ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.40                                                                                                                                  Květen 2008

Komíny - Požadavky a zkušební metody pro kovové
komíny a materiálově nezávislé přívodní vzduchové
průduchy pro uzavřené tepelné spotřebiče -
Část 1: Svislé vzduchové/spalinové komínové
nástavce pro spotřebiče paliv typu C6

ČSN
EN 14989-1

73 4242

 

Chimneys - Requirements and test methods for metal chimneys and material independent air supply ducts for
roomsealed heating applications - Part 1: Verticals air/flue terminals for C6-type appliances

Conduits de fumée - Exigences et méthodes d’essais pour conduits de fumées métalliques et conduits d’alimentation
en air pour tous matériaux pour des appareils de chauffages étanches - Partie 1: Terminaux verticaux air/fumée pour
appareils de type C6

Abgasanlagen - Anforderungen und Prüfverfahren für Metallabgasanlagen und materialunabhängige Luftleitungen
für raumluftunabhängige Anlagen - Teil 1: Senkrechte Abgasanlagen für C6-type Gasgeräte

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14989-1:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14989-1:2007. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

80548


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 573-3 zavedena v ČSN EN 573-3 (42 1401) Hliník a slitiny hliníku - Chemické složení a druhy tvářených
výrobků - Část 3: Chemické složení

EN 1443 zavedena v ČSN EN 1443 (73 4200) Komíny - Všeobecné požadavky

EN 1856-1 zavedena v ČSN EN 1856-1 (73 4240) Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 1: Systémové komíny

EN 1856-2 zavedena v ČSN EN 1856-2 (73 4240) Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 2: Kovové vložky a kouřovody

EN 1859 zavedena v ČSN EN 1859 (73 4204) Komíny - Kovové komíny - Zkušební metody

EN 10088-1 zavedena v ČSN EN 10088-1 (42 0927) Korozivzdorné oceli - Část 1: Přehled korozivzdorných ocelí

EN 14241-1 zavedena v ČSN EN 14241-1 (73 4214) Komíny - Elastomerní těsnění a elastomerní tmely - Materiálové požadavky a zkušební metody - Část 1: Těsnění pro komínové vložky

EN 14471 zavedena v ČSN EN 14471 (73 4215) Komíny - Systémové komíny s plastovými vložkami - Požadavky a zkušební metody

CEN/TR 1749:2005 zavedena v ČSN 06 1002 Evropský systém třídění spotřebičů na plynná paliva podle způsobu odvádění spalin (provedení spotřebičů)

Souvisící ČSN

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN EN 1856-1:2005/A1:2007 Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 1: Systémové komíny

ČSN EN 1859:2001/A1:2007 Komíny - Kovové komíny - Zkušební metody

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., IČ: 000 15679, Ing. Zdeněk Vaněk

Technická normalizační komise: TNK 105 Komíny

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Tomáš Fejgl


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                     EN 14989-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                               
Únor 2007

ICS 91.060.40

Komíny - Požadavky a zkušební metody pro kovové komíny a materiálově
nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené tepelné spotřebiče -
Část 1: Svislé vzduchové/spalinové komínové nástavce
pro spotřebiče paliv typu C6

Chimneys - Requirements and test methods for metal chimneys and material
independent air supply ducts for roomsealed heating applications -
Part 1: Verticals air/flue terminals for C6-type appliances

 

Conduits de fumée - Exigences et méthodes d’essais
pour conduits de fumées métalliques et conduits
d’alimentation en air pour tous matériaux
pour des appareils de chauffages étanches -
Partie 1: Terminaux verticaux air/fumée pour appareils
de type C6

Abgasanlagen - Anforderungen und Prüfverfahren
für Metallabgasanlagen und materialunabhängige
Luftleitungen für raumluftunabhängige Anlagen -
Teil 1: Senkrechte Abgasanlagen für C6-type
Gasgeräte

Tato evropská norma byla schválena CEN 7. ledna 2007.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2007 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                       Ref. č. EN 14989-1:2007 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 6

Úvod................................................................................................................................................................................................... 7

