ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.50; 91.060.50 Květen 2010

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování –
Část 7: Požární odolnost ocelových posuvných dveřních sestav

ČSN
EN 15269-7


73 0868

 

Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware – Part 7: Fire resistance for steel sliding doorsets

Application élargie des résultats d’essai en matière de résistance au feu et d’étanchéité à la fumée des blocsportes, blocs-fermetures et ouvrants de fenêtres, y compris les éléments intégrés de quincaillerie de bâtiment – Partie 7: Résistance
au feu des blocs-portes coulissants en acier

Erweiterter Anwendungsbereich von Prüfergebnissen zur Feuerwiderstandsfähigkeit und/oder Rauchdichtigkeit von Türen, Toren und Fenstern einschließlich ihrer Baubeschläge – Teil 7: Feuerwiderstandsfähigkeit von Schiebetoren aus Stahl

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15269-7:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15269-7:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 1363-1:1999zavedena v ČSN EN 1363-1:2000 (73 0851) Zkoušení požární odolnosti – Část 1: Základní požadavky

EN 1634-1:2008zavedena v ČSN EN 1634-1:2009 (73 0852) Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken a prvků stavebního kování – Část 1: Zkoušky požární odolnosti dveří, uzávěrů a otevíravých oken

EN 1634-2:2008zavedena v ČSN EN 1634-2:2009 (73 0852) Zkoušky požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří a uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování – Část 2: Zkouška charakterizující požární odolnost prvků stavebního kování

EN 13501-2:2007zavedena v ČSN EN 13501-2:2008 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

EN 15254:2008zavedena v ČSN EN 15254-4:2008 (73 0855) Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Nenosné stěny – Část 4: Zasklené konstrukce

prEN 15269-1:2008nezavedena, po schválení tohoto návrhu normy bude převzata příslušná EN

prEN 15269-2nezavedena, po schválení tohoto návrhu normy bude převzata příslušná EN

EN ISO 13943:2000zavedena v ČSN EN ISO 13943:2001 (73 0801) Požární bezpečnost – Slovník

Souvisící ČSN

ČSN 73 0810Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

Souvisící předpisy

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Směrnice Rady 89/106/EHS z 21. prosince 1988, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 163/2002 Sb.,
ve znění pozdějších přepisů, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, resp. Nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE.

Vypracování normy

Zpracovatel: PAVUS, a.s. Centrum technické normalizace pro požární ochranu, IČ 60193174, Ing. Jaroslav Dufek

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček

EVROPSKÁ NORMA EN 15269-7
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Listopad 2009

ICS 13.220.50; 91.060.50

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování –
Část 7: Požární odolnost ocelových posuvných dveřních sestav

Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware –
Part 7: Fire resistance for steel sliding doorsets 

Application étendue des résultats d’essais en matière de résistance au feu et/ou d’étanchéité à la fumée
des blocsportes,blocs-fermetures et ouvrants
de fenêtre, y compris leurs éléments de quincaillerie intégrés –
Partie 7: Résistance au feu des blocs-portes coulissants en acier

Erweiterter Anwendungsbereich von Prüfergebnissen zur Feuerwiderstandsfähigkeit und/oder Rauchdichtigkeit von Türen, Toren und Fenstern einschließlich ihrer Baubeschläge –
Teil 7: Feuerwiderstandsfähigkeit von Schiebetoren aus Stahl ungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2009-09-22.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 15269-7:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované normativní dokumenty 7

3 Termíny a definice 8

4 Stanovení oblasti rozšířené aplikace 8

4.1 Všeobecně 8

4.2 Postup při hodnocení 9

4.3 Postup pro maximální oblast rozšířené aplikace 9

4.4 Interpretace výsledků zkoušek 9

5 Protokol o rozšířené aplikaci 10

6 Protokol o klasifikaci 10

Příloha A (normativní)  Varianty konstrukčních parametrů 11

Obrázky související s přílohou A 47

Předmluva

Tento dokument (EN 15269-7:2009) byl vypracován Technickou komisí CEN/TC 127 „Požární bezpečnost staveb“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2010 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání; národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2010.

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) není odpovědný za zjišťování jakýchkoliv nebo všech těchto patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnic EU.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Tato evropská norma je jednou z řady níže uvedených norem a je určena pro účely zpracování protokolu o rozšířené aplikaci, založeném na hodnocení jedné nebo více zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti. Tyto normy se mohou také použít pro stanovení nejvhodnějšího výběru zkušebních vzorků požadovaných k pokrytí širokého rozsahu variant výrobků.

Řada norem EN 15269 se v současné době skládá z:

prEN 15269 Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování:

a také

EN 15269 Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování:

Předtím, než mohou být provedeny jakékoliv úvahy o rozšířené aplikace výsledků zkoušek dveřních sestav, musí být dveřní sestavy zkoušeny podle EN 1634-1 pro získání výsledku zkoušek, které mohou tvořit základ pro klasifikaci podle EN 13501-2, nejméně rovnou klasifikaci následně požadované z posouzení rozšířené aplikace výsledků zkoušek.

Posouzením vlastností konstrukce dveřní sestavy se může ukázat, že se může jedna nebo více vlastností zlepšit jednotlivou variantou vlastnosti. Všechna hodnocení se mají provést na základě zachování klasifikace požární odolnosti získané ze zkoušky podle EN 1634-1. Avšak toto nemůže nikdy vést k zvýšení klasifikace pro jakékoliv požární nebo kouřotěsné parametry mimo případů, které byly dosaženy během jakékoliv jedné zkoušky, konkrétně identifikované v příslušných tabulkách variant konstrukčních parametrů v této řadě norem.

Vlivem životnosti samozavíracích dveřních sestav na základě procesu rozšířené aplikace se tato řada norem nezabývá.

1 Předmět normy

Tato evropská norma se má číst v souvislostech s prEN 15269-1, zahrnuje následující typy ocelových dveřních sestav: vodorovně posuvné dveřní sestavy (z jedné a dvou stran), výsuvné (teleskopické) dveřní sestavy (z jedné a dvou stran) a z jedné strany svisle posuvné dveřní sestavy.

Tento dokument stanoví metodiku pro rozšíření aplikace výsledků zkoušek provedených v souladu s EN 1634-1.

Vystavit zcela příslušné zkoušce nebo zkouškám, vybraných z těch, které jsou uvedeny v kapitole 4, může rozšířená aplikace zahrnovat všechny nebo některé z následujícího seznamu, který není vyčerpávající:

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.