ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.50 Duben 2011

Zkoušení reakce na oheň – Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene –
Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene

ČSN
EN ISO 11925-2

73 0884

idt ISO 11925-2:2010 + ISO 11925-2:2010/Cor.1:2011-01

Reaction to fire tests – Ignitability of building products subjected to direct impingement of flame – Part 2: Single-flame source test

Essais de réaction au feu – Allumabilité de produits soumis à l’incidence directe de la flamme – Partie 2: Essai à l’aide

d’une source à flamme unique

Prüfungen zum Brandverhalten – Entzündbarkeit von Produkten bei direkter Flammeneinwirkung – Teil 2: Einzel- Flammentest

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 11925-2:2010, včetně opravy EN ISO 11925-2:2010/AC:2011-01. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 11925-2:2010, including its Corrigendum EN ISO 11925-2:2010/AC:2011-01. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11925-2 (73 0884) ze srpna 2003.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Oproti ČSN EN ISO 11925-2:2003 dochází k drobným změnám, doplněním a zpřesněním. V článku 4.5 se upravuje provedení držáku pro montáž a upevňování vícevrstvých a sypkých materiálů, které je dále upřesněno v obrázcích. Naopak byla vypuštěna příloha A, která se zabývala postupy pro tavicí se a smršťujicí se výrobky.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 13238 zavedena v ČSN EN 13238 (73 0859) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Postupy kondicionování a obecná pravidla pro výběr podkladů

ISO 13943 zavedena v ČSN EN ISO 13943 (73 0801) Požární bezpečnost – Slovník

ISO 14697 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 13501-1+A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Vypracování normy

Zpracovatel: PAVUS, a.s., Centrum technické normalizace pro požární ochranu, IČ 60193174, Ing. Jaroslav Dufek, Ing. Mirko Louma

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 11925-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Listopad 2010

ICS 13.220.50 Nahrazuje EN ISO 11925-2:2002

Zkoušky reakce na oheň – Zápalnost stavebních výrobků
vystavených přímému působení plamene –
Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene
(ISO 11925-2:2010)

Reaction to fire tests – Ignitability of building products subjected
to direct impingement of flame –
Part 2: Single flame source test
(ISO 11925-2:2010) 

Essais de réaction au feu – Allumabilité de produits soumis à lincidence directe de la flamme –
Partie 2: Essai à l
aide dune source à flamme unique
(ISO 11925-2:2010)

Prüfungen zum Brandverhalten – Entzündbarkeit
von Produkten bei direkter Flammeneinwirkung –
Teil 2: Einzel- Flammentest
(ISO 11925-2:2010)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2010-10-02 a obsahuje opravu 1 schválenou CEN 2011-01-15.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2010 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 11925-2:2010 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 11925-2:2010 a EN ISO 11925-2:2010/AC:2011) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 92 „Požární bezpečnost“ ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 127 „Požární bezpečnost staveb“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2011 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2011.

Upozorňuje se na možnost, že některé části této normy mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nenese zodpovědnost za zjištění jakéhokoli nebo všech těchto patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 11925-2:2002.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 11925-2:2010 a byl schválen CEN jako EN ISO 11925-2:2010 bez jakýchkoliv modifikací.

Také text opravy mezinárodní normy ISO 11925-2:2010/Cor 1:2011 a byl schválen CEN jako EN ISO 11925-2:2010/AC:2011 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované normativní dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Zkušební zařízení 8

5 Zkušební těleso 9

5.1 Příprava 9

5.2 Rozměry 9

5.3 V podstatě neplošné výrobky 9

5.4 Počet zkušebních těles 9

5.5 Podklady 10

6 Kondicionování 10

7 Zkušební postup 10

7.1 Všeobecně 10

7.2 Předběžné úkony 10

7.3 Zkušební operace 10

7.4 Trvání zkoušky 11

8 Vyjádření výsledků 11

9 Protokol o zkoušce 12

Příloha A (informativní)  Shodnost zkušební metody 27

Bibliografie 30

Úvod

Tato požární zkušební metoda byla vyvinuta pro definování vlastnosti reakce na oheň výrobků. Metoda specifikuje zkoušku pro stanovení zapalitelnosti/vznětlivosti výrobku přímým působením malého plamene za nulového sálání na svisle umístěné zkušební těleso.

Ačkoliv je metoda navržena pro posuzování zapalitelnosti, je toto určeno na základě měření šíření malého plamene nahoru, po svislém povrchu vzorku, po aplikaci malého plamene (velikosti zápalky) buď na povrch nebo na hranu vzorku po dobu 15 s nebo 30 s. Stanovení tvorby plamenně hořících kapek závisí na tom, zda se vznítí filtrační papír umístěný pod vzorkem.

Bezpečnostní upozornění

Všechny osoby zabývající se řízením a prováděním této zkoušky musí věnovat pozornost tomu, že požární zkoušky mohou být nebezpečné a že při nich existuje nebezpečí uvolňování toxických a/nebo škodlivých plynů a kouře. Provozní nebezpečí může vzniknout i během zkoušení zkušebních těles a při likvidaci zbytků po zkoušce.

Mají se zhodnotit všechna možná nebezpečí a rizika pro zdraví, určit a zajistit potřebná bezpečnostní opatření. Mají se vydat písemné bezpečnostní pokyny. Příslušní pracovníci mají být patřičně vyškoleni. Má být zajištěno, aby pracovníci zkušebny trvale dodržovali písemné bezpečnostní pokyny.

Všechny osoby zabývající se řízením a prováděním této zkoušky musí věnovat pozornost tomu, že požární zkoušky mohou být nebezpečné a že při nich existuje nebezpečí uvolňování toxických a/nebo škodlivých plynů a kouře. Provozní nebezpečí může vzniknout i během zkoušení zkušebních těles a při likvidaci zbytků po zkoušce.

Mají se zhodnotit všechna možná nebezpečí a rizika pro zdraví, určit a zajistit potřebná bezpečnostní opatření. Mají se vydat písemné bezpečnostní pokyny. Příslušní pracovníci mají být patřičně vyškoleni. Má být zajištěno, aby pracovníci zkušebny trvale dodržovali písemné bezpečnostní pokyny.

Při zkoušce mají být k dispozici odpovídající prostředky pro uhašení zkušebního tělesa, přičemž je třeba brát do úvahy různé typy plamenného hoření při zkoušce. Mají být dostupné např. vodní sprchový proud, stlačený dusík, který může být nasměrován do oblasti hoření a další, jako hasicí přístroje apod.

Některé případy doutnání lze velmi obtížně uhasit úplně a může být nezbytné ponoření doutnajícího předmětu do vody.

1 Předmět normy

Tato část ISO 11925 stanoví zkušební metodu pro stanovení zapalitelnosti/vznětlivosti stavebních výrobků při přímém působení malého plamene za nulového sálání na svisle umístěné zkušební těleso.

Informace o shodnosti zkušební metody jsou uvedeny v příloze A.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.