ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.060; 91.160 Září 2009

Oslunění budov a venkovních prostor –
Metoda stanovení hodnot

ČSN 73 0581

 

Insolation of buildings and outdoor areas – The method of assesment the values

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazují články 4.3.6 a 4.3.7 a příloha A ČSN 73 4301 z června 2004 (ostatní ustanovení uvedené normy zůstávají v platnosti).

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

1 Předmět normy 4

2 Termíny a definice 4

3 Technické požadavky 8

3.1 Význam slunečního záření 8

3.2 Zdánlivá dráha slunce na obloze a její prvky 8

3.3 Stanovení polohy slunce na obloze 9

3.4 Stanovení orientace ke světovým stranám 10

Příloha A (informativní)  Diagram zastínění 12

Příloha B (informativní)  Pravoúhlý sluneční diagram 14

Příloha C (informativní)  Stereografický sluneční diagram 18


Předmluva

Souvisící ČSN

ČSN 73 4301 Obytné budovy

Vypracování normy

Zpracovatel: doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D., IČ 13158686

Technická normalizační komise: TNK 76 Osvětlení

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Miloslava Syrová

1Předmět normy

Účelem této normy je sjednocení postupu výpočtu polohy slunce na obloze a výpočtu doby oslunění a doporučení způsobů zobrazení polohy slunce a jeho zdánlivé dráhy na obloze.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.