ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.40                                                                                                                                  Leden 2008

Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění
a připojování spotřebičů paliv

ČSN 73 4201

 

Chimneys and connecting flue pipes - Design, construction and instalation of heatings appliances

Conduits de fumée - Conpception, mise en oeuvre et raccordement des appareils de chauffage

Schornsteine, Abgasanlagen und Verbindungsstucke - Planung, Bemessung, Ausfuhrung und Einmundung
der Feuerstatte

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 4201 z listopadu 2002.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

79567


Strana 2

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 7

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 8

4          Třídění................................................................................................................................................................................. 15

5          Požadavky na spalinovou cestu..................................................................................................................................... 18

6          Navrhování a provádění komínů.................................................................................................................................... 19

6.1       Všeobecně......................................................................................................................................................................... 19

6.2       Konstrukční uspořádání komínů................................................................................................................................... 20

6.3       Materiály komínů............................................................................................................................................................... 21

6.4       Komínové a vzduchové průduchy................................................................................................................................... 23

6.5       Komínový plášť................................................................................................................................................................. 24

6.6       Příslušenství komína....................................................................................................................................................... 25

6.7       Komíny nad střechou....................................................................................................................................................... 27

7          Navrhování a provádění kouřovodů............................................................................................................................... 32

7.1       Všeobecné požadavky..................................................................................................................................................... 32

7.2       Samostatné kouřovody.................................................................................................................................................... 33

7.3       Společné kouřovody......................................................................................................................................................... 33

7.4       Svislé kouřovody s funkcí komína.................................................................................................................................. 33

8          Spalinová cesta................................................................................................................................................................. 35

8.1       Požární odolnost spalinové cesty.................................................................................................................................. 35

8.2       Otvory ve spalinové cestě................................................................................................................................................ 35

8.3       Regulační klapky ve spalinové cestě............................................................................................................................ 37

8.4       Přídavná zařízení ve spanové cestě.............................................................................................................................. 38

9          Připojování spotřebičů..................................................................................................................................................... 39

9.1       Všeobecně......................................................................................................................................................................... 39

9.2       Samostatné komíny......................................................................................................................................................... 39

9.3       Společné komíny pro jedno podlaží.............................................................................................................................. 41

9.4       Společné komíny pro více podlaží................................................................................................................................. 42

10        Odvod spalin stěnou fasády do volného ovzduší....................................................................................................... 46

10.1     Všeobecně......................................................................................................................................................................... 46

10.2     Spotřebiče do jmenovitého výkonu 7 kW...................................................................................................................... 46

10.3     Spotřebiče jmenovitého výkonu vyššího než 7 kW..................................................................................................... 46

11        Kontrola spalinové cesty................................................................................................................................................. 47

11.1     Označování komínů a komínových průduchů.............................................................................................................. 47

11.2     Výchozí kontrola spalinové cesty.................................................................................................................................... 48

12        Provozní kontrola, čištění a údržba spalinových cest................................................................................................. 50

12.1     Provozní kontrola a čištění.............................................................................................................................................. 50

12.2     Údržba................................................................................................................................................................................. 50

Příloha A (normativní)  Minimální tloušťky stěny spalinové cesty kovových komínových vložek a tvarovek
(pro použití u komínů v České republice)..................................................................................................................... 51

Příloha B (normativní)  Zásady pro vyústění vývodu spalin spotřebičů v provedení B a C s hořákem s nuceným
přívodem spalovacího vzduchu nebo s nuceným odvodem spalin........................................................................ 54


Strana 3

Strana

Příloha C (normativní)  Vzor výchozí revizní zprávy spalinové cesty........................................................................................ 56

Příloha D (informativní)  Vzor obsahu technické zprávy............................................................................................................ 57

Příloha E (informativní)  Lhůty kontrol a čištění.......................................................................................................................... 58

Příloha F (informativní)  Doplňující obrázky................................................................................................................................ 59


Strana 4

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma je přepracována s ohledem na evropské technické normy již zavedené do soustavy ČSN (a další připravované EN) v oblasti odvodu spalin kouřovodem a komínem do volného ovzduší. Sjednocuje názvosloví a třídění s ČSN EN 1443 a sjednocuje podmínky navrhování, provádění, kontroly, čištění a údržby spalinových cest s ČSN EN 12391-1. Doplňuje předchozí vydání normy o základní požadavky na přetlakové a společné komíny a stanovuje podmínky pro odvod spalin stěnou fasády do volného ovzduší.

Souvisící ČSN

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů

ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž

ČSN 06 1201 Lokální spotřebiče na tuhá paliva - Základní ustanovení

ČSN 06 1002 Evropský systém třídění spotřebičů na plynná paliva podle způsobu odvádění spalin (provedení spotřebičů)

ČSN 06 1201 Lokální spotřebiče na pevná paliva - Základní ustanovení

ČSN EN 121809 (06 1203) Teplovodní kotle pro domácnost na pevná paliva - Jmenovitý tepelný výkon
nejvýše 50 kW - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 121815 (06 1204) Varné spotřebiče pro domácnost na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 13229 (06 1205) Vestavné spotřebiče k vytápění a krbové vložky na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 13240 (06 1206) Spotřebiče na pevná paliva k vytápění obytných prostorů - Požadavky a zkušební metody

