ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 59.080.60; 97.220.10; 97.150                                                                                                             Září 2007

Povrchy pro sportoviště - Postup při přípravě
vzorků syntetické trávy a textilních povrchů

ČSN
EN 12229

73 5976

 

Surfaces for sports areas - Procedure for the preparation of synthetic turf and needle-punch test pieces

Sols sportifs - Méthode de préparation d'éprouvettes en textile aiguilleté et en gazon synthétique

Sportböden - Verfahren zur Herstellung von Probekörpern aus Kunststoffrasen und textilen Belägen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12229:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze uvedené evropské normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12229:2007. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12229 (73 5976) ze srpna 2001.

 

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

79250


Strana 2

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: Novotech s.r.o., IČ 14799367, Ing. Karel Novotný

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Krupičková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 12229
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                           
Březen 2007

ICS 59.080.60; 97. 220.10; 97.150                                                                     Nahrazuje EN 12229:1999

Povrchy pro sportoviště - Postup při přípravě vzorků syntetické trávy
a textilních povrchů

Surfaces for sports areas - Procedure for the preparation of synthetic turf
and needle-punch test pieces

 

Sols sportifs - Méthode de préparation
d'éprouvettes en textile aiguilleté et en gazon
synthétique

Sportböden - Verfahren zur Herstellung
von Probekörpern aus Kunststoffrasen und textilen
Belägen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2007-02-04.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2007 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 12229:2007 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

3          Příprava zkušebních vzorků............................................................................................................................................... 6

4          Protokol o zkoušce.............................................................................................................................................................. 8


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 12229:2007) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 217 „Povrchy pro sportoviště“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2007 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do září 2007.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malto, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje postup při přípravě vzorků ze syntetické trávy a textilních povrchů.-- Vynechaný text --