ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.200; 93.020 Prosinec 2010

Navrhování a výstavba staveb civilní ochrany

ČSN 73 9010

 

Designing and construction of civil protection structures

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN P 73 9010 z června 2005.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

1 Předmět normy 4

2 Citované normativní dokumenty 4

3 Termíny a definice 4

4 Stálé tlakově odolné úkryty CO 6

5 Stálé tlakově neodolné úkryty CO 12

6 Chráněná pracoviště krizového řízení 13

7 Malokapacitní úkryty CO 13

8 Speciální úkryty CO 14

9 Stavby pro dekontaminaci 15

9.1 Stavby pro dekontaminaci osob – SDO 15

9.2 Stavby pro dekontaminaci zvířat – SDZ 15

9.3 Stavby pro dekontaminaci kolových, pásových, kolejových a železničních kolejových vozidel – SDV 16

Příloha A (normativní)  Ochranné parametry STOÚ CO 17

Příloha B (normativní)  Dispoziční parametry 19

Příloha C (normativní)  Místnosti a prostory 21

Příloha D (normativní)  Vnitřní mikroklima 23

Příloha E (normativní)  Filtroventilační zařízení SÚ CO 25

Příloha F (normativní)  Elektrické zdrojové soustrojí a elektrorozvodná síť SÚ CO 28

Příloha G (normativní)  Zásobování vodou a kanalizace 29

Příloha H (normativní)  Tlakově plynotěsné, plynotěsné a protitlakové prvky SÚ CO 31

Příloha J (normativní)  Spojovací prostředky a signalizační zařízení v SÚ CO 32

Příloha K (normativní)  Navrhování STOÚ CO 33

Příloha L  (informativní)  Zpohotovení SÚ CO 47

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Předmětem zrušené ČSN 73 9001 z ledna 1994 bylo navrhování pouze stálých tlakově odolných úkrytů civilní obrany využívaných dvouúčelově a to v souladu s požadavky, které byly platné v době vydání. ČSN P 73 9010 byla pouze předběžná norma určena k ověření. Tato ČSN 73 9010 platí pro navrhování a výstavbu všech staveb civilní ochrany v souladu s novými požadavky na uvedené stavby, její obsahem je i výpočet konstrukci STOÚ CO a výpočet seizmických účinků.

Souvisící ČSN

ČSN EN 12831 (06 0206)Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelných výkonů

ČSN 07 8304Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla

ČSN 33 2000-1Elektrická instalace budov – Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

ČSN 33 2000-7-701Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 701: Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory

ČSN 65 0201Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci

ČSN 73 0037Zemní tlak na stavební konstrukce

ČSN EN 1992-1-2 (73 1201)Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1993-1-2 (73 1401)Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN 73 4301Obytné budovy

ČSN 73 5305Administrativní budovy

ČSN 73 6058Hromadné garáže

ČSN 75 6081Žumpy

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 88/2004 Sb., a nařízení vlády č. 148/2006 Sb.

Vypracování normy

Zpracovatel: MV-GŘ HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva, IČ 00007064, Ing. Ján Pivovarník

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček


1Předmět normy

Tato norma platí pro navrhování a výstavbu stálých tlakově odolných úkrytů, stálých tlakově neodolných úkrytů, chráněných pracovišť, malokapacitních úkrytů, speciálních úkrytů a staveb pro dekontaminaci. Stanovuje technické parametry požadované pro stavební a technologickou část těchto staveb z hlediska ochrany obyvatelstva.

Uvedené stavby se navrhují pro běžný provoz podle obecně platných předpisů pro navrhování.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.