ČSN 06 1401 Lokální spotřebiče pro plynná paliva - Základní ustanovení

ČSN 07 0703 Kotelny se zařízením na plynná paliva

ČSN 38 6405 Plynová zařízení - Zásady provozu

ČSN 41 7240 Ocel 17240 Cr-Ni

ČSN 41 7249 Ocel 12249 Cr-Ni

ČSN EN 10025-1 (42 0904) Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 1: Všeobecné technické dodací podmínky

ČSN EN 10025-2 (42 0904) Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli

ČSN EN 10326 (42 0910) Plechy a pásy z konstrukčních ocelí, kontinuálně žárově pokovené - Technické dodací podmínky

ČSN EN 10302 (42 0917) Žáropevné oceli (odolné tečení), niklové a kobaltové slitiny

ČSN EN 10088-1 (42 0927) Korozivzdorné oceli - Část 1: Přehled korozivzdorných ocelí

ČSN EN 10088-2 (42 0927) Korozivzdorné oceli - Část 2: Technické dodací podmínky pro plechy a pásy pro všeobecné použití

ČSN EN 10095 (42 0946) Oceli a niklové slitiny žáruvzdorné

ČSN EN 573-3 (42 1401) Hliník a slitiny hliníku - Chemické složení a druhy tvářených výrobků - Část 3: Chemické složení

ČSN EN 998-1 (72 2401) Specifikace malt pro zdivo - Část 1: malty pro vnitřní a vnější omítky

ČSN EN 998-2 (72 2430) Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malty pro zdění

ČSN 72 2600 Cihlářské výrobky - Společná ustanovení


Strana 5

ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin

ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory

ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek na oheň

ČSN EN 13501-2 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

ČSN 73 0863 Požárně technické vlastnosti hmot - Šíření plamene po povrchu stavebních konstrukcí

ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí

ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí

ČSN P ENV 13670-1 (73 2400) Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení

ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN 73 3610 Klempiarske práce stavebné

ČSN 73 4110 Vysoké komíny zděné

ČSN EN 1457 (73 4202) Komíny - Pálené/Keramické komínové vložky - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1806 (73 4203) Komíny - Pálené/Keramické tvárnice pro jednovrstvé komíny - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1859 (73 4204) Komíny - Kovové komíny - Zkušební metody

ČSN EN 13502 (73 4205) Komíny - Pálené/Keramické komínové nástavce - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 12446 (73 4207) Komíny - Konstrukční díly - Prvky komínového pláště z betonu

ČSN EN 1857, Oprava 1 (73 4208) Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové vložky

ČSN EN 1858 (73 4209) Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové tvárnice

ČSN EN 13069 (73 4212) Komíny - Pálené/Keramické pláště pro systémové komíny - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 13063-1 (73 4213) Komíny - Systémové komíny s pálenými keramickými vložkami - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro stanovení odolnosti při vyhoření sazí

ČSN EN 13063-2 (73 4213) Komíny - Systémové komíny s pálenými keramickými vložkami - Část 2: Požadavky a zkušební metody při mokrém provozu

ČSN EN 14241-1 (73 4214) Komíny - Elastomerní těsnění a elastomerní tmely - Materiálové požadavky a zkušební metody - Část 1: Těsnění pro komínové vložky

ČSN EN 14471 (73 4215) Komíny - Systémové komíny s plastovými vložkami - Požadavky a zkušební metody

ČSN 73 4231 Kamna - Individuálně stavěná kachlová kamna

ČSN 73 4232 Sporáky - Individuálně stavěné kachlové sporáky

ČSN 74 3282 Ocelové žebříky - Základní ustanovení


Strana 6

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a změně některých zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (v platném znění - ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.), ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 111/1981 Sb., o čištění komínů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

Souvisící technická pravidla

TPG 704 01       Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách

TPG 800 03       Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu

Vypracování normy

Zpracovatel: Komínservis, IČ 12259675 Ing. František Jiřík

Technická normalizační komise: TNK 105 Komíny

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Tomáš Fejgl


Strana 7

1 Předmět normy

Tato norma platí pro navrhování a provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů do jejich průduchů. Platí pro komíny, které jsou vedené uvnitř budovy, nebo po její vnější stěně. Platí pro samostatné i společné komíny, které jsou určené pro odvod spalin spotřebičů na plynná, kapalná a pevná paliva. V normě je uveden způsob kontrol spalinových cest a informace o čištění a údržbě.

Tato norma stanoví požadavky pro navrhování a provádění nových i modernizaci stávajících komínů a kouřovodů. Platí pro komíny a kouřovody pracující v tlakových třídách N (podtlakové), P (přetlakové) a H (vysokopřetlakové), při suchém i mokrém provozu.

POZNÁMKA Modernizací stávajících komínů je uvažováno např. vložkování průduchů jednovrstvých zděných komínů komínovými vložkami.

Tato norma také stanoví základní podmínky pro odvod spalin fasádní stěnou do volného ovzduší

Tato norma neplatí pro volně stojící průmyslové komíny  navrhované a prováděné podle ČSN EN 13084-1, ČSN EN 13084-2, ČSN EN 13084-4, ČSN EN 13084-5, ČSN EN 13084-6, ČSN EN 13084-7, ČSN EN 13084-8 a ČSN 73 4110.-- Vynechaný text --