ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.50; 91.080.01 Duben 2009

Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

ČSN 73 0810

 

Fire protection of buildings – General requirements

Sécurité des bâtimens contre l’incendie – Règles commune

Brandsicherheit der Bauten – Allgemeine Regeln

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 0810 z června 2005.

 

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Normou ČSN 73 0810:2005 byly stanoveny požadavky na požární klasifikaci stavebních výrobků a konstrukce staveb v souladu s normami řady ČSN EN 13501-X, jakož i požadavky vyplývající z dalších převzatých evropských norem souvisících s navrhováním požární bezpečnosti staveb podle souboru norem řady ČSN 73 08.., ČSN 65 02.. a jiných technických norem (dále jen normy řady ČSN 73 08..).

ČSN 73 0810:2009 zpřesňuje a doplňuje znění jak ve vztahu na normy ČSN EN 13501-X a další evropské normy, tak ve vztahu na získané dosavadní zkušenosti s aplikací ČSN 73 0810, jakož i ve vztahu na změny právních předpisů. ČSN 73 0810:2009 by současně měla omezit rozdílnosti v interpretaci ostatních ČSN.

Souvisící právní předpisy

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požár-
ního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Vladimír Reichel, DrSc., IČ 16141687, Sečská 1962/16, 100 00 Praha 10 ve spolupráci s PAVUS, a.s. IČ 60193174, Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček

Obsah

Strana

1 Předmět normy 4

2 Citované normativní dokumenty 4

3 Třídění stavebních výrobků a konstrukčních částí 5

3.1 Třídění stavebních výrobků podle reakce na oheň 5

3.2 Třídění konstrukčních částí 7

4 Požární odolnost konstrukcí – všeobecně 9

5 Klasifikace požární odolnosti konstrukcí 12

5.1 Nosné konstrukce bez požárně dělicí funkce 12

5.2 Stropní a střešní konstrukce 13

5.3 Stěnové konstrukce uvnitř objektu 13

5.4 Obvodové stěnové konstrukce 15

5.5 Požární uzávěry 17

5.6 Podhledové konstrukce 18

5.7 Schodišťové konstrukce 20

5.8 Konstrukce zdvojených a dutinových podlah 20

6 Šachty a kanály, rozvody, prostupy, spáry 21

6.1 Výtahové a instalační šachty, kanály 21

6.2 Těsnění prostupů kabelů a potrubí 22

6.3 Těsnění spár 23

7 Uzávěry sestav dopravníkových systémů 23

8 Střešní pláště 24

9 Ventilační systémy 25

9.1 Potrubí ventilačních systémů 25

9.2 Požární klapky ventilačních systémů 25

10 Zařízení pro odvod kouře a tepla 26

10.1 Všeobecně 26

10.2 Potrubí pro odvod kouře a tepla 28

10.3 Kouřové klapky v potrubí 28

10.4 Kouřové zábrany (kouřové přepážky) 29

10.5 Zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla 30

10.6 Zařízení pro nucený odvod kouře a tepla 30

11 Hasicí zařízení 30

Příloha A (informativní)  Klasifikace stavebních výrobků 34

Příloha B (informativní)  Součinnost požárně bezpečnostních a jiných zařízení 41

Příloha C (informativní)  Vztah mezi dřívějšími požadavky a třídami reakce na oheň 44

1Předmět normy

Tato norma upřesňuje požadavky na stavební výrobky a stavební konstrukce, popř. na požárně bezpečnostní zařízení ve vztahu k ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a k navazujícím normám, podle nichž je navrhována požární bezpečnost stavebních a technologických objektů v ČR.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.