1             Předmět normy................................................................................................................................................................. 8

2             Citované normativní dokumenty.................................................................................................................................... 8

3             Termíny a definice............................................................................................................................................................ 8

4             Značky............................................................................................................................................................................... 10

5             Deklarace výrobce pro zkoušku typu........................................................................................................................... 12

6             Rozměry a tolerance...................................................................................................................................................... 12

7             Funkční požadavky......................................................................................................................................................... 12

7.1          Mechanická odolnost a stabilita.................................................................................................................................. 12

7.1.1       Svislé zatížení vzduchového/spalinového nástavce................................................................................................. 12

7.1.2       Zatížení větrem................................................................................................................................................................ 12

7.2          Hygiena, zdraví a životní prostředí............................................................................................................................... 13

7.2.1       Plynotěsnost spalinového průduchu.......................................................................................................................... 13

7.2.2       Plynotěsnost vzduchového průduchu......................................................................................................................... 13

7.3          Provozní bezpečnost...................................................................................................................................................... 13

7.3.1       Tepelné chování............................................................................................................................................................. 13

7.3.2       Tepelný odpor................................................................................................................................................................. 13

7.3.3       Vniknutí dešťové vody.................................................................................................................................................... 13

7.3.4       Aerodynamické vlastnosti nástavce............................................................................................................................ 14

7.3.5       Odolnost při tvoření ledu............................................................................................................................................... 15

7.3.6       Odolnost proti vniknutí cizích předmětů..................................................................................................................... 15

7.3.7       Materiály........................................................................................................................................................................... 16

8             Informace o výrobku....................................................................................................................................................... 16

8.1          Pokyny výrobce................................................................................................................................................................ 16

8.2          Minimální informace uvedené v pokynech výrobce.................................................................................................. 16

8.3          Téma vzorkování............................................................................................................................................................. 17

9             Označování...................................................................................................................................................................... 17

9.1          Vzduchový/spalinový nástavec..................................................................................................................................... 17

9.2          Balení................................................................................................................................................................................ 17

10           Označování...................................................................................................................................................................... 17

10.1        Všeobecně....................................................................................................................................................................... 18

10.2        Teplotní třídy a zkušební teploty................................................................................................................................... 18

10.3        Tlakové třídy..................................................................................................................................................................... 18

10.4        Třída odolnosti proti kondenzátu................................................................................................................................. 18

10.5        Odolnost proti korozi...................................................................................................................................................... 19

10.5.1    Odolnost proti korozi...................................................................................................................................................... 19

10.5.2    Specifikace materiálu spalinového průduchu nástavce......................................................................................... 19

10.6        Požární odolnost (z vnitřku ven): Odolnost při vyhoření sazí a vzdálenost k hořlavým materiálům................. 19

10.7        Doplňkové charakteristiky............................................................................................................................................. 19

10.7.1    Třída větru........................................................................................................................................................................ 19

10.7.2    Třída pro led/déšť........................................................................................................................................................... 20

10.7.3    Třída pro zapalovací plamínek..................................................................................................................................... 20


Strana 5

Strana

11           Hodnocení shody........................................................................................................................................................... 20

11.1        Všeobecně....................................................................................................................................................................... 20

11.2        Zkouška typu................................................................................................................................................................... 20

11.2.1    Všebecně......................................................................................................................................................................... 20

11.2.2    Další zkoušky typu.......................................................................................................................................................... 20

11.2.3    Vzorkování pro zkoušku typu......................................................................................................................................... 21

11.3        Systém řízení výroby (FPC)........................................................................................................................................... 21

11.3.1    Obecně............................................................................................................................................................................. 21

11.3.2    Vybavení........................................................................................................................................................................... 22

11.3.3    Suroviny a konstrukční díly............................................................................................................................................ 22

11.3.4    Zkoušení výrobků a jejich hodnocení......................................................................................................................... 22

11.3.5    Neshodné výrobky.......................................................................................................................................................... 22

12           Zkušební metody............................................................................................................................................................ 22

12.1        Mechanická odolnost a stabilita.................................................................................................................................. 22

