ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.060; 07.040 Říjen 2010

Značky veličin v geodézii a kartografii

ČSN 73 0402

 

Symbols of quantities in geodesy and cartography

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 01 9322 z 1979-07-31.

 

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

1 Předmět normy 4

2 Citované normativní dokumenty 4

3 Definice 4

4 Geodézie 4

4.1 Geodetické základy 4

4.2 Gravimetrie 5

4.3 Katastr nemovitostí, mapování, inženýrská geodézie 6

4.4 Fotogrammetrie a dálkový průzkum Země 7

4.5 Nivelace 7

4.6 Zpracování a analýza měření 8

5 Kartografie 8

 

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Oproti předchozí normě tato norma sjednocuje názvy a značky veličin v oblasti geodézie a kartografie do aktuálních skupin v oboru. Uvádí nejčastěji používané značky v technických normách a zeměměřické literatuře.

Souvisící ČSN

ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek – Kreslení a značky

ČSN 01 3419 Výkresy ve stavebnictví – Vytyčovací výkresy staveb

ČSN ISO 31-0 (01 1300) Veličiny a jednotky – Část 0: Všeobecné zásady

ČSN ISO 31-11 (01 1300) Veličiny a jednotky – Část 11: Matematické znaky a značky používané ve fyzikálních vědách a v technice

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl
závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška ČÚZK č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 26/2007 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Ústecká 98, 250 66 Zdiby, IČO 00025615, Ing. Jiří Lechner, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 24 Geometrická přesnost staveb.

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

1 Předmět normy

Tato norma platí pro používání písmenných značek v oboru geodézie a kartografie. Neplatí pro mapové a písmenné značky (zkratky), označující předměty obsahu mapy nebo vytyčovacího výkresu podle ČSN 01 3411 a ČSN 01 3419.

Tato norma obsahuje názvy a značky veličin v geodézii a v kartografii, které se používají:

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.