analýza rizik 19

10 Management 22

10.1 Personál a úloha manažera 22

10.2 Role ropných společností a dalších partnerů 23

10.3 Nakládání s tržbami při jejich transferu u čerpacích stanic 23

10.4 Údržba 24

Příloha A (normativní)  Doporučené úrovně zabezpečení 25

Příloha B (informativní)  Analýza zranitelnosti čerpacích stanic kriminalitou 26

B.1 Úvod 26

B.2 Posouzení rizik 26

B.3 Jak dotazník vyplňovat 27

B.4 Příklad aplikace analýzy rizik 28

Bibliografie 49

Předmluva

Tento dokument (CEN/TR 14383-5:2010) byl zpracován technickou komisí CEN/TC 325 „Prevence kriminality na základě plánování městské výstavby a navrhování budov“, jehož sekretariát zajišťuje SNV.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech patentových práv.

Status technické zprávy (CEN/TR) byl zvolen, aby všem zemím poskytl možnost porovnání zkušeností a harmonizace postupů.

CEN/TR 14383 „Prevence kriminality – Plánování městské výstavby a navrhování budov“ sestává z následujících částí:


Úvod

Povahu, náklady a rozsah trestné činnosti namířených proti čerpacím stanicím lze těžko kvantifikovat a existuje mnoho faktorů, které mohou nebo nemusí ovlivnit, zda trestný čin bude nebo nebude spáchán. Účelem této technické zprávy je, vedle tří základních kriminalistických přístupů, popsaných CEN/TS 14383-4,zapotřebí u čerpacích stanic uskutečnit další prověření zranitelnosti. Tato zranitelnost může záviset na mnoha faktorech, které se mohou v různých zemích lišit. Různá povaha předpisů, vztahujících se na čerpací stanice a rozdíly v managementu a obchodních vztazích by měly být při jakékoli analýze rizik brány v úvahu.

Čerpací stanice lze charakterizovat jako velmi snadno přístupné obchodní objekty (lze se k nim dostat pěšky nebo motorovými vozidly a okamžitě z nich uniknout). Mohou se nacházet na dost izolovaných místech (dokonce i městské čerpací stanice), někdy pro jejich malý rozsah, malý počet personálu, protože poskytují větší počet činností nebo samoobslužných činností, případně obojích (paliva, potraviny, nápoje, příslušenství, údržba vozidel, atd.) s širokým rozsahem provozní doby, po níž jsou veřejně přístupné.

Navíc by měly být brány v úvahu faktory, které přímo nesouvisí s umístním čerpací stanice a jejími aktivitami, tj. všeobecné a sociální prostředí, obchodní strategie prodejce, účinnost reakce bezpečnostních orgánů (policie, městská policie, místní policie).

Výsledkem je, že jsou rozsah a povaha trestné činnosti variabilní podle souhry popsaných rizikových faktorů, z čehož vyplývá, že je vytvoření jednotných způsobů managementu a bezpečnostních prvků čerpacích stanic velmi obtížné. V praxi by měla být každá čerpací stanice pro optimalizaci bezpečnostních strategií a aplikaci nejúčinnějších nástrojů prevence kriminality podrobena individuální analýze.


1Předmět normy

Tato technická zpráva poskytuje směrnice pro účinný boj proti různým typům kriminality, kterou lze předpokládat u čerpacích stanic.

POZNÁMKATrestná činnost, která může být spáchána u čerpacích stanic, může zahrnovat: ozbrojenou loupež, krádež s použitím násilí, vloupání (obvykle v nočních hodinách), krádež, podvod (nezaplacení, použití kradených platebních karet a ostatní druhy podvodu), žhářství, vandalismus a další kriminální činy a přestupky.

Tuto technickou zprávu lze použít na nové i stávající objekty čerpacích stanic, které jsou veřejně přístupné.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.