12.1.1    Svislé zatížení na vzduchový/spalinový nástavec...................................................................................................... 22

12.1.2    Zatížení větrem................................................................................................................................................................ 22

12.1.3    Plynotěsnost spalinové cesty....................................................................................................................................... 23

12.1.4    Plynotěsnost průduchu pro přívod vzduchu............................................................................................................... 23

12.2        Provozní bezpečnost...................................................................................................................................................... 23

12.2.1    Zkušební prostředí......................................................................................................................................................... 23

12.2.2    Zkušební sestava........................................................................................................................................................... 23

12.2.3    Generátor teplého vzduchu........................................................................................................................................... 25

12.2.4    Postup.............................................................................................................................................................................. 26

12.3        Vnikání dešťové vody..................................................................................................................................................... 32

12.3.1    Zkušební sestava........................................................................................................................................................... 32

12.3.2    Postup.............................................................................................................................................................................. 33

12.4        Aerodynamické chování vzduchového/spalinového nástavce............................................................................... 33

12.4.1    Zkušební sestava........................................................................................................................................................... 33

12.4.2    Zkušební postup............................................................................................................................................................. 36

12.4.3    Výsledky............................................................................................................................................................................ 37

12.5        Námrazová zkouška....................................................................................................................................................... 37

12.5.1    Zkušební sestava........................................................................................................................................................... 37

12.6        Odolnost proti vniknutí cizího předmětu..................................................................................................................... 38

12.6.1    Zkušební sestava........................................................................................................................................................... 38

12.6.2    Postup.............................................................................................................................................................................. 38

12.6.3    Výsledky............................................................................................................................................................................ 38

12.7        Nízkoteplotní zkouška.................................................................................................................................................... 38

Příloha A (informativní)  Charakteristické rozměry.................................................................................................................. 39

Příloha B (informativní)  Odběr vzorků pro řízení výroby u výrobce........................................................................................ 42

Příloha C (normativní)  Volba velikosti pro zkoušku typu a odběr vzorků............................................................................. 43

Příloha D (normativní)  Řízení výroby u výrobce........................................................................................................................ 44

Příloha E (normativní)  Metoda měření teploty horkého plynu............................................................................................... 45

Příloha ZA (informativní)  Ustanovení této evropské normy, které se týkají ustanovení směrnice EU
o stavebních výrobcích................................................................................................................................................... 46

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 51


Strana 6

Předmluva

Tato norma (EN 14989-1) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 166 „Komíny“, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2007 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2008.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 7

Úvod

Tato norma je určena pro komíny se svislými vzduchovými/spalinovými komínovými nástavci s kovovými průduchy pro odvod spalin, které jsou určené pro uzavřené tepelné spotřebiče, a které správnou funkci uzavřených spotřebičů paliv typu C6 zajišťují pomocí kombinace průduchu pro odvod spalin a průduchu pro přívod vzduchu.

Aktuální požadavky a zkušební metody jsou použitelné pro vyvážené spotřebiče. Požadavky a zkušební metody pro ostatní uzavřené spotřebiče budou následovat v samostatných dokumentech (normách).

Norma pro navrhování, provádění a schvalování uzavřených tepelných spotřebičů je v aktuálním pracovním programu technické komise CEN/TC 166, který zahrnuje jednak tuto Část 1: Svislé vzduchové/spalinové komínové nástavce pro spotřebiče paliv typu C6 a jednak Část 2: Spalinové a vzduchové potrubí pro samostatné uzavřené spotřebiče.


Strana 8

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje požadavky a zkušební metody pro přetlakové vzduchového/spalinové nástavce s kovovými spalinovými průduchy pro plynové spotřebiče typů C62 a C63, které přivádějí spalovací vzduch a odvádí spaliny ze spotřebiče do venkovní atmosféry.

Norma také stanovuje požadavky na značení, pokyny výrobce, informace o výrobku a hodnocení shody.

POZNÁMKA Klasifikace plynových spotřebičů se řídí CEN/TR 1749-- Vynechaný text --