ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.50                                                                                                                                  Srpen 2007

Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků -
Část 4: Závěsové obvodové stěny - částečná
sestava

ČSN
EN 1364-4

73 0853

 

Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 4: Curtain walling - Part configuration

Essais de résistance au feu des éléments non-porteurs- Partie 4: Façades rideaux - Configuration partielle

Feuerwiderstandsprüfungen für nichttragende Bauteille - Teil 4: Vorhangfassaden - Teilausführung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1364-4:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1364-4:2007. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

79008


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Závěsové obvodové konstrukční systémy se dosud zkoušely podle ČSN 73 0855. Zásadní rozdíl oproti ČSN 73 0855 spočívá v jiné křivce teplotního namáhání venkovním požárem a v tom, že tato norma platí i pro zasklené konstrukce. Tato norma dává pravidla pro zkoušení částečných sestav.

Výsledky zkoušek provedených podle ČSN 73 0855 lze použít do 2007-12-31, pokud jejich použití není jinak omezeno.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 1363-1:1999 zavedena v ČSN EN 1363-1 (73 0851) Zkoušení požární odolnosti - Část 1: Základní
požadavky

EN 1363-2 zavedena v ČSN EN 1363-2 (73 0851) Zkoušení požární odolnosti - Část 2: Alternativní
a doplňkové postupy

EN 1364-3 zavedena v ČSN EN 1364-3 (73 0853) Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 3:
Závěsové
obvodové stěny - celá sestava (dokončená montáž)

EN 13501-2:2006 zavedena v ČSN EN 13501-2 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

EN 13830:2003 zavedena v ČSN EN 13830 (74 7209) Lehké obvodové pláště - Norma výrobku

EN ISO 13943:2000 zavedena v ČSN EN ISO 13943 (73 0801) Požární bezpečnost - Slovník

Vypracování normy

Zpracovatel: PAVUS, a.s., IČ 60193174, Ing. Roman Zoufal, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Radek Špaček


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                               EN 1364-4
EUROPEAN STANDARD                                                                                      
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                          Březen 2007

ICS 13.220.50

Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků -
Část 4: Závěsové obvodové stěny - částečná sestava

Fire resistance tests for non-loadbearing elements -
Part 4: Curtain walling - Part configuration

 

Essais de résistance au feu des éléments
non-porteurs -
Partie 4: Fa
çades rideaux - Configuration partielle

Feuerwiderstandprüfungen für nichttragen
de Bauteile -
Teil 4: Vorhangfassaden - Teilausführung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-12-09.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2007 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                 Ref. č. EN 1364-4:2007 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 7

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Zkušební zařízení................................................................................................................................................................ 9

5          Zkušební podmínky........................................................................................................................................................... 10

6          Zkušební vzorek................................................................................................................................................................. 11

7          Instalace zkušebního vzorku........................................................................................................................................... 12

8          Kondicionování.................................................................................................................................................................. 12

9          Použití přístrojů.................................................................................................................................................................. 13

10        Zkušební postup................................................................................................................................................................ 16

11        Kritéria vlastností............................................................................................................................................................... 16

12        Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 17

13        Oblast přímé aplikace výsledků zkoušky...................................................................................................................... 17

Příloha A (informativní) Informace pro zkoušení závěsových obvodových stěn - částečná sestava.............................. 18

Příloha B (informativní) Normová sestava................................................................................................................................ 25

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 39


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 1364-4:2007) byl zpracován Technickou komisí CEN/TC 127 „Požární bezpečnost staveb“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2007 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2007.

EN 1364 „Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků“ sestává z následujících částí:

      Část 1:    Stěny

      Část 2:    Podhledy

      Část 3:    Závěsové obvodové stěny - celá sestava (dokončená montáž)

      Část 4:    Závěsové obvodové stěny - částečná sestava

Podle vnitřních předpisů CEN /CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

UPOZORNĚNÍ Všechny osoby řídící a provádějící tuto zkoušku požární odolnosti musí věnovat pozornost skutečnosti, že požární zkoušky mohou být nebezpečné a že při nich existuje možnost vzniku toxického a/nebo škodlivého kouře a plynů. Mechanické a manipulační riziko může vzniknout i při montáži zkušebních vzorků nebo konstrukcí, při jejich zkoušení a při likvidaci zbytků po zkoušce.

Je nutno zhodnotit všechna potenciální rizika a ohrožení zdraví a musí být stanovena a zajištěna potřebná bezpečnostní opatření. Je rovněž nutno vydat písemné bezpečnostní pokyny. Příslušní pracovníci musí být odpovídajícím způsobem vyškoleni. Pracovníci laboratoře musí zajistit trvalé dodržování písemných bezpečnostních pokynů.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje metodu pro stanovení požární odolnosti části závěsových obvodových stěn, obsahujících výplňové produkty bez požární odolnosti, např. zasklení. Zkoumá požární odolnost následujících prvků vůči vnitřní i vnější tepelné expozici:

      meziokenních panelů, včetně podstropních a podokenních parapetů nebo jejich kombinací,

      těsnění vodorovných spár,

      upevňovacích prvků pro připojení závěsové obvodové stěny ke stropnímu prvku.

Zkušební metoda zahrnuje hodnocení vztahující se k odpadávajícím částem, které by mohly způsobit zranění osob.

Tato evropská norma neplatí pro plášťové systémy a větrané fasádní systémy na obvodových stěnách. Nezabývá se reakcí závěsových obvodových stěn na oheň.

Tato norma může být použita i pro stanovení požární odolnosti částí závěsových obvodových stěn, již dříve odzkoušených podle EN 1364-3, s cílem rozšířit oblast jejich aplikace.

Tato norma se má používat ve spojitosti s EN 1363-1 a EN 1363-2.

POZNÁMKA Příloha A uvádí informativní údaje o principech zkoušení částí závěsových obvodových stěn a o zkušební metodě.-- Vynechaný text --