ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.040.10; 97.200.10; 97.220.10                                                                                                      Duben 2007

Zařízení pro diváky -
Část 4: Sedadla - Charakteristiky výrobku

ČSN
EN 13200-4

73 5905

 

Spectator facilities - Part 4: Seats - Product characteristics

Installations pour spectateurs - Partie 4: Sièges - caractéristic des produits

Zuschaueranlagen - Teil 4: Sitze - Produktmerkmale

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13200-4:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze uvedené evropské normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13200-4:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

78255


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 12727 zavedena v ČSN EN 12727 (91 0645) Nábytek - Pevně zabudované řady sedadel - Zkušební metody a požadavky na pevnost a trvanlivost

EN 13200-1 zavedena v ČSN EN 13200-1:2005 (73 5905) Zařízení pro diváky - Část 1: Kritéria navrhování prostor pro diváky - Specifikace

ENV 581-2:2000 zavedena do ČSN P ENV 581-2 (91 3010) Venkovní nábytek - Sedací a stolový nábytek pro kempinkové použití, pro použití v domácnostech i veřejných jednacích prostorách - Část 2: Mechanické bezpečnostní požadavky a zkušební metody sedacího nábytku (v originálním - anglickém znění

EN ISO 527-2 zavedena v ČSN EN ISO 527-2 (64 0604) Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Zkušební podmínky pro tvářené plasty

EN ISO 4892-2 zavedena v ČSN EN ISO 4892-2 (64 0152) Plasty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 2: Xenonové lampy

ISO 105-AO2 zavedena v ČSN EN 20105-A02 (80 0119) Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část A02: Šedá stupnice pro hodnocení změny odstínu (ISO 105-A02:1993)

ISO 179-1:2000 zavedena v ČSN EN ISO 179-1:2001 (64 0612) Plasty - Stanovení rázové houževnatosti metodou Charpy - Část 1: Neinstrumentovaná rázová zkouška

ISO 554 zavedena v ČSN ISO 554 (03 8803) Standardní prostředí pro aklimatizaci a/nebo zkoušení. Specifikace

Vypracování normy

Zpracovatel: Novotech s.r.o., IČ 14799367, Ing. Karel Novotný

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                               EN 13200-4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                          Říjen 2006

ICS 91.040.10; 97.200.10; 97.220.10

Zařízení pro diváky -
Část 4: Sedadla - Charakteristiky výrobku

Spectator facilities -
Part 4: Seats - Produkt characteristics

 

Installations pour spectateurs -
Partie 4: Si
èges - Caractéristique des products

Zuschaueranlagen -
Teil 4: Sitze - Produktmerkmale

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-08-28.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 13200-4:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy................................................................................................................................................................. 6

2          Citované normativní dokumenty.................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................ 6

4          Zkratky................................................................................................................................................................................ 7

5          Všeobecné požadavky na konstrukci........................................................................................................................... 7

5.1        Sedadla.............................................................................................................................................................................. 7

5.2        Všeobecné požadavky na upevňovací prvky a způsoby připevňování.................................................................... 8

5.2.1     Všeobecně........................................................................................................................................................................ 8

5.2.2     Kritéria pro předložení návrhu........................................................................................................................................ 8

5.2.3     Přejímací zkoušky............................................................................................................................................................ 8

6          Odběr vzorků a kondicionování...................................................................................................................................... 8

6.1        Odběr vzorků..................................................................................................................................................................... 8

6.2        Kondicionování................................................................................................................................................................. 8

7          Charakteristiky materiálů................................................................................................................................................ 9

7.1        Všeobecně........................................................................................................................................................................ 9

7.2        Odolnost proti korozi........................................................................................................................................................ 9

7.3        Odolnost proti škodlivým vlivům / odolnost proti působení světla.......................................................................... 9

7.4        Odolnost proti teplotě...................................................................................................................................................... 9

8          Požadavky na pevnost a trvanlivost............................................................................................................................... 9

9          Protokol o zkoušce......................................................................................................................................................... 11

10        Číslování sedadel.......................................................................................................................................................... 11

11        Návod k použití................................................................................................................................................................ 11

12        Označování...................................................................................................................................................................... 12

Přloha A (informativní) Odolnost proti teplotě.......................................................................................................................... 13

A.1       Odolnost proti teplotě.................................................................................................................................................... 13

A.1.1     Všeobecně....................................................................................................................................................................... 13

A.1.2     Zkouška při nízké teplotě.............................................................................................................................................. 13

A.1.3     Zkouška při vysoké teplotě........................................................................................................................................... 13

Přloha B (informativní) Příklady sedadel................................................................................................................................... 14

Přloha C (informativní) Ergonomie............................................................................................................................................. 16

C1        Ergonomie....................................................................................................................................................................... 16

C.1.1     Antropometrická hlediska a údaje.............................................................................................................................. 16

C.1.2     Požadavky návrhu........................................................................................................................................................... 16

Bibliografie ..................................................................................................................................................................................... 24


Strana 5

Předmluva

Tato norma byla vypracovaná technickou komisí CEN/TC 315 „Zařízení pro diváky“, jejíž sekretariát
zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2007 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do dubna 2007.

Tato evropská norma EN 13200 „Zařízení pro diváky“ sestává z následujících částí:

Část 1: Kritéria navrhování prostor pro diváky - Specifikace

Část 3: Oddělovací prvky - Požadavky

Část 4: Sedadla - Charakteristiky výrobku

Část 5: Teleskopické tribuny

Část 6: Rozebíratelné (provizorní) tribuny

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace těchto zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje mechanické, fyzikální a chemické charakteristiky pevných sedadel používaných v hledištích na sportovištích (venku i ve vnitřních prostorách). Stanovuje také kritéria pro připevnění sedadel ke konstrukci.

Tyto charakteristiky a kritéria jsou stanoveny tak, aby sedadla přiměřeně odolávala statickému a dynamickému zatížení a povětrnostním vlivům. Tato evropská norma specifikuje pohodlí, funkčnost a požadavky na bezpečnost, aby se zabránilo vážným zraněním během běžného funkčního použití, stejně jako špatnému zacházení, protože se dá očekávat, že k němu dojde. Tato evropská norma nezahrnuje reakci na oheň nebo požadavky na odolnost.-- Vynechaný text --