ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.01; 91.080.01                                                                                                            Březen 2008

Navrhování klempířských konstrukcí

ČSN 73 3610

 

 

Design of sheet metal constructions

Les principes de projection des objets en fer-blanc

Entwurf der Klempnertechnik

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 3610 z 1987-12-07.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

80433


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 4

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 4

3          Definice................................................................................................................................................................................. 4

4          Požadavky na klempířské konstrukce........................................................................................................................... 11

5          Projekt klempířských konstrukcí..................................................................................................................................... 11

6          Podklad............................................................................................................................................................................... 12

7          Materiál a jeho ochrana proti korozi............................................................................................................................... 12

8          Tvar klempířského prvku.................................................................................................................................................. 13

9          Spojování, hydroizolační účinnost a dilatační účinnost spojů.................................................................................. 14

10        Ochrana klempířských konstrukcí před poškozením nebo ztrátou funkce teplotní roztažností
klempířských prvků............................................................................................................................................................ 15

11        Připevňování klempířských konstrukcí.......................................................................................................................... 15

12        Napojení klempířských konstrukcí na přilehlé stavební konstrukce....................................................................... 16

13        Společné zásady pro navrhování klempířských konstrukcí....................................................................................... 17

14        Výroba a montáž klempířských konstrukcí.................................................................................................................... 18

Příloha A (informativní)  Klempířské úpravy.............................................................................................................................. 19

Příloha B (informativní)  Spoje a dilatace.................................................................................................................................. 26

Příloha C (informativní)  Připojovací klempířské prvky............................................................................................................ 32

Příloha D (informativní)  Plechy pro stavební klempířské konstrukce.................................................................................. 36

Příloha E (informativní)  Příklady klempířských prvků pro odvodnění střech...................................................................... 40

Příloha F (informativní)  Zásady navrhování klempířských konstrukcí................................................................................. 54


Strana 3

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma stanovuje zásady pro volbu, navrhování a použití klempířských konstrukcí. Oproti ČSN 73 3610:1987 má novou strukturu a řazení informací. Předpokládá se, že zásady pro výrobu a montáž klempířských konstrukcí budou publikovány v profesních pravidlech. ČSN 73 3610 vychází z obecných ustanovení ČSN 73 1901 a ČSN P 73 0600.

Souvisící ČSN

ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení

ČSN EN 1990 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

ČSN 73 0033 Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd - Základní ustanovení pro zatížení a účinky

ČSN EN 1991-1-1 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1991-1-3 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

ČSN EN 1991-1-4 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

ČSN EN 1991-1-5 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou

ČSN EN 501 (74 7701) Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny ze zinkového plechu

ČSN EN 516 (74 7702) Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Zařízení pro přístup na střechu - Lávky, plošiny a stupně

ČSN EN 517 (74 7703) Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Bezpečnostní střešní háky

ČSN EN 507 (74 7713) Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z hliníkového plechu

ČSN EN 506 (74 7714) Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro samonosné krytiny z měděného nebo zinkového plechu

ČSN EN 508-1 (74 7715) Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu - Část 1: Ocel

ČSN EN 508-2 (74 7715) Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu - Část 2: Hliník

ČSN EN 508-3 (74 7715) Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu - Část 3: Korozivzdorná ocel

ČSN EN 12951 (74 7750) Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Trvale připevněné střešní žebříky - Specifikace výrobku a zkušební metody

Vypracování normy

Zpracovatel: doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc. - IZOLACE STAVEB, expertní a znalecká kancelář, IČ 112 22 701 ve spolupráci s Ing. Lubošem Káně, Ing. Jiřím Tokarem a Petrom Koštúrom - DEK a.s., IČ 276 36 801

Technická normalizační komise: TNK 65 Izolace staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Radek Špaček


Strana 4

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje zásady pro volbu, navrhování a použití klempířských prvků a konstrukcí z plechů z hliníku, plechů hliníkových s povlakem, plechů z olova, plechů ze zinku legovaného titanem, plechů z mědi, plechů z oceli, plechů ocelových pozinkovaných, ocelových pokovených s povlakem a ocelových korozivzdorných. Norma obsahuje v informativních přílohách řešení obvyklá a osvědčená k datu vzniku normy. Tato norma platí pro klempířské konstrukce střech a průčelí budov. Tato norma neplatí pro střešní a fasádní průmyslově vyráběné systémy z plechů, plechové komíny, komínové vložky, izolace trub a nádob a vzduchotechnická potrubí.-- Vynechaný text --