ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.60 Duben 2011

Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) – Navrhování a použití mechanického upevnění
pro spojení s podkladem

ČSN 73 2902

 

External thermal insulating composite systems (ETICS) – Design and application of mechanical fastening for fixing
in the base material

 

 

Obsah

Strana

1 Předmět normy 4

2 Citované normativní dokumenty 4

3 Termíny, definice a značky 5

3.1 Termíny a definice 5

3.2 Značky 6

4 Požadavky 6

4.1 Všeobecně 6

4.2 Požární bezpečnost 7

4.3 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 7

4.4 Bezpečnost při užívání 7

4.4.1 Druh, poloha, počet a rozmístění mechanických upevňovacích prostředků 7

4.4.2 Hmoždinky v systémech s mechanickými upevňovacími prostředky 7

4.5 Ochrana proti hluku 7

4.6 Úspora energie a ochrana tepla 8

5 Návrh mechanického upevnění 8

5.1 Všeobecně 8

5.2 Navrhování na účinky zatížení větrem 8

5.3 Nosná vrstva podkladu 8

5.4 Návrh mechanického upevnění hmoždinkami na účinky sání větru 9

5.4.1 Podrobný návrh mechanického upevnění hmoždinkami na účinky sání větru 9

5.4.2 Odolnost upevnění proti protažení hmoždinky deskou tepelné izolace 11

5.4.3 Zjednodušený návrh mechanického upevnění hmoždinkami na účinky sání větru 12

5.4.4 Budovy ve větrové oblasti V, výškové budovy a budovy vystavené zvýšeným účinkům větru 14

5.5 Zásady návrhu pro jiné podmínky mechanického upevnění 14

Příloha A (normativní)  Stanovení charakteristické síly na mezi vytažení hmoždinky z materiálu nosné vrstvy podkladu zkouškou in situ 15

Příloha B (informativní)  Větrové oblasti pro vybrané lokality ČR 17

Příloha C (informativní)  Obecná schémata rozmístění hmoždinek 19

Příloha D (normativní)  Počet hmoždinek pro zjednodušený návrh 22

Příloha E (informativní)  Stanovení tuhosti talířku hmoždinky 27

Příloha F (informativní)  Posouzení vlivu mechanického upevnění ETICS hmoždinkami na prostup tepla 29

Bibliografie 31


Předmluva

Souvisící ČSN

ČSN 01 0250 Statistické metody v průmyslové praxi – Všeobecné základy

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

Souvisící právní předpisy

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav stavební Praha s. p., IČ 00015679, Ing. Miroslav Procházka, spolupráce: Ing. Milan Machatka, CSc., Ing. Jan Dvořák, Ing. Pavel Svoboda, Ing. Ivan Řehoř

Technická normalizační komise: TNK 120 Tepelně izolační materiály a výrobky

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Kolomazník


1 Předmět normy

Tato norma určuje požadavky pro navrhování a použití mechanického upevnění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), v nichž tepelnou izolaci tvoří desky z pěnového polystyrenu (EPS) nebo z minerální vlny (MW), z hlediska jejich odolnosti proti působícímu zatížení. Pro jiné druhy tepelné izolace ji lze použít v přiměřeném rozsahu.

Norma navazuje na ČSN 73 2901 a podrobně specifikuje postup při navrhování a použití mechanického upevnění ETICS hmoždinkami pro systémy s charakteristickou plošnou hmotností vnějšího souvrství nejvýše 20 kg·m–2.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.