ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.50 Leden 2010

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Nenosné stěny –
Část 2: Zdicí prvky a sádrové tvárnice

ČSN
EN 15254-2

73 0855

 

Extended application of results from fire resistance tests – Non-loadbearing walls – Part 2: Masonry and Gypsum Blocks

Application étendue des résultats obtenus lors d’essais de résistance au feu – Murs non porteurs – Partie 2: Maçonnerie
et carreaux de plâtre

Erweiterter Anwendungsbereich der Ergebnisse aus Feuerwiderstandsprüfungen – Nichttragende Wände – Teil 2: Mauersteine und Gips-Wandbauplatten

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15254-2:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15254-2:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 771-1 zavedena v ČSN EN 771-1 (72 2634) Specifikace zdicích prvků – Část 1: Pálené zdicí prvky

EN 771-2zavedena v ČSN EN 771-2 (72 2634) Specifikace zdicích prvků – Část 2: Vápenopískové zdicí prvky

EN 771-3zavedena v ČSN EN 771-3 (72 2634) Specifikace zdicích prvků – Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem

EN 771-4zavedena v ČSN EN 771-4 (72 2634) Specifikace zdicích prvků – Část 4: Pórobetonové tvárnice

EN 772-16zavedena v ČSN EN 771-16 (72 2635) Zkušební metody pro zdicí prvky – Část 16: Stanovení rozměrů

EN 998-1zavedena v ČSN EN 998-1 (72 2401) Specifikace malt pro zdivo – Část 1: Malty pro vnitřní a vnější omítky

EN 998-2zavedena v ČSN EN 998-2 (72 2401) Specifikace malt pro zdivo – Část 2: Malty pro zdění

EN 1363-1zavedena v ČSN EN 1363-1 (73 0851) Zkoušení požární odolnosti – Část 1: Základní požadavky

EN 1363-2zavedena v ČSN EN 1363-2 (73 0851) Zkoušení požární odolnosti – Část 2: Alternativní a doplňkové postupy

EN 1364-1zavedena v ČSN EN 1364-1 (73 0853) Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 1: Stěny

EN 1996-1-1zavedena v ČSN EN 1996-1-1 (73 1101) Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

EN 1996-1-2zavedena v ČSN EN 1996-1-2 (73 1101) Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru

EN 1996-3zavedena v ČSN EN 1996-3 (73 1101) Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 3: Zjednodušené metody výpočtu nevyztužených zděných konstrukcí

EN 12859zavedena v ČSN EN 12859 (72 3610) Sádrové tvárnice – Definice, požadavky a zkušební metody

EN 12860zavedena v ČSN EN 12860 (72 2490) Sádrová lepidla pro sádrové tvárnice – Definice, požadavky a zkušební metody)

EN 13501-2zavedena v ČSN EN 13501-2 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

EN 15318zavedena v ČSN EN 15318 (72 3608) Navrhování a provádění konstrukcí ze sádrových tvárnic

Vypracování normy

Zpracovatel: PAVUS, a.s. Centrum technické normalizace pro požární ochranu, IČ 60193174, Ing. Jaroslav Dufek

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček

EVROPSKÁ NORMA EN 15254-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Červenec 2009

ICS 13.220.50

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Nenosné stěny –
Část 2: Zdicí prvky a sádrové tvárnice

Extended application of results from fire resistance tests – Non-loadbearing walls –
Part 2: Masonry and Gypsum Blocks 

Application étendue des résultats obtenus
lors d’essais de résistance au feu – Murs
non porteurs –
Partie 2: Maçonnerie et carreaux de plâtre

Erweiterter Anwendungsbereich der Ergebnisse
aus Feuerwiderstandsprüfungen – Nichttragende Wände –
Teil 2: Mauersteine und Gips-Wandbauplatten

Tato evropská norma byla schválena CEN 2009-05-16.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 15254-2:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 7

4 Obecné principy 7

4.1 Všeobecně 7

4.2 Klasifikace 8

4.3 Doplňující informace 8

5 Pravidla pro rozšířenou aplikaci 8

5.1 Zdicí prvky podle EN 771-1, EN 771-2, EN 771-3 a EN 771-4 8

5.1.1 Pravidla pro zdicí prvky 8

5.1.2 Pravidla pro zdicí malty a spárovací hmoty 9

5.1.3 Vliv štuku, základní omítky nebo vnějších povrchových úprav 10

5.1.4 Geometrické parametry 10

5.1.5 Systémy spojů 10

5.2 Sádrové tvárnice podle EN 12859 10

5.2.1 Pravidla pro tvárnice 10

5.2.2 Pravidla pro lepidla 10

5.2.3 Vliv štuku, základní omítky nebo vnějších povrchových úprav 10

5.2.4 Geometrické parametry 11

5.2.5 Systémy spojů 11

6 Protokol o rozšířené aplikaci 11

Bibliografie 12

Předmluva

Tento evropská norma (EN 15254-2:2009) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 127 „Požární bezpečnost staveb, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě musí být dán status národní normy, buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání nejpozději do prosince 2009 a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2009.

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) není odpovědný za zjišťování jakýchkoliv nebo všech těchto patentových práv.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropských sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice 89/106/EHS.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato část poskytuje návod, případně definuje postupy, pro varianty výrobků a parametrů konstrukčních prvků souvisejících s konstrukcí vnitřních a vnějších nenosných stěn vyrobených z pálených, vápenopískových, betonových, pórobetonových zdicích prvků a sádrových tvárnic, s různými druhy malt, které byly odzkoušeny podle EN 1364-1.

Tato norma neplatí pro zdicí prvky z umělého kamene podle EN 771-5